n woorden en miljoenen Jit de inhoud: otografie 'ollegrondsgroente in close-up, ie pagina 13. De aan onze aangesloten banken toevertrouwde middelen namen in de af gelopen maand septem ber af met f 68 miljoen. Daarbinnen namen de particuliere tegoeden (spaarmiddeien, privé- rekeningen en waarde papieren) af met f 253 miljoen, terwijl de zake lijke tegoeden (rekenin gen-courant en depo sito's) toenamen met f 185 miljoen. In de pe riode januari-september namen de toevertrouw de middelen in totaliteit toe met f 1 937 miljoen, te vergelijken met f 2 298 miljoen in dezelf de periode van 1984. De kredietverlening steeg fors met f 442 mil joen, waarbij met name de stijging van de uit staande saldi op reke ning-courant meer was dan werd verwacht. In de eerste negen maan den van dit jaar is nu een groei van de uitstaande kredietverlening gereali seerd van f 3 044 mil joen, hetgeen fractioneel hoger is dan de f 3 013 miljoen in dezelfde perio de van 1984 AANGESLOTEN BANKEN MUTATIES IN DE MIDDELEN (bedragen x fl miljoen) Spaarmiddeien Privé-rekeningen Waardepapieren Rekeningen-courant en deposito's (zakelijk) Totaal Stand ultimo jan. t/m jan. t/m sept. '85 sept. '85 sept. '84 - 158 438 630 - 66 577 736 - 29 - 441 - 455 185 1363 1387 - 68 1937 2298 76454 MUTATIES IN DE KREDIETVERLENING (bedragen x fl miljoen) jan. t/m jan. t/m sept. '85 sept. '85 sept. '84 Rekeningen-courant Leningen en beleggingen Totaal Stand ultimo 63 379 419 2625 69 2944 442 59754 3044 3013 SPAARONTWIKKELING BIJ DE VERSCHILLENDE INSTELLINGEN Spaarverschil (bedragen x fl miljoen) Spaartegoed jan. t/m jan. t/m 31 juli 1985 juli '85 juli '85 juli '84 bedrag Rabobankorganisatie - 8 977 779 59428 40,5 Algemene spaarbanken - 33 - 285 122 25015 17,1 Rijkspostspaarbank - 49 172 39 22026 15,0 Algemene banken* 22 1341 1051 40234 27,4 Totaal - 68 2205 1991 146703 100,0 Handelsbanken alsmede niet aangesloten landbouwkredietinstellingen Bron: CBS Harkt voor koopwoningen Uoemenveilingen breiden uit tankimpressies uit China \grarisch Europa: eranderend aanzien 'oöperatieve Centrale 'aiffeisen-Boerenleenbank B A ostbus 17100. 3500 HG Utrecht ntstaan in 1972 uit fusie tussen de oöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank Utrecht, opgericht in 1898 en de oöperatieve Centrale Boerenleenbank i Eindhoven, opgericht in 1898. angesloten 938 banken. oorzitter van de Raad van Beheer •r. O. W A. Baron van Verschuer. oorzitter van de Hoofddirectie P. J. Lardinois. edactie telefoon (030) 9028 11 öofdredacteur mr. J. R. Haverkamp edactie: drs. P. de Munck Mortier, rs. A. J. Kuiper ureauredacteur K. de Mol ecretariaat: mevr. H. M. van Doorn, evr. Th. H. Mutsaers-Fibbe ormgeving Public Relations ffsetdruk Hoonte-Holland bonnementenadministratie lefoon (030) 902852 bonnementsprijs per jaar f 45,- ehele of gedeeltelijke overname in artikelen alleen met ■onvermelding toegestaan. >g. 1. 4, 13, 15. 19 (foto's boven), 25 nder): Bart Stap; pag. 2: Bert Hop- ons; pag. 18: bloemenveiling Aals ier; pag. 19: Bloemenveiling West- id (onder); pag. 22.23 en 24: A. H. G. erks; pag. 25: Fons Groenland oven); pag. 26 en 27: World View/ totheek en pag. 33: Jan van de Kam.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1985 | | pagina 36