Bestuur Rabobank Zeist langzaam meer op afstand Eén van de meest kleurrijke en waardevolle kenmerken van de Rabobank is dat ieder bestuur functioneert vanuit een unieke plaatselijke achtergrond. Elk bestuur geeft op eigen wijze invulling aan de hem toebedachte taken, meestal op basis van een jarenlange ervaring. Vaak zal er sprake zijn van 'lessen' uit het verleden, waaruit ook nu nog lering wordt getrokken. Zo wordt de continuïteit gewaarborgd. Ondertussen gaan overal beheerscolleges mee met de tijd. Zij zijn bezig een eigen weg te vinden die het plaatselijk bankieren verder omhoog brengt. Besturen op afstand wordt daarvoor steeds meer een noodzakelijke voorwaarde. Onder meer daarover spraken wij bij ons bezoek aan de Rabobank Zeist. ij zijn een eigenwijze, volg zame bank', laat bestuurs voorzitter dr.ir. M.P.M. Vos zich tijdens het gesprek wat gekscherend ontvallen. Onze vraag betrof het verder loskoppelen van bestuur en financie- ringstaken. Zijn re actie mag, denken wij, een voorbeeld zijn voor menige Rabobank. De heer Vos maakt zo goed duidelijk dat het ijkpunt van dergelijke ontwikkelingen uiteinde lijk altijd bij de plaatselijke bank ligt. Het is een zaak tussen bestuur, raad van toe zicht en directie, waarbij reeds lang ge vonden evenwichten langzaam worden verlegd. Rabobank Nederland vervult de rol van aangever en stimulator. UNIEK VERHAAL Andere deelnemers aan het geani meerde gesprek dat zich bij de Rabobank Zeist rond deze materie ontspon, waren de voorzitter van de raad van toezicht, ir. N.M. Knottncrus, en de algemeen di recteur, de heer T. Luhrman. Dit drie manschap verenigt een aardig stukje Ra- bohistorie in zich en staat garant voor de bestuurskwaliteiten. Vos is al zo'n slor dige 26 jaar op verschillende plaatsen en in verschillende beheersfuncties betrok ken bij het coöperatief bankieren. Hij is voorzitter van het College van Bestuur van de Landbouw Universiteit in Wage- ningen. Sinds 1970 maakt hij deel uit van de beheerscolleges van de Rabobank OP BEZOEK BIJ ZEIST Zeist, vanaf 1984 al s voorzitter van het bestuur, welke functie hij dit jaar beëin digt. Knottnerus is hoofd van de afdeling Internationale Zaken van Cebeco Han- delsraad. Als voorzitter van de raad van toezicht is hij nu alweer 10 jaar bij de bank betrokken. Directeur Luhrman was ooit 19 jaar werkzaam in de scheepvaartwereld, ver vulde eerst jarenlang bestuursfuncties bij de Rabobank Rotterdam-Zuid en werd Vos: 'IVe zijn een eigenwijze, volgzame bank. Bank&Bestuurder 3c jaargang nummer 2 20

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1994 | | pagina 20