aqboek van 7? kassier Waardevolle natuur en landschap behouden 30 de produktie, anders dan als tijdelijke noodoplossing, die ook in dat geval geen bevriezing van de bedrijfsontwikke ling tot gevolg mag hebben. Ontwikkeling van nieuwe teelten staat hoog aangeschreven. Bij produkten met een zelfvoorzieningsgraad boven 100 dient er een relatie te komen met de prijzen op de wereldmarkt. De christen-de mocraten zien als oplossing voor de marktproblemen het instellen van produktiegarantiedrempels (in landbouwter men medeverantwoordelijkheidsheffingen) en een op de markt gericht prijsbeleid. Geen verrassing vormt het doel dat de drie grote partijen nastreven met betrekking tot de structuur van de land bouwbedrijven. Het 'moderne gezinsbedrijf zegt het CDA; 'bedrijfseconomisch goed geleide bedrijven' is de iets af standelijker term van de VVD. De PvdA geeft geen be- drijfstypering. Bij maatregelen zal meer rekening gehou den moeten worden met de kleine bedrijven en arbeids tijdverkorting zal gestalte dienen te krijgen, bijvoorbeeld via de bedrijfsverzorgingsdiensten, vindt deze partij. Alle partijen onderstrepen het belang van agrarische scholing, voorlichting en onderzoek. Natuur, landschap en de milieuproblematiek krijgen in alle programma's meer aandacht. De bescherming van waar devolle gebieden heeft in alle programma's hoge priori teit. Verschillende partijen laten in bepaalde gebieden an dere functies dan landbouw zwaarder wegen. Ook ten aanzien van het milieu zijn er duidelijke uitspraken. De ver vuiler moet de kosten van vervuiling betalen is het stand punt van de PvdA. De VVD bepleit een krachtige aanpak van de mestproblematiek, onder meer door onderzoek. Het CDA pleit voor een gefaseerde aanpak van de mest problematiek. Uitgangspunt daarbij is dat het gebruik van mest wordt teruggebracht tot de hoeveelheid die voor de groei van gewassen noodzakelijk is. De PvdA wil de agra riërs aanmoedigen zich te verzekeren tegen milieugevol gen. Ten slotte, met het gevaar zaken uit het verband te rukken, enkele in het oog springende stellingnames: 'stoppen met verkoop van gronden in de IJsselmeerpolders' en 'invoe ring van een grondbank voor de financiering van grond bij de bedrijfsovername' zegt de PvdA. Van deze partij nog een aardig gedachtenspinsel: 'concentratie van de hoog- produktieve landbouw in ecologisch minder kwetsbare gebieden waar de produktieomstandigheden nu al gun stig zijn'. Tweedeling van de landbouw? Of een tweedelige doelstelling, zoals het CDA voorstaat? De VVD wijst invoe ring van de wet Agrarisch Grondverkeer of een vestigings wet van de hand. Het CDA wil vergroting van het areaal waarover beheersovereenkomsten kunnen worden geslo ten. Ten slotte de Markerwaard. PvdA ziet niets in inpolde ring, VVD wijst het af in het ontwerpprogramma, maar is intussen verdeeld. Het CDA zegt met politieke wijsheid dat als de voordelen groter zijn dan de nadelen het Marker meer droog gelegd dient te worden. Een mengeling van beginselverklaringen, nobele wensen en dagelijkse beleidspuntjes, zo zou ik de agrarische poli tieke programma's willen karakteriseren. Voldoende stof voor een full-time landbouwminister in een volgend kabi net. Belangrijk genoeg voor het agrarisch bedrijfsleven om duidelijk de gezamenlijke wensen van boer en tuinder op tafel te leggen. Met het geld nog In de envelop, waarin hij het had gekregen kwam meneer Van Dam bij me aanlopen. Ontvangen bijzijn afscheid van de firma en net te veelom in huis te houden. Hij zag er niet vrolijk uit, hoewel hij door middel van een cursus toch degelijk op zijn nieuwe status was voorbereid. Moet je zien, sprak hij enigszins bitter en haalde uit zijn zak een doosje waarin een fraai horloge lag gebed in iets van witte zijde, dat geven ze je cadeau uitgerekend op de dag dat je zo'n ding nooit meer nodig zal hebben! Even nog had hij getwijfeld, zo vertelde hij, of hetgeen stille hint was geweest voor het feit, dat hij in de afgelopen veertig jaar wel eens een enkel keertje te laat was gekomen. Maar dat had-ie bij nader inzien toch maar verworpen als wat al te achterdochtig. Hij wilde het maar in de kluis leggen bij de sieraadjes van zijn vrouw en de verzekeringspapieren. Te duur om thuis te laten liggen en veel te lastig om te dragen. Met dat laatste kon ik sympathiseren, want sinds mijn oude klokje volgens de reparateur rijp was voor de schroothoop, heb ik nooit meer een polshorloge gedragen. Even heb je daar last van net a/s bij ophouden met roken, maar al gauw ontdek je dat de hele wereld vol staat en hangt met klokken. Maar het apparaat van meneer Van Dam oogde wel heel erg mooi met zijn kennelijk gouden kast. Er zaten drie knopjes aan en de tijd werd niet alleen op de klassieke wijze aange geven, maar ook nog eens digitaal. In sommige sjieke bla den wordt zo 'n sieraad altijd nadrukkelijk geprezen omdat het op dertig of honderd meter diepte nog waterdicht is. Een wat onduidelijk argument van het soort, waarvan een vroe gere inspecteur van de Accountantsdienst altijd placht uit te roepen: eerst maar eens bewijzen, mejuffrouw Van Lijzen! Nooit zijn we te weten gekomen, wie de juffrouw was. Het klokje van Van Dam bood echter ook nog de mogelijk heid om je in horizontale richting honderd meter te bewegen en door enkele ingewikkelde handelingen op de hoogte te stellen van de snelheid waarmee dat wordt volbracht. Ook al niets voor hem, want jicht en hardlopen gaan slecht samen. Hij deed dus een vage poging om mij het geval aan te sme ren, maar daar trapte ik niet in. Sinds tijd pen, muzikaal var ken en piepdoos ben ik allergisch voor alles waaraan van die minuscule batterijtjes te pas komen. Bovendien zijn ai die functies en het tweemaal per jaar instellen van de tijd ook niet zo eenvoudig. Een kennis van me heeft dat laatste pro bleem overigens opgelost door zijn klokje immer op dezelfde tijd te houden en er in de zomer gewoon een uurtje bij op te tellen. En dan dat zenuwslopende gepiepEen collega van u en mij heeft ook zo'n tegen de computer aanleunende armband die op allerlei voor hem ongetwijfeld betekenis volle momenten een geluid geeft alsof je er wreed op trapt. Hij kijkt dan schichtig om zich heen en mompelt dat het eigenlijk tijd is voor de een of andere handeling, maar vol gens mij weet hij gewoon niet meer hoe hij dat gepiep moet wegwerken. Er wordt op de deur geklopt en Marina meldt dat ik te laat ga komen voor de bestuursvergadering van ons plaatselijke be jaardenoord als ik niet opschiet. Ja kijk, dat is natuurlijk de negatieve kant van een horloge-arm bestaan, maar attente medewerksters maken dat weer goed. Cas Sier

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1985 | | pagina 30