Plaats en betekenis Garantiefonds meknM S riM Het beeld en aanzien van het ondernemen en de ondernemer is in de loop der jaren flink veranderd. In de jaren zeventig stond het ondernemen min of meer in een kwaad daglicht en winst werd een vies woord. In de jaren tachtig is het beeld gelukkig weer verbeterd. In steeds bredere kring is het besef doorgedrongen, dat de spil van onze economie het particuliere bedrijfsleven is. Voorwaarde om de economische opleving voortgang te laten vinden is daarom gelegen in het stimuleren van de bedrijvigheid, het ondernemen. In dit verband staan de startende en innoverende ondernemer volop in de belangstelling. Hindernissen ilMveiliging/crU* Met de verbetering van het beeld van het ondernemen is ook het aantal startende ondernemers sterk toegenomen. In de jaren zeventig wa ren er gemiddeld zo'n 1400 starters per jaar, tegen meer dan 16 000 tegenwoor dig. Een aanzienlijk gedeelte van de star ters valt ook weer snel af, er zijn er zelfs die Drs. A. G. M. Broeksteeg Bedrijf sta konderzoek de aanloopperiode niet eens overleven. Bij een ander deel is nauwelijks sprake van commerciële activiteiten. Het bedrijf wordt dan uitgeoefend naast een vaste werk kring. In totaal verdwijnt meer dan de helft van de startende bedrijven weer binnen en kele jaren. Per saldo evenwel is er de laat ste jaren sprake van een grote toename. Zo nam het aantal bij het CBS geregistreerde bedrijven toe van ruim 440 000 op 1 ja nuari 1 983 naar bijna 460 000 op 1 janua ri van dit jaar. Het is juist deze netto groei van de bedrijven die de goede onderne mers oplevert. Ondernemers die het eco nomisch herstel een steviger basis geven. De huidige groei van het aantal bedrijven is echter nog niet voldoende om bijvoorbeeld het probleem van de omvangrijke werk loosheid op te lossen. Daarvoor is het no dig, dat het aantal nieuwe bedrijven nog sterker toeneemt en dat meer vernieuwin gen in de bedrijven worden doorgevoerd. De overheid neemt bij de stimulering van de bedrijvigheid een centrale plaats in. Haar beleid is er de laatste jaren op gericht haar eigen rol in de economie terug te drin gen ten gunste van die van het bedrijfsle ven. Sleutelwoorden daarbij zijn lastenver lichting, deregulering en privatisering. De overheid geeft daarmee te kennen haar verantwoordelijkheid voor de omgeving waarin de ondernemer moet werken se rieuste nemen. Juist voor startende onder nemers is het belangrijk, dat detijdrovende procedures voor het verkrijgen van vergun ningen worden bekort, dat het ambtena renapparaat, zowel op gemeentelijk, pro vinciaal als landelijk niveau, ondernemer- vriendelijk wordt. De startende ondernemer wordt toch al met een groot aantal drempels geconfron teerd, drempels die stuk voor stuk geno men moeten worden. Een eerste belangrij ke hindernis voor veel jonge ondernemers is al het ondernemersplan, dat wil zeggen MARKT POSITIE RKT- IEH0EFTE AANLOOP /«LIEZEN financiering De heren N. C. Wortman linksj en J. H. Konings (rechts), Auto-Tronies.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1985 | | pagina 9