n woorden en miljoenen Rabobank mm Vlaandb/ad Jit de inhoud: cotografie Rabobank en ondernemer: bij elkaar 3ver de vloer Stichting Garantiefonds 7 Onderscheiden ondernemerschap 12 Verjonging landbouw: nieuwe eisen 15 'nterview mr. C. J. A. van Lede 20 Oijfers 5 Trends 28 De aan onze aangesloten banken toevertrouwde middelen namen in de maand juli af met f 452 miljoen, hetgeen minder is dan seizoenmatig ver wacht mocht worden. In de eerste zeven maan den van dit jaar namen de toevertrouwde mid delen in totaliteit toe met f 1 992 miljoen, te vergelijken met f 2 204 miljoen in dezelfde perio de van 1 984. De kredietverlening nam in juli toe met f 565 mil joen, hetgeen ruim schoots overeenkwam met de verwachtingen. In de periode januari-juli nam de totale krediet verlening toe met f 2 375 miljoen, tegen f 2 697 miljoen in de eerste zeven maanden van vo rig jaar. AANGESLOTEN BANKEN MUTATIES IN DE MIDDELEN (bedragen x f1 miljoen) Spaarmiddelen Privérekeningen Waardepapieren Rekeningen-courant en deposito's (zakelijk) Totaal Stand ultimo jan. t/m jan. t/m juli '85 juli '85 juli '84 - 53 643 505 - 359 1004 988 - 33 - 380 - 340 - 7 725 1051 - 452 1992 2204 76509 MUTATIES IN DE KREDIETVERLENING (bedragen x fl miljoen) Rekeningen-courant Leningen en beleggingen Totaal Stand ultimo jan. t/m jan. t/m juli '85 juli '85 juli '84 213 352 457 388 1918 2309 565 2375 59085 2697 SPAARONTWIKKELING BIJ DE VERSCHILLENDE INSTELLINGEN (bedragen x fl miljoen) Spaarverschil Spaartegoed 31 mei 1 985 jan. t/m jan. t/m mei '85 mei '85 mei '84 bedrag Rabobankorganisatie 192 903 426 59040 40,5 Algemene spaarbanken 27 - 244 46 24880 17,1 Rijkspostspaarbank 0 234 - 23 21934 15,1 Algemene banken* 205 1201 742 39868 27,3 Totaal 424 2115 1191 145722 100,0 Handelsbanken alsmede niet aangesloten landbouwkredietinstellingen Bron: CBS Art. nr 8223 Coöperatieve Centrale ïai ff eisen-Boerenleenbank B.A. 'ostbus 17100. 3500 HG Utrecht )ntstaan in 1972 uit fusie tussen de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank 9 Utrecht, opgericht in 1898 en de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank 9 Eindhoven, opgericht in 1898. \angesloten 941 banken. 'oorzitter van de Raad van Beheer nr O. W. A. Baron van Verschuer. 'oorzitter van de Hoofddirectie P. J. Lardinois. ledactie telefoon 030) 9028 11 Hoofdredacteur mr. J. R. Haverkamp ledactie: drs. P. de Munck Mortier, Irs. A. J. Kuiper bureauredacteur K. de Mol Secretariaat: mevr. H. M. van Doorn, nevr. Th. H. Mutsaers-Fibbe 'ormgeving: Public Relations Iffsetdruk Hoonte-Holland 1 bon nem entenadministratie elefoon (030902852 \bonnementsprijs per jaar f 45,- iehele of gedeeltelijke overname •an artikelen alleen met bronvermelding toegestaan. >ag. 1. 7.8.9. 11. 12. 13, 17.20.21.22. 14. 25. 26.27,29. 33: Bart Stap; pag. 4: A. A. Groenland: pag. 15: NCB; pag. '6: Photo-Press FAWA; pag. 34: Foto (LM Aerocarto: pag. 36: Bert Buiring; lag. 37: A. J. Kuiper;pag. 38: Rabobank Halfweg-Zwanenburg.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1985 | | pagina 40