Marketing, toegepast in MKB Bank en ondernemer 'bij elkaar over de vloer' Zeker niet, wanneer deze bedrijven naast hun ideologische grondslag vooral zijn ge baseerd op een zakelijke basis. Het doet ons deugd dat wij onlangs van de Stichting Zelfbestuur konden vernemen dat dit laat ste aspect in de kring van de zogenaamde werknemerscoöperaties in toenemende mate wordt onderkend. Werknemerszelfbestuur ontwikkelt zich in ons land gestaag, niet zozeer als laatste redmiddel vanuit een (dreigend) faillisse ment, maar veel meer als mogelijkheid tot verzelfstandiging van een deel van de on derneming via - wat men noemt -'person- nel buy-out'. Ook zijn er starters die in werknemerszelfbestuur - al dan niet in de rechtsvorm van een coöperatie - perspec tieven zien. Terecht legt de Stichting Zelfbestuur in haar advieswerk naar al deze bedrijven de nadruk op een aantal zeer belangrijke voor waarden om werknemerszelfbestuur te kunnen laten slagen. Zij noemt met name: - het bedrijf moet levensvatbaar zijn; - de medewerk(st)ers moeten goed ge motiveerd zijn; - de kwaliteit van het management moet van voldoende niveau zijn; - risicodragend kapitaal moet in voldoen de mate aanwezig zijn. Met andere woorden: in feite gaat het om ongeveer dezelfde aspecten die bankiers plegen te wegen alvorens tot financiering over te gaan. Indien wordt voldaan aan de zakelijke criteria staat de Rabobankorgani- satie positief tegenover werknemerszelf bestuur en is er geen reden om een verschil te maken met andere ondernemingsvor men. 'Sommige ondernemers, met name in het midden- en kleinbedrijf, hebben het te druk met het draaiend houden van het bedrijf om zich met zoiets als 'marketing' te kunnen bezighouden', stelt drs. P. van Nierop, verbonden aan Van Dien &- Co Or ganisatie, in de inleidende passages van zijn nieuwe boek Toegepaste Marketing.*) En toch, zo betoogt hij, zou het runnen van een bedrijf in veel gevallen heel wat suc cesvoller verlopen als dit gedaan zou wor den vanuit een marketing- (dus afnemers- gerichte) aanpak. Een stelling die wij gaar ne onderschrijven, omdat de continu'iteit van de onderneming met dit uitgangspunt het meest verzekerd is. Het is de verdienste van dit boek, dat het de lezer op toegankelijke wijze kennis laat ma ken met een systematische marketingbe- nadering en hem bovendien ook - door middel van een afzonderlijk werkboek - door zijn eigen problematiek loodst. Het eerste exemplaar van Toegepaste Marketing werd onlangs door de auteur overhandigd aan ir. P. J. Lardinois, die zich daarmee zeer ingenomen toonde. Deze overhandiging mag immers gezien worden als een onderstreping van de rol die de Rabobankorganisatie op het terrein van het midden- en kleinbedrijf speelt; een rol, die zo kondigde Lardinois aan, ondermeer doelend op het Garantiefonds - in sterke mate uitgebouwd zal worden. Toegepaste marketing. Samsom Uitgeverij, Alphen a. d. Rijn, 1985 ISBN 90 14 03465 2. Wat zijn eigenlijk de eigenschappen van een goede ondernemer? Sommigen zullen direct zeggen: Een ondernemer is iemand die goede kwaliteitsprodukten of diensten kan leveren. Dat is natuurlijk ook zo, maar aan wie? Anderen zullen dan ook zeggen: Een ondernemer moet een gat in de markt vinden en goed kunnen verkopen. Hier valt natuurlijk niet veel tegen in te brengen. Erzijn echterookondernemersdiemet één idee een tijd lang succes hadden, totdat bleek dat het gat in de markt toch niet zo diep was als ze dachten, zodat ze zich alsnog een buil vielen. Dit leidt ons tot de veel gehoorde uit spraak: Een ondernemer moet zich voort durend kunnen vernieuwen. We komen hiermee steeds dichter bij de waarheid, al leen rest nog de vraag: Hoe komt de onder nemer aan de lange adem die hiervoor no dig is? Welnu, dat doet hij allereerst door goede kwaliteitsprodukten en diensten te leveren en door te voldoen aan de vraag uit de markt. Verder dient hij zich uiteraard te verzekeren van een goede bank. Maar er is meer. Een goede ondernemer blijft steeds op de hoogte van ontwikkelin gen binnen en buiten zijn bedrijf. Anders gezegd: hij is in staat goed met informatie om te gaan. Het gaat om korte-termijnin- formatie: de financiële positie van het bedrijf, de verkoopcijfers, de voorraadpo- sitie, gegevens over klanten, marktgege vens enzovoort. Het gaat ook om de lange termijn: economische en technologische ontwikkelingen, modetrends, demografi sche ontwikkelingen. Bij een grote organisatie, zoals een bank, speelt informatie een zeker zo belangrijke rol. Gespecialiseerde stafafdelingen hou den alle mogelijke belangrijke ontwikkelin gen bij. Dit gebeurt zowel voor intern ge bruik, alsook om de cliënten van die ont wikkelingen op de hoogte te houden. Van vitaal belang voor een bank zijn de finan ciële gegevens die afkomstig zijn van haar cliënten, vooral die van ondernemers. On dernemer en bank zijn echter beiden ge baat bij het uitwisselen van meer dan cijfers alleen. In de grond van dezaak is het verlenen van krediet het waarmerk van een duurzame vertrouwensrelatie tussen on dernemer en bank. Daarom zullen relatie beheerders en ondernemers 'bij elkaar over de vloer komen', meningen en kennis uitwisselen. Gewoon, omdat zij elkaar ver staan.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1985 | | pagina 3