Fusie als middel niet als doel Waarmee houden bestuurders van plaatselijke banken zich bezig? Wat zijn de specifieke problemen en hoe worden die opgelost? Dat zijn vragen die het beste kunnen worden gesteld aan die bestuursleden zelf. Deze keer zijn we aangeschoven aan de bestuurstafel van de Rabobank Wateringen-Kwintsheul, een Westlandse bank, gewikkeld in fusiebesprekingen. Op weg naar één bank in het Westland? 'Het Westland is uniek. Je moet het zien als een aaneengesloten glastuin bouwgebied met een veelheid van toe leveringsbedrijven die met de sector zijn verbonden. Gemeentegrenzen zijn bin nen dit, toch betrekkelijk kleine, gebied nauwelijks waar te nemen. Het is één grote glazen stad en eigenlijk ook één markt. Het is een uiterst dynamisch gebied. De bedrijven worden steeds groter en kapitaalinten siever en vragen een voortdurend hoge- Op bezoek bij Wateringen-Kwintsheul re kwaliteit van hun banken. Het West land biedt meer dan voldoende werk aan de huidige zes daar gevestigde Rabo- banken', aldus drs. Arkesteijn. sinds vijfjaar bestuurder en voorzitter van de bank Wateringen-Kwintsheul. In zijn dagelijks leven is hij directeur van het Kwaliteitscontrolebureau voor Groenten en Fruit. Zijn woorden wor den bevestigd door een geboren en ge togen Westlandse. mevrouw P.M. van Steekelenburg-Zwinkels, die samen met haar echtgenoot leiding geeft aan een glastuinbouwbedrijf met een jaarrond teelt van ronde tomaten. Zij trad in 1986 toe tot de raad van toezicht van de bank. Sinds ruim twee jaar zit zij dit college voor. 'In een gebied als het Westland zie je dat de dorpen steeds meer uitgroeien. In de kernen worden nieuwe woningen gebouwd, waardoor aldaar gevestigde glastuinbouwers hun bedrijf moeten verplaatsen. Vaak betekent dit dat ze in het werkgebied van een buurbank terecht komen. Zij blijven dan toch vaak bij hun oude bank. Onze banken hebben in het algemeen immers een uitstekende en langjarige re latie met hun leden. Het betekent overi gens wel dat de gemiddelde Westland se bank ongeveer een derde gedeelte van haar uitzettingen buiten haar eigen werkgebied verricht. Omdat Westlan ders bovendien buitengewoon open zijn over de relatie met hun bank - een ge liefd onderwerp op verjaardagen en bij onze tuinbouwstudieclubs - is het ook van groot belang dat er geen te grote verschillen tussen de banken zijn op het gebied van tarieven, voorwaarden en dergelijke. In het verleden heeft dat nog al eens tot spanningen tussen de West landse banken geleid. En de lachende derde is dan meestal de concurrentie. Enkele jaren geleden is er goed overleg op gang gekomen tussen de zes West landse banken, maar je merkt toch dat het moeilijk is afspraken te maken in een tijd van steeds dunnere marges en fellere concurrentie', aldus Van Steeke- lenburg. Op weg naar eenheid Aan het gesprek neemt ook de di recteur van de bank, J.E. Haan, deel. Dit jaar vierde deze geboren Groninger zijn zilveren jubileum. Wateringen-Kwints heul, waar hij nu vijf jaar werkt, is de derde bank die hij als directeur leidt. De bank met een balanstotaal van 380 mil joen heeft 74 medewerkers. Naast het hoofdkantoor in Wateringen heeft de bank nog een bijkantoor in Kwintsheul. Bank Bestuurder 2e jaargang nummer 5 pagina 20 Arkesteijn: 'Korte lijnen naar onze leden zijn van buitengewoon belang.'

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1993 | | pagina 20