Communicatie: VAN HOBBY TOT HEUS VAK Communicatie heeft zich in de afgelopen tien jaar in een razendsnel tempo ontwikkeld. Dat geldt niet alleen voor communicatie in het algemeen, maar ook voor die binnen de Rabobankorganisatie. Bestuurders wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan een communicatieplan.' Maar wat moet daarin staan? Wat betekent communicatie voor de Rabobankorganisatie? Wat betekent het voor de plaatselijke banken? Want om het maar eens extreem te zeggen: communicatie was eerst een hobby en nu een vak. Communicatie bij de plaatselijke banken. De communicatie voor de plaat selijke banken is te verdelen over drie terreinen: commerciële communicatie, public relations communicatie en de interne communicatie. De commer ciële communicatie is voor de plaatse lijke banken het meest vertrouwd en het meest gestructureerd. Dat is ook niet vreemd, want banken zijn dag in dag uit bezig met de verkoop van produkten. De hulpmiddelen daar voor, zoals advertenties, bijsluiters en mailings, worden vaak gebruiksklaar door Rabobank Nederland aan de banken geleverd. De baliemedewer kers en relatiebeheerders worden door opleidingen geschoold in het voeren van verkoopgesprekken met een (potentiële) cliënt. Een wat onbekender terrein voor de banken is de PR-communicatie. PR richt zich op het ontwikkelen van een beeld dat de buitenwereld heeft van de organisatie. Dit beeld of imago dat de consument heeft van een bank, bepaalt in belangrijke mate of hij ge bruik wil maken van de diensten van de bank. PR-communicatie speelt zich af op veel terreinen, zoals de presenta tie op beurzen, het deelnemen in net werken en sponsoring. Maar ook de wijze waarop de bankhal is verzorgd en de inrichting van de corresponden tie vallen onder public relations. Al die uitingen dragen bij aan het beeld dat een consument van de bank heeft. Wanneer een bank erin slaagt die op elkaar af te stemmen, kan PR een bij drage leveren aan de totale marktbe werking. De interne communicatie richt zich op het motiveren en daadwerkelijk betrekken van de mensen bij de orga nisatie. Mensen spelen in de commu nicatie van vandaag veruit de belang rijkste rol: interpersoonlijke commu nicatie is veel indringender dan welke andere vorm van communicatie ook. Nadenken over hoe medewerkers en leden meer betrokken kunnen wor den bij de organisatie leidt op langere termijn tot een beter resultaat. Deze drie vormen van communi- inrichting is catie verdienen voor de plaatselijke PR-communicatie. banken zowel afzonderlijk als in on derlinge samenhang aandacht. Een communicatieplan dal onderdeel kan zijn van het beleidsplan, biedt de mogelijkheid de hoofdlijnen aan te geven en te komen tot een samen hangend communicatiebeleid. Organisatie van de communicatie en de rol van bestuurders daarin De Rabobankorganisatie stelt door haar coöperatieve structuur bij- Bank Bestuurder Ie jaargang nummer 2 pagina 20 Ook de bankhal-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1992 | | pagina 20