Kostenbeheersing MOET JE JE EIGEN MAKEN Waar houden de bestuurders van plaatselijke banken zich mee bezig? Wat zijn bij een bank de specifieke problemen en hoe worden die opgelost? Dat zijn vragen die het best beantwoord kunnen worden door die bestuurders zelf. Deze keer zijn we aangeschoven aan de bestuurstafel van de Rabobank Bommelerwaard-Zuid, een bank op de grens van Noord-Brabant en Gelderland die al jaren kostenbeheersing als onderdeel van de bedrijfsvoering beschouwt. Bestuursvoorzitter Frans van den Oord. eigenaar van een grossierderij in aardappelen, en mevrouw Riet Oerle- mans-van Schijndel, voorzitter van de raad van toezicht, voeren het woord in dit interview. Van den Oord maakt sinds 1973 deel uit van de beheers- colleges. Mevrouw Oerlemans is zeven jaar lid van de raad van toezicht, waarvan de laatste twee jaar als voorzitter. Zij vertellen over de wijze waarop ze zich voorbereiden op de kringvergaderingen, over kosten bewustzijn. fusie-ervaringen en huis vesting, vergaderfrequentie en de be trokkenheid van de colleges bij de bank. Het gesprek wordt ook bijge woond door directeur Simon Hen- driks, al 26 jaar aan deze bank verbon den. De Rabobank Bommelerwaard- Zuid heeft een balanstotaal van 250 miljoen en kan daarmee tot de middel grote banken worden gerekend. Twee endertig medewerkers zorgen voor de dagelijkse gang van zaken op vijf kan toren en een hoofdkantoor. De bank beslaat vijf kerkdorpen. De eerste fusie vond in 1968 plaats tus sen de banken Hedel en Nederhemert. In 1975 fuseerden Hedel en Ammer- zoden. "De cultuurverschillen tussen de banken van de kerkdoipen waren groot", vertelt directeur Hendriks. "Dat was ook zichtbaar in de colleges. Die fusie heeft heel wat teweeggebracht. We hebben het bankbedrijf sterk ver zelfstandigd. Ons bestuur staat verder van de dagelijkse gang van zaken af dan ik bij veel andere banken zie. Het is een formule die prima werkt." Op bezoek bij Bommelerwaard-Zuid Huisvesting Een van de problemen waarmee Bommelerwaard-Zuid te maken kreeg was de vestiging van een nieuw hoofd kantoor. Het was moeilijk een keuze te maken tussen vestiging in Ammer- zoden of Hedel. Uiteindelijk besloot het bestuur het hoofdkantoor te vestigen op het bedrij venterrein nabij Hedel. Het kostenas pect speelde bij deze keuze heel na drukkelijk een rol. In het hoofdkantoor zijn, naast de directie, de ondersteunende activitei ten, de relatiebeheerders en de produkt- specialisten ondergebracht. Het is in eerste instantie niet bedoeld als een be- drijvenkantoor. "We zijn gewend om bij de bedrijven zelf op bezoek te gaan, maar natuurlijk zijn bedrijven op dit kantoor ook welkom." In eerste instantie werd, in afwach ting van de ontwikkelingen, het pand Bank Bestuurder 2e jaargang nummer 1 pagina 20 Hendriks: "Ons bestuur staat verder van de dagelijkse gang van zaken af dan ik bij veel andere banken zie."

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1993 | | pagina 20