aan de hand. Zij is de beste van Neder land. Om dat te blijven, zult u echter wel de consequenties moeten trekken van de veranderingen die zich in de samenle ving voltrekken en die u in een gewij zigd beleid moet vertalen. Met als basis de autonomie, die haar legitimatie vindt in de democratie, zult u de koers van uw eigen bank en die van alle banken sa men binnen één organisatie scherper voor ogen moeten hebben, en om die koers te realiseren zult u doelbewust moeten handelen. U zult daarbij voort durend bij uw activiteiten het evenwicht moeten blijven zoeken dat ligt in het ge meenschappelijke, opdat u al verande rende en u aanpassende ook de beste kunt blijven. Maar bovenal zult u het luisterend oor van de coöperatie gericht moeten houden op geluiden uit uw om geving, zodat u blijft doen waarvoor u bestaat: het bedienen van uw leden op een wijze die hen het vertrouwen geeft dat lid zijn iets betekent dat ze nergens anders kunnen krijgen. Ik vat dat alles in één woord samen: betrokkenheid. Dat is ons grootste en sterkste wapen, ook voorde komende tijd. Die krachtige Ra- bobank-betrokkenheid wens ik u toe!' In de Algemene Vergadering van 1992 introduceerde de voorzitter van de Hoofddirectie, drs. H.H.F. Wijffels, het EDAB-project. Nu, een jaar later, kon hij vaststellen dat de organisatie de uit daging om het relatieve kostenniveau met eenachtste terug te brengen, met elan heeft opgepakt. Dat bracht hem tot de conclusie dat de organisatie over vijf jaar haar eeuwfeest in uitstekende ge zondheid zal kunnen vieren: 'Deze po sitieve verwachting baseer ik niet in de eerste plaats op onze in het verleden verworven kracht. Ik kijk daarbij voor al naar de manier waarop we overal in de organisatie momenteel bezig zijn de bakens te verzetten. Het is onze geza menlijke wil om te veranderen, om ons werk nog beter en efficiënter te doen, die ervoor zal zorgen dat we kerngezond honderd worden', aldus Wijffels. Hij verheelde daarbij overigens niet dat het economische klimaat uiterst guur is, waardoor het bereiken van de met elkaar afgesproken doelstellingen extra in spanningen zal kosten. Zoals gebruikelijk keek hij terug op de ontwikkelingen en het resultaat van het jaar 1992 en gaf een beeld van de eerste maanden van dit jaar. Hij toonde zich daarbij niet ontevreden over het thans bereikte coöperatieve resultaat. Het financiële resultaat blijft echter ook over de eerste maanden van 1993 aan de magere kant. Veel aandacht trok ook zijn voorlopige conclusie dat de tarife ring van het particuliere betalingsver keer de daarmee beoogde doelen lijkt te bereiken. Er is een duidelijke aanzet waarneembaar naar een minder kostbaar betalingsverkeer. Ook hij betrok in zijn toespraak de maatschappelijke ontwikkelingen die om een andere stijl van bankieren vra gen. Als gevolg van de toenemende in dividualisering wensen klanten niet lan ger op basis van collectieve concepten te worden bediend. Hoewel onze orga nisatiestructuur door haar kleinschalig- onze cliënten benaderen en bedienen. 'Het terrein verplaatst zich vanuit de bankhal richting cliënt. We zullen er dus op af moeten en letterlijk de markt in moeten stappen, met als uitgangspunt dat cliëntenwensen centraal staan. En vanuit een houding die uitstraalt: ple zierig dat we dit voor u mogen doen. 'Rabobank Aangenaam'. Is dat uitein delijk ook niet het wezen van de coöpe ratieve gedachte?' vroeg Wijffels zich af. Dit betekent wel dat de commercië le vaardigheden moeten worden verbe terd. Rabobank Nederland zal dit pro ces ondersteunen in een project dat EDAB-commercieel wordt genoemd. Een belangrijk deel van zijn toe spraak had Wijffels ingeruimd voor de weergave van zijn visie hoe de organi satie en de plaatselijke banken er in 1998, als het eeuwfeest van de organi satie wordt gevierd, voor zullen staan. Hij deed dat door middel van een te rugblik vanuit 1998. Een geboeid lui sterende Algemene Vergadering nam kennis van die visie en reageerde met een instemmend applaus op de consta tering van Wijffels dat in 1998 iedere vorm van bevoogding door Rabobank Nederland van de aangesloten banken tot het verleden zal behoren. Op de aldus geformuleerde 'agenda van Wijffels' willen we in de volgende af- heid en plaatselijke betrokkenheid uit stekend past in dit denken, betekent dit toch dat wij nog grote inspanningen moeten leveren om in te spelen op de processen die aan de gang zijn. Dit geldt met name voor de manier waarop wij levering van Bank Bestuurder graag uitgebreid terugkomen. Aan het slot van zijn toespraak vat te Wijffels de opdracht en de uitdaging voor de komende jaren samen in de woorden 'saneren en vernieuwen': 'on- Alkemade J.F. Marsman Wijffels: een kerngezonde honderdjarige Een nieuw commercieel elan Het beeld van een honderdjarige Rabobank Afscheid werd genomen van twee leden van de Raad van Toezicht, de heren L.G.J. Alkemade en J.F. Marsman, die hun functie neerlegden na respectievelijk 23 en 20 jaar. Bank Bestuurder 2e jaargang nummer 4 pagina 6

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1993 | | pagina 6