Naar een met zorg gevulde gereedschapskist Kantoorautomatiseringsbeleid bij de Rabobank Tweestromenland 19 De kantoorautomatiserings driehoek - antoorautomatisering wordt |ls voor de Rabobankorganisatie eeri ingeburgerd begrip. Waar aanvankelijk nog sprake was van de opkomst van losse auto- matiseringsgereedschappen, ssü zoals de toepassingen voor de PC-PLUS microcomputer en het viewdatasysteem MIRA, komen inmid dels meer gereedschappen beschikbaar. In de komende jaren zal uitbouw plaatsvin den naar een gereedschapskist die een set bij elkaar passende gereedschappen her bergt. Doel is dat de gebruiker, mits handig genoeg, een aantal problemen zelf kan op lossen via een samenhangend aanbod van automatiseringshulpmiddelen. De automatisering bij de Rabobankorgani- satle heeft zich in loop der jaren ontwikkeld tot meer dan alleen de administratieve au tomatisering. De opkomst van kantoorau tomatisering heeft automatiseringsland functioneren van de Rabobankorganisatie steeds belangrijker. Daarop heeft de twee de stroom - de kantoorautomatisering - betrekking. Voorbeelden zijn de besluit vorming over een kredietaanvraag, onder steuning van de marktbenadering, omzet- overzichten, begroting, etc. Het 'kantoor' (en daarmee bedoelen wij dus niet het bankgebouw, maar wat zich achter de balie afspeelt) krijgt de schijn werpers op zich gericht. Dit wordt versterkt omdat er ten opzichte van het balie- en ad ministratief personeel relatief veel en kwa litatief hoogwaardig personeel in de 'kan toorsfeer' bij is gekomen: relatiebeheer ders, management, staffunctionarissen. Net als bij andere grote bedrijven ziet dit kantoor er inmiddels ook heel anders uit. In het kantoor van vroeger werd bij kantoor automatisering alleen gedacht aan tekst verwerking en rekenpakketten. De heden daagse kantoorautomatisering is veel meer omvattend; deze heeft tot doel de ef fectiviteit en efficiency van het kantoor te verbeteren door middel van het aanbieden Automatisering is een onderwerp dat leeft binnen onze organisatie. Dat bleek onder andere tijdens de jongstleden gehouden Centrale Kringvergadering. Nu de eerste (KTS-)fase van het - 7 jaar geleden vastgestelde - automatiseringsplan is afgerond, wordt het beleid voor de komende periode heroverwogen en geherformuleerd op grond van gewijzigde omstandigheden, vooral van technische aard. De plannen voor de kantoorautomatisering - een onderdeel van het automatiseringsbeleid - hebben vorm gekregen in het recentelijk geformuleerde Kantoorautomatiseringsbeleid voor de jaren 1985-1988. Dit artikel schetst de teneur van deze plannen. tot een tweestromenland gemaakt. Reeds lang kennen wij de administratieve auto matisering, waarbinnen produktsystemen als Rekening-courant, Sparen en Leningen zijn ondergebracht. Ook de administratie ve afhandeling van de transacties (KTS en KIK) maken hier een essentieel deel van uit. Deze systemen zijn erg belangrijk voor het vastleggen van wat zich tussen bank en cliënt afspeelt. De concurrentiekracht van de Rabobank organisatie wordt echter steeds meer af hankelijk van de kwaliteit en de efficiency van het relatiebeheer, de besluitvorming en de informatie. Hierdoor worden tevens de kwaliteit en de efficiency van het intern van automatiseringshulpmiddelen en van diverse ondersteuningsvormen, zoals op leiding, advisering en een 'hot line' voor het snel telefonisch beantwoorden van vragen. Het tweestromenland van de administra tieve en de kantoorautomatisering weer spiegelt zich ook in de aard van de automa- tiseringvormen. De administratieve auto matisering betreft kant-en-klare systemen die van de gebruikers ook weinig automa tiseringsvaardigheden verlangen. Voor waarde daarbij is wel dat de onderlig gende administratieve organisatie goed is en dat de procedures goed worden ge volgd. Het zijn vaak grote, complexe syste men die lange ontwikkeltijden kennen. Het ontwikkelen van systemen is hier voorbe houden aan de professionele automati seerder, in casu de systeemontwikkelafde- lingen. Bij kantoorautomatisering ligt de nadruk sterker op het aanbieden van automatise ringshulpmiddelen. De professionele au tomatiseerders selecteren, ontwikkelen en beheren deze middelen en ondersteunen Ir. F. F. M. M. Vervoordeldonk Ondersteunings- en Service Centrum het gebruik ervan. De kleinere, eenvoudige toepassingen kunnen relatief snel worden ontwikkeld door de gebruiker zelf. Dit doet de gebruiker met de aangeboden automa tiseringshulpmiddelen die speciaal voor dit doel zijn ontworpen. Voorbeelden zijn pakketten voor tekstverwerking, voor re kenfaciliteiten ('spreadsheet'), en voor het opbouwen en bewerken van gegevensbe standen. Ook kan de gebruiker eigen toe passingen op zijn computer steeds beter aan, omdat hij zich het gebruik van micro computers en het beheren van dergelijke systemen eigen begint te maken. Toepas singen in het vlak van kredietbeheer, cliëntgegevens en subadministraties wor den hierdoor haalbaar. Alleen waar het be drijfsbelang dit vereist of de omvang of complexiteit van het systeem dit vraagt, zal op dit terrein de ontwikkeling bij de profes sionele automatiseerder liggen. COMMUNICATIE HULPMIDDELEN De kantoorautomatiseringsdriehoek sym boliseert de drie terreinen waarop een ge-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1985 | | pagina 19