2 assie Beperkingen en mogelijkheden van de locatie Beoordelen en... blijven beoordelen vierkante meter aanwezige bedrijfsvloer oppervlakte kan worden gehaald. Deze vloerproduktiviteit wordt vervolgens ver geleken met een norm, die weergeeft wel ke omzet per vierkante meter minimaal be nodigd is om als onderneming te kunnen bestaan. Wanneer nu blijkt dat er mogelijkheden aanwezig zijn, moet worden bepaald waar de vestiging komt. Vastgesteld moet wor den wat het aantal, de plaats, het assorti ment en de omzet van de onderscheiden concurrenten is. Afhankelijk hiervan kiest de ondernemer zijn vestigingsplaats reke ning houdend met het assortiment. Het onderscheid tussen dagelijkse en meer duurzame goederen wordt weer van be lang. Zoals al eerder is vastgesteld ver toont de consument tussen deze beide goederen een ander koopgedrag. Dit bete kent dat bijvoorbeeld kledingzaken in el- kaars nabijheid moeten worden gevestigd, terwijl dit voor poeliers juist niet geldt. Wel bestaan voor ondernemingen die dagelijk se goederen verkopen goede mogelijkhe den wanneer zij zich naast een publieks trekker als een grote supermarkt vestigen. Zij kunnen dan namelijk profiteren van de koopstromen die zo'n supermarkt oproept. Ten slotte vindt een kwalitatieve beoorde ling plaats van de beperkingen en moge lijkheden waaraan een locatie is gebonden. Onderzocht wordt bijvoorbeeld de bereik baarheid van een locatie. Het is niet denk beeldig dat een vestiging op relatief korte afstand van de consument ligt, maar zeer moeilijk te bereiken is. Met name de ver keersinfrastructuur en de ligging van de vestiging ten opzichte daarvan, speelt een grote rol. Verder is de parkeergelegenheid natuurlijk van belang. Ook moeten de koopstromen in een gebied worden geanalyseerd. Een bekend ver schijnsel is bijvoorbeeld dat de zonzijde van een winkelstraat veel meer winkelend publiek trekt. Tevens moet de bevoorra ding snel en efficiënt kunnen geschieden. Deze kwalitatieve aspecten worden be langrijker naarmate minder ruimte aanwe zig is in de bewinkelingssituatie. Wanneer de bewinkelingssituatie een nieuwe vestiging toelaat en ook de kwali tatieve aspecten gunstig zijn beoordeeld, kan de exploitatiebegroting worden opge steld. Deze kan van locatie tot locatie ver schillen in verband met de hoogte van dete betalen huurprijs. Het behoeft geen be toog dat huurprijzen in het centrum aan merkelijk hoger zijn dan in een buitenwijk. Wanneer ook deze begroting positief uit valt staat de weg open om de onderneming te starten. Het blijft echter te allen tijde een nood zaak om eventuele veranderingen nauw keurig te volgen. Deze veranderingen kun nen optreden in onder meer koperspubliek, fysieke omgeving, concurrentie en derge lijke. Wanneer daar niet tijdig op wordt ingespeeld, gaat dit ten koste van de on derneming. Zoals reeds in de inleiding is opgemerkt, is de vestigingsplaats slechts één van de ele menten in de detailhandelsmarketingmix. Alleen wanneer alle elementen goed op el kaar zijn afgestemd, zal een onderneming succesvol kunnen zijn. Gerda was in de jaren zestig vol idealen naar de grote stad getrokken om te studeren. Ze raakte er verzeild in de turbulente wereld van kraken, actie voeren voor van alles en nog wat en werkte meer, zoals dat heet, aan zichzelf dan aan haar scripties. Een paar jaar geleden kwam ze terug op het oude nest met een paar onafgemaakte opleidingen en thera pieën en met twee kinderen. Die malle griet van Verdungen, zoals ze half verontwaar digd, half vertederd ooit werd genoemd toen ze zelfs de voorpagina van een landelijk ochtendblad wist te halen met een actiefoto, gedroeg zich onopvallend en werd redelijk snel weer in genade aangenomen door onze gemeenschap. Twee jaar geleden verscheen ze op de bank met de medede ling dat ze dringend geld nodig had om een bedrijf te begin nen, want ze wilde graag onafhankelijk worden. Eigenhan dig bleek ze al een onderzoekje te hebben gedaan naar de gaten in onze markt en had ze er eentje gevonden die haar wel aantrok. Er ontbrak in het dorp een vishandel aan het as sortiment bedrijven dat bij ons de inwendige mens helpt op peil te houden. Weliswaar verscheen er eens per week een mobiele haring boer, die onder de naam In De Gezonde Dok ter enkele uren spreekuur hield, maar dat werd algemeen als onvoldoende ervaren. Vanaf dat ogenblik heb ik niet opgehouden met me te verba zen. Met een vasthoudendheid en een doorzettingsvermo gen dat je deed afvragen, waarom dat mens niet in de kort ste keren summa cum laude was afgestudeerd, ging ze aan de gang om haar plannen te verwerkelijken. Opleiding voor de vishandel, stage in de stad, brochures bestuderen, een positief CIMK-advies organiseren, pandje zoeken, alles met een elan en een voortvarendheid die ieder een aanstaken. En bovenal zag ze ook nog kans om via de vrouwelijke achterban bestuurders en anderen ervan te doordringen dat leven op ons dorp zonder visboer niet langer meer kon. Ook mij stak ze aan, ten slotte komt er niet elke dag een jonge starter bij ons binnen en we kregen in de afge lopen maanden alles rond. En passant heb ik ook nog heet wat opgestoken over koeltechniek, vitrines, vestigingseisen, het verschil tussen schar en tongschar, tussen schelvis en wijting en heb ik me eveneens verdiept in de vraag of er in mijn werkgebied een markt zou zijn voor inktvisjes, slakken en zelfgemaakte salades. Natuurlijk schrijf ik het hier wat simpeler op dan het in we zen was, want zo 'n staatsgarantie is leuk en bij de centrale bank zijn ze redelijk genoeg als het op goedkeuren aankomt, er bleven toch heel wat hobbels te nemen. Uiteraard werd het allemaal duurder dan was gepland en moesten er wat Investeringen naar de toekomst worden verschoven, maar het bestuur werkte goed mee, misschien ook omdat in de verte het perspectief van een vers visje op elk uur van de dag wenkte. Een paar weken geleden vond de feestelijke ope ning plaats en iedereen was uitgenodigd om de verwerkelij king van haar droom - hoe ver die ook afstond van haar jeugdidealen - mee te maken. Mijn bemoeienissen met dit project werden beloond met een dikke zoen van de kersver se vishandelaarster en de vererende uitnodiging om de zaak officieel te openen door het onthullen van een uithangbord. Niemand wist hoe ze haar bedrijf zou noemen en ik kreeg het een beetje benauwd bij de gedachte dat ze wellicht zou kiezen voor een frivoliteit met onze degelijke banknaam, zoals ik wel eerder zag in de rubriek Her en Der in dit blad. Maar het werd gelukkig geen Rabotje, want toen door een simpele handbeweging mijnerzijds het bord was onthuld en ze daarmee voorgoed een degelijke midden standster werd, bleek dat ze toch nog even naar het verleden had geknipoogd. Met sierlijke letters verkondigde het fraaie uithangbord: Vishandel De Malle Griet. Cas Sier

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1985 | | pagina 35