Uniek Oost-Groninger bedrijfshaiienpian scoren op snelheid De zuigkracht van de Randstad Driemaal scheepsrecht Anticiperen op basis van terugdenken Een essentieel punt voor elke ondernemer is de bedrijfsruimte. Belangrijke overwe gingen zijn of de ruimte zich leent voor de geplande activiteiten, of grootte en ligging daarmee overeenstemmen, of er uitbreidingsmogelijkheden zijn, en dergelijke. Te vens ligt het in de levenscyclus van veel bedrijven besloten dat, na de start, nog één of meerdere keren van 'jasje' gewisseld moet worden. Daarom zullen, als het mo ment daar is, zowel de startende als de gevestigde ondernemer nauwgezet hun mo gelijkheden onderzoeken. Een periode van doelgericht wikken en wegen: hoe, wat, wanneer? Denken in maanden wordt dat al gauw denken in jaren. En dat terwijl snel heid geboden is. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Veenkoloniën en Oostelijk Groningen te Veendam heeft hierop ingehaakt en een uniek bedrijfshallen- plan ontwikkeld, het zogeheten Veloxplan. Velox van velocitas latijn voor snel heid. Dit plan garandeert ondernemers in een drietal maanden een op maat gesne den bedrijfsruimte, in 'no-time' en zonder 'rompslomp'. De eerste Veloxhal: in drie maanden bedrijfsklaar. ind maart werd het Veloxplan in de Utrechtse Jaarbeurs gepre- senteerd door de Groninger com- missaris der Koningin de heer H. J. L. Vonhoff, in zijn hoedanig- heid van voorzitter van het Cen- trum Industriebevordering Gro- ningen. Een en ander in aanwezig heid van ir. P. J. Lardinois, voorzitter van de hoofddirectie van Rabobank Nederland, die, met het oog op de economische ach terstand, voor Groningen meer dan be moedigendewoorden sprak. Naar zijn me ning moet het mogelijk zijn die achterstand binnen een generatie in te halen, waarbij de Rabobank zich vanuit haar historie doordrongen weet van een bijzondere ver antwoordelijkheid. In verband hiermee greep Lardinois de gelegenheid aan om, voor de eerste maal, gewag te maken van het door de Rabobank te stichten Garan tiefonds. Het geven van prioriteit aan ge zonde initiatieven in Oost-Groningen door de Rabobank, zoals Lardinois het uitdrukte, kan dus duidelijk ook betrokken worden op het gepresenteerde Veloxhal- lenplan. Bedrijfshallen. 'Niets nieuws onder de zon' is de eerste gedachte. Op industrieterrei nen overal in het land kan men ze aantref fen. De kranten staan vol met advertenties waarin ze, in alle maten en soorten, aange boden worden. De bij de bedrijfshallen be trokken instanties zijn, in afwachting van een aantrekken van de economie, op zoek naar wegen om in de broodnodige bedrij vigheid te voorzien. Daarbij heeft het keren van het economisch tij in de jaren zeventig ertoe geleid dat bedrijven, nog sterker dan reeds het geval was, aan het westen des lands 'gebakken zitten': de zuigkracht van de Randstad. Daarmee is voor de ten on rechte wel als 'buitengewesten' betitelde provincies de spoeling nog dunner gewor den. De groeicijfers blijven er achter, de werkloosheid is er hoog. Juist daar vergt de strijd voor economische vooruitgang extra veerkracht, extra vechtlust, extra in ventiviteit, uitmondend in gezonde initia tieven. Zo ook Groningen. Een voorbeeld van zo n 'buitengewest' dat verbeten in gevecht om bedrijvigheid gewikkeld is. In de voorste li nie staat Oost-Groningen, bakermat van het Veloxplan. Ing. H. Lubberts, algemeen secretaris van de Veendammer Kamer van Koophandel en drijvende kracht achter het plan: 'Natuurlijk hebben we hier een voor geschiedenis wat bedrijfshallen betreft. In de jaren zestig werd al een commissie geformeerd om de haalbaarheid van be drijfshallen te bestuderen. In de jaren ze ventig heeft de Kamer deze zaak ook aan gekaart bij de Noordelijke Ontwikkelings maatschappij (NOM). In beide gevallen werd de mogelijke rentabiliteit van be drijfshallen op voorraad onvoldoende geacht. Nu zijn we er, door het kiezen van een totaal andere aanpak, wel in geslaagd om een werkbaar plan van de grond te krij gen. Driemaal scheepsrecht, om in de sfeer van het gebied te blijven.' De heer Lubberts legt uit dat men bij de eerdere po gingen op de toekomst vooruit wilde lo pen op basis van de heersende verwach tingen. De potentiële vraag werd beoor deeld en men' stemde de investeringen daarop af. De dreiging was reëel, dat men op een gegeven moment met nieuwe, maar lege bedrijfshallen en een zo goed als waardeloze investering kwam te zitten. 'Met het Veloxplan denken we andersom', zegt Lubberts, 'en dat betekent: niet op voorraad bouwen en geen investeringen in onroerend goed.' Hoeveel stappen is het terug vanaf de over dracht van de sleutel tot aan het moment van het eerste contact en hoeveel tijd gaat daarmee verstrijken? Dat zijn de wezenlijke vragen die de opstellers van het Veloxplan zich gesteld hebben. Het uitgangspunt bij de beantwoording was: wanneer een on dernemer vandaag komt, moet er bij wijze van spreken morgen met de bouw begon nen kunnen worden. Inclusief de bouw van de hal, is men toen uitgekomen op een pe riode van slechts drie maanden. Een uni cum. Lubberts: 'Idealiter is het nu zo dat de ondernemer vandaag de beslissing neemt en dat driemaanden later de verhuiswagen bij hem voorrijdt. Hoe dat mogelijk is? Overleggen en coördineren. De ingrediën ten in de juiste volgorde zetten.' Het plan zit nu als volgt in elkaar. Veertien deelne mende Oost-Groningse gemeenten hou den voordelige industrieterreinen (f 25 a f 35 per m2) beschikbaar. Elke gemeente heeft een speciale ambtenaar in de start

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1985 | | pagina 36