De vestigingsplaats bepalend voor de rei!<wijdte van de détaillist Rabobank Ondernemer PTT* *4 jf Wanneer een ondernemer een nieuwe vestiging wil openen moeten beslissingen worden genomen ten aanzien van ves tigingsplaa ts, inrich ting, assortiment, prijszetting en reclame en verkoopbe vordering; ook wel de elementen van de detailha ndelsmarketingmix genoemd. In dit artikel wordt nader ingegaan op de vestigingsplaats van een onderneming, a/s één van de elementen van deze mix. Het verzorgingsgebied e consument laat zich in de regel bij de keuze waar hij zijn aankopen zal doen, leiden door een drietal factoren: tijd die be nodigd is om een winkel te bereiken, keuzemogelijkheden ten aanzien van prijs, kwaliteit en assortiment, en de mogelijk heid tot het combineren van aankopen. Het belang van elk van deze factoren is afhan kelijk van wat wordt gekocht. Allereerst zijn er de goederen, waarvan het geldbedrag dat met de aanschaf is ge moeid, over het algemeen vrij aanzienlijk is. De consument koopt ze niet dagelijks en in de regel is er enige tijd nodig voor het oriëntatieproces. Hiertoe worden bijvoor beeld gerekend dames- en herenmode-ar tikelen, schoeisel, sieraden en elektroni sche artikelen. Deze goederen worden vaak op meer centraal gelegen punten ge kocht, omdat de consument een grote keu ze wil hebben en de mogelijkheid wil heb ben om prijs en kwaliteit te vergelijken. Daarnaast zijn er goederen die in de regel een geringere waarde vertegenwoordigen en meer veelvuldig worden aangeschaft. Gedacht kan worden aan artikelen als le vensmiddelen, drogisterij-artikelen, een voudige manufacturen en huishoudelijke artikelen. Zij behoren tot de dagelijkse voorzieningen en worden zo dicht mogelijk bij huis gekocht. De ondernemer, die een winkel wil vesti gen, zal zich rekenschap moeten geven van de keuzemotieven van de consument. Im mers, om een winkel op de lange duur suc- De heer G. Hardeman, zelfbedieningswinkel in f levensmiddelen. gezien als factoren die op de omzet van in vloed zijn. Wij zullen ze achtereenvolgens bespreken. cesvol te laten zijn, is het noodzakelijk dat de consument bereid is daar zijn inkopen te doen en daar ook wil blijven komen. Dit be tekent niet alleen dat de huidige situatie in ogenschouw moet worden genomen, maar ook de toekomstige ontwikkelingen. De vestigingsplaats moet passen binnen de winkelformule, dat wil zeggen de aard en samenstelling van het assortiment, de prijsstelling en de inrichting. De winkelfor mule zal, mits deze succes wil hebben, nauw moeten aansluiten bij wat de consu ment wil. Daarom zal niet elke vestigings plaats geschikt zijn en moeten eisen wor den gesteld, ten aanzien van type klanten, winkelruimte en situering in het verzor gingsgebied. Om dit te toetsen vindt in de regel een analyse plaats op een vijftal kenmerken: aard en omvang verzorgingsgebied; omvang en samenstelling bevolking; omvang consumptieve bestedingen; omvang en kwaliteit concurrentie; beperkingen en mogelijkheden van de lo catie. Bovenstaande punten worden algemeen Het verzorgingsgebied is het gebied waar binnen consumenten bereid zijn hun aan kopen bij een bepaalde winkel te doen. Dit is dus eigenlijk het gebied met potentiële consumenten. Een winkel moet zodanig gelegen zijn dat Drs. J. M. Schreurs Bedrijfstakonderzoek het voor de consument aantrekkelijk is om daar te komen. De belangrijkste factor hierbij is de afstand tot de winkel, daar de ze in grote mate de tijd bepaalt om de win kel te bereiken. Een detailhandelsvestiging kan zijn verzor gingsgebied vergroten door zich te vesti gen in een winkelcentrum. Zo'n centrum oefent een grotere aantrekkingskracht uit

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1985 | | pagina 33