Verwachtingen en realisatie BedrijfsRegio Den Bosch De jonge ondernemer en zijn bank verheidsdienst die het plan zou gaan toet sen, maar de tijd liet dat niet toe. Als star tende ondernemer kon ik mij geen 2 a 3 maanden wachttijd permitteren.' Ook wegenbouwer Van Doorn heeft in een vroeg stadium een accountant en een jurist in de arm genomen om de oprichtingsfor maliteiten te regelen. Uiteraard kwam ook de bank snel in het vizier, die zich - met alle andere adviseurs (KvK en accountant) - af vroeg of Van Doorn met zo'n inkomen en zekerheid er verstandig aan deed om voor eigen rekening en risico te beginnen. Maar de bank schonk wel vertrouwen. 'Want als Van Kemenade - de directeur van de plaatselijke bank - niet in mij geloofd had, dan was het niks geworden', is zijn overtui ging. In het algemeen kan worden vastgesteld dat de accountant een prominente functie vervult in het prille begin, vaak zelfs al in de 'prenatale' fase. Snel komt dan ook de bank in beeld, want die zal ten slotte het vreemde vermogen moeten fourneren. Ook derden zoals KNOV, RND, Brancheor ganisaties komen daarbij in het geweer om de bedrijfseconomische haalbaarheid vast te stellen, of - althans in de ogen van de ondernemer - te bevestigen. Want als er iemand niet twijfelt dan is hij het wel. De vier in de discussie betrokken onderne mers hadden bovendien het voorrecht de steun te ondervinden van de BedrijfsRegio. Deze instantie is hun vooral behulpzaam geweest bij het formuleren van de onder nemersplannen, compleet met prognoses over de ontwikkeling van balans, verlies- en winstrekening, de liquiditeit. Men is er vol lof over. regelmatig bij de bank binnenkomen. Dan weet de directeur precies hoe de zaak erbij staat. 'Ook het overzicht van onderhanden werken krijgt hij, met alle brutowinstcijfers per object. Je kan aan hem zien dat hij dat op prijs stelt en dat geeft wederzijds ver trouwen.' Koning tekent daarbij wel aan, dat de bank zich aanvankelijk aan de voorzichtige kant opstelde. 'Men zocht hoewel mijn plannen goed in elkaar zaten heel duidelijk naar ze kerheden en trachtte uit te wijken naar RND en staatsgarantie. Ik heb de Provin cieals borg in dearm moeten nemen en die was gelukkig gauw overtuigd van de haal- door met de directeur van de bank, ande ren deden zaken met een relatiebeheerder. Goed gedocumenteerd met uitgewerkte rapporten en prognoses omtrent ontwik kelingen (die overigens in de praktijk nog wel eens anders uitpakken, daarover later meer). 'Pas na enige tijd heb ik geleerd met de bank om te gaan', vertelt Hermans. 'Dat is heel belangrijk. In het begin ging ikercom pleet verkeerd mee om. Je moet de bank namelijk blijven informeren, niet alleen over de goede zaken overigens. Ook op slechtere zaken reageren ze veel positiever dan ik dacht. Je moet wel een relatiebe- De heer H. van Rooij, handweefgetouwen. baarheid. Dat was in de eerste fase, nu we in de tweede fase zitten en de cijfers zich gunstig aftekenen is de relatie duidelijk be ter.' Hermans heeft daar een verklaring voor: 'Ik denk wel eens als ze niet al te enthousiast op je plannen ingaan: Ze kijken hoe je rea geert om te zien of je zelf voldoende in de plannen gelooft. Blijk je voldoende vast houdend te zijn dan wek je meer vertrou wen.' Omgaan met vreemd vermogen blijkt ook een vreemde ervaring te zijn. Hermans: 'Kijk, als je bij een baas werkt ga je ook met 'vreemd' geld (zijn geld) om, maar hij heeft er een bewaking, interne controle, achter zitten. Het vreemde vermogen is nu wel volledig in je bedrijf uitgezet en daar draag je zelf een verantwoordelijkheid voor. Dat beleef je toch anders, vooral bij het nemen van commerciële en investeringsbeslissin gen.' Terugkijkend op de achterliggende perio- BedrijfsRegio Den Bosch is een initiatief van het stadsgewest 's-Hertogenbosch, de gemeenten 's-Hertogenbosch, Rosmalen en Schijndel, en de regionale Kamer van Koophandel. De doelstelling van deze instelling ligt in het bevorderen van de werkgelegenheid en het versterken van de economische structuur. Het opereert als een centraal contactpunt voor bedrijven, die interesse hebben om zich er te vestigen en voor mensen, die een nieuwe activiteit willen opzetten. De BedrijfsRegio verstrekt op een breed terrein informatie, en geeft begeleiding aan ondernemersinitiatieven. De instelling helpt bij het opstellen van ondernemersplan nen, zoals uit bijgaand artikel blijkt. Tot f 50 000,- kan door de BedrijfsRegio borg stelling of een financiering verstrekt worden. Onlangs is een opmerkelijke samenwerking tot stand gekomen tussen de Bedrijfs Regio en de 17 in het gewest gevestigde Rabobanken op het gebied van manage- mentsbegeleiding. De regeling houdt in dat de Rabobanken de BedrijfsRegio in de gelegenheid stellen om externe adviseurs in te schakelen ten behoeve van de bege leiding van startende en expanderende bedrijven die bij de Rabobank bankieren. Per geval kan een toegesneden adviseur worden ingeschakeld. Dit kan betrekking hebben op zowel oud-managers als professionele adviesbureaus. We gaan wat dieper in op de verhouding met de bank, wat voor velen als onderne mer een nieuwe ervaring was. Sommigen spraken hun eerste plannen heerder bij je zaak betrekken, hem cijfer matig informeren, nieuwe produkten laten zien. OokVan Doorn, diedeadministratievever werking heeft uitbesteed, laat zijn cijfers

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1985 | | pagina 26