banken doorbelaste kosten wordt in 1993 70% rechtstreeks doorbelast via ta rieven per afgenomen produkt. Aange zien de produktafname door de banken zelf of door het gedrag van hun cliënten wordt bepaald, zijn deze kosten voor de bank (in)direct beïnvloedbaar. De invoering van tarieven heeft al dus geleid tot een meer rechtvaardiger kostenverdeling voor de aangesloten banken. De 'gebruiker' betaalt. Ook kunnen de banken bij de dienstverlening aan hun cliënten een betere kosten-/ ba tenafweging maken. Het resultaat hier van is een meer verantwoord produkt- gebruik door de banken. Voor de een achtste operatie ligt ook daar een aanknopingspunt. Vanuit Rabobank Nederland ge zien, geeft rechtstreekse doorbelasting het management de mogelijkheid via het marktmechanisme te toetsen wat de be hoeften van de banken zijn. Hierbij gaat het zowel om de mate waarin als de prijs waartegen. Effectiviteit en efficiency kunnen daardoor worden verbeterd. De via omslagstelsels doorbelaste kosten zijn voor de banken niet of slechts in beperkte mate te beïnvloeden. Meer nog dan bij de directe doorbelas tingen zal Rabobank Nederland hierbij grote terughoudendheid betrachten met tariefsverhogingen, temeer daar voor de produkten/diensten in deze kostencate- gorie een vergelijking met de externe markt nauwelijks mogelijk is. De op dracht in het kader van de eenachtste operatie ligt hier meer bij Rabobank Ne derland dan bij de banken. De omvang van het internationale betalingsverkeer via Rabobanken is in 1992 met ruim 9% gegroeid tot 37,6 miljard gulden. Rabobank Nederland verklaart de groei vooral uit de toename van de internationale handel door het wegvallen van de Europese grenzen. Daarnaast groeide ook het marktaandeel van de Rabobanken onder bedrijven in het Midden- en Kleinbedrijf dat zaken doet met buitenlandse partners. De groei van de inkomende be talingen lag in 1992 net iets hoger dan die van het uitgaande betalingsverkeer. (Agrarisch Dagblad van 14 april 19931 Hel Agrarisch Dagblad publiceerde een interview met Baron Van Verschuer in verband met zijn aftreden als voor zitter van de Raad van Beheer tijdens de Algemene Vergadering op 10 juni. In het interview kwamen diverse onder werpen aan de orde. Van Verschuer schetste een beeld van de ideale Rabo- bankbestuurders, de structuur van de Rabobankorganisatie - in tegenstelling tot de andere Nederlandse grootbanken - en de basis voor het besturen, name lijk georganiseerd vertrouwen. Ook het kostenreductieprogramma, het mest- vraagstuk en de financiering van coö peraties vonden hun plaats in dit artikel. (Agrarisch Dagblad van 21 april 1993) In het vakblad AV Prof staat een in terview met het waarnemend hoofd van de Audiovisuele Dienst, de heer Tonko Tomeï. Hij gaat in op de 250ste afleve ring van het wekelijkse bedrijfsjournaal Bank in Beeld en de overige werk zaamheden van deze afdeling van Rabobank Nederland. Daarnaast wordt speciaal aandacht geschonken aan de videoproduktie 'De Stap' die de SAM Award 1993 heeft ge wonnen. Het is een videofilm, gemaakt in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Budgetbewaking (NIBUD), en is bestemd voor school verlaters. Zij kunnen allerlei valkuilen tegenkomen op weg naar zelfstandig heid. De film is zeer dynamisch en de bancaire informatie is op een speelse en natuurlijke manier in het verhaal ver weven. 'De Stap' is onderdeel van een lespakket en wordt samen met een boek je en docentenhandleiding via de lokale banken verspreid. De film werd al eer der bekroond met een bronzen medaille tijdens het videofestival in New York. (Bron: AV Prof nr. 5, mei 1993) In veel kranten werd aandacht be steed aan de op 10 juni gehouden Alge mene Vergadering. De aandacht van de pers ging met name uit naar de door de heer Wijffels gemaakte opmerkingen over de effecten van de tarifering van het particulier betalingsverkeer dat in de eerste maanden van dit jaar heeft geleid tot een toegenomen gebruik van goed kopere betaalvormen. Ook zijn be schouwing over het veranderd spaarkli- maat werd door de pers opgepakt. Het hoofdartikel in de Elsevier over witwaspraktijken bij een plaatselijke Rabobank heeft landelijke publiciteit gekregen. Veel kranten - onder meer het Financieele Dagbad - haakten hierop in en merkten op dat het coöperatieve ka rakter van de Rabobank het kennelijk moeilijk maakt snel te kunnen ingrijpen bij dergelijke ontwikkelingen. Deze on aangename publiciteit maakt opnieuw duidelijk dat misstanden bij één Rabo bank gevolgen kunnen hebben voor de gehele organisatie en dat een discussie over normen en waarden binnen onze organisatie uitermate gewenst is. (Elsevier, 29 mei 1993) RABOBANK IN HET NIEUWS Regelmatig haalt de Rabobank krant of tijdschrift. Vaak gaat het om nieuwsfeiten die ook langs andere weg de bestuurders bereiken. Soms echter gaat het om interviews, beschouwingen en dergelijke die beperkt blijven tot een enkele krant of tijdschrift. Het leek ons een goede gedachte hieraan in ons blad regelmatig aandacht te schenken. Als u over de tekst van een in deze rubriek genoemd interview wilt beschikken, kunt u contact opnemen met de redactie. Klanten Rabobank doen meer zaken met buitenland Rabobankbestuurder ligt Baron Van Verschuer na aan het hart Produktie Audiovisuele Dienst wint prijs Algemene Vergadering Witwaspraktijken Bank Bestuurder 2e jaargang nummer 4 pagina 13

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1993 | | pagina 13