Agenda Informatisering voor 1992 reeds volgeboekt. Regio Bergen op Zoom De Basisconferentie vindt in de regio Bergen op Zoom op 4 novem ber 1992 (Organisatie), 18 november 1992 (Bedrijf Beleid), 3 december 1992 (Functie(rollen)) plaats. Bestuurders kunnen zich niet meer aanmelden voor de beide vervolgconferenties. Zowel de Vervolgconferentie Finan ciële Besturing als Informatisering zijn volgeboekt. Regio Eindhoven De modules Organisatie. Bedrijf Beleid en Functie(rollen) van de Basisconferentie voor bestuurders vinden respectievelijk op 15 sep tember 1992, 29 september 1992 en 13 oktober 1992 plaats. De Vervolgconferentie Finan ciële Besturing biedt nog ruimte op 14 mei 1992 en 18 november 1992. De Vervolgconferentie Informatisering is volgeboekt. Regio Roermond De Basisconferentie vindt in de regio Roermond achtereenvolgens op 3 november 1992, 18 november 1992 (Bedrijf Beleid) en 9 december 1992 (Functie(rollen)) plaats. De beide vervolgconferenties zijn reeds volgeboekt. Bestuurdersexcursies 1992 Ook in het najaar 1992 worden weer excursies voor bestuurders georganiseerd. Zo is het voor bestuurders mogelijk de Effecten- beurs/Optiebeurs in Amsterdam, de computercentra in Best en Zeist en het facilitair bedrijf in Best te bezoeken. De excursies naar de Effectenbeurs/Optiebeurs in Amster dam zijn echter al volgeboekt. Bestuurders die het computer centrum in Zeist willen bezoeken kunnen op 6 oktober 1992 en op 3 november 1992 het avondprogramma volgen. Zij kunnen op 7 oktober 1992 en 4 november 1992 's ochtends het computercentrum in Zeist bezoeken. Het computercentrum in Best kan 's avonds worden bezocht op 13 oktober 1992, 27 november 1992, 10 november 1992 en 24 november 1992. Op negen middagen in het najaar van 1992 wordt een excursie georgani seerd naar het facilitair bedrijf in Best. Bestuurders kunnen zich nog aanmelden voor de excursies op 17 en 24 september 1992, op 1, 8, 22 en 29 oktober 1992 en op 12 en 19 november 1992. De excursie op 5 november 1992 is reeds volgeboekt. Samenvoeging regio's Zwolle en Arnhem De regio's Zwolle en Arnhem zijn per 1 mei 1992 samengevoegd. De nieuwe regio zal worden geves tigd in Zwolle. Door het teruglopen van het aantal banken in de regio Zwolle wordt het aantal kringen in deze regio verder teruggebracht tot twee. Aan de Algemene Vergadering van 11 juni a.s. wordt een voorstel voorgelegd om de kringen Salland en Midden-Overijssel samen te voegen. In de regio Arnhem, waar het aantal banken door fusies ook is teruggelopen, zijn al enige jaren geleden kringen samengevoegd. (Circulaire van 30 maart 1992} Aanvulling 2 Leidraad Bestuurders Eind 1991 is aanvulling 2 van de Leidraad Bestuurders verzonden aan de abonnementhouders. De hoofd stukken één tot en met vijf zijn daarbij ingrijpend veranderd. Naast redac tionele wijzigingen is de tekst geac tualiseerd voor ondermeer de in de tekst genoemde cijfers en de wijziging van art. 35 van de (model)statuten. Centrale Kringvergadering De tweede Centrale Kring vergadering dit jaar vindt op 13 mei 1992 plaats in het hoofd kantoor van Rabobank Nederland te Utrecht. Tijdens deze vergadering zullen onder andere de volgende agendapunten aan de orde komen: De (her)verkiezing van leden van organen van Rabobank Nederland; De rentabiliteitsvergelijkingen 1991 en het samenvoegen van de kringen Salland en Midden- Overijssel; Een belangrijk onderdeel van deze vergadering vormt ongetwijfeld de behandeling van de samenvatten de verslagen van dein het voorjaar gehouden Kringvergaderingen. Algemene Vergadering De Algemene Vergadering vindt dit jaar plaats op donderdag 11 juni 1992 in de Irenehal van het Jaarbeurscomplex in Utrecht. Het centrale thema voor het middaggedeelte is de bedrijven- markt. Dit thema zal, zoals gebrui kelijk, worden toegelicht door de Hoofddirectie. Evenals vorig jaar is er dit jaar weer een informatiemarkt die ook wordt opengesteld voor mede werkers van aangesloten banken. Er wordt ook een stand speciaal voor bestuurders ingericht. Zij kunnen daar terecht voor informatie over bestuurdersconfe renties, over het nieuwe vakblad Bank Bestuurder en Bank in Beeld voor bestuurders. Bank Bestuurder Ie jaargang nummer 1 pagina 14

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1992 | | pagina 14