Steunpunt in New York voor Nederlandse ondernemers Dutch Desk fc# Een aantal maanden geleden overkwam het de inkoper van een Nederlands bedrijf, die op reis was in de Verenigde Staten, dat hij al zijn geld en creditcards kwijt raakte. Door het tijdsverschil was het onmogelijk het kantoor van zijn bedrijf in Nederland te bereiken. Als laatste oplossing belde hij de Rabobank in New York met een noodkreet om hulp. Binnen een uur werd hij teruggebeld vanuit New York met instructies naar welke bank hij kon gaan om geld en travelercheques op te halen die daar voor hem klaarlagen. Aan het eind van dit gesprek deelde de diént mee, dat vanuit New York toch vooral de hartelijke groeten moeten worden gedaan aan Piet Bank, de naam waaronder iedereen in het dorp de directeur van de plaatselijke Rabobank kende. 8 elukkig worden niet alle con- tacten met cliënten van de - Rabobankorganisatie met het kantoor New York vanuit zo'n noodsituatie geboren. Wat alle contacten met Nederlandse - cliënten wel gemeen hebben is dat ze in eerste instantie te rechtkomen bij de medewerkers van de af deling Dutch Desk. Deze afdeling van kan toor New York heeft als taak het onder steunen van cliënten van de Rabobankor ganisatie bij de activiteiten die zij ont plooien op het gebied van handel met, en investeringen in de Verenigde Staten. De afdeling is derhalve het brandpunt in New York waar alle transacties voor en ten que-Service USA is voornamelijk bedoeld voor cliënten die veel betalingen uit de VS ontvangen. Voor bedrijven die veel betalin gen naar de Verenigde Staten hebben kan het zinvol zijn een rekening-courant te on derhouden bij een bank in Amerika. Een van de belangrijkste zaken die aan de orde komen bij het krijgen van orders is het ze ker stellen, dat de afnemer ook aan zijn ver plichtingen zal voldoen. Blijkt dit al een hele opdracht te zijn in Nederland, voor veel bedrijven die exporteren naar de Ver enigde Staten, is het kredietbeleid een grote bron van zorg. In overleg met de plaatselijke Rabobank en kantoor New York kan voor iedere situatie een optimale oplossing worden gevonden. Zo kan het zijn dat geen order wordt uitgeleverd voor dat een letter-of-credit (L/C) is gesteld C. J. M. Jansen Kantoor New York New York, 245 Park Avenue behoeve van Nederlandse Rabobankcliën- ten worden behandeld. De medewerkers kennen de typerende eigenschappen van Nederlandse bedrijven en zijn daardoor ook in staat te begrijpen wat de behoeften van een Nederlander zijn als hij zich op de Amerikaanse markt richt. Voor de cliënten van de aangesloten ban ken en voor de banken zelf is het goed te weten wat kantoor New York voor hen kan doen. Allereerst zijn er uiteraard de tradi tionele bancaire produkten. Zoals in het vorige nummer van Rabobank in het artikel over de 'Quick-Cheque-Service' USA al is vermeld, is het betalingsverkeer in de Ver enigde Staten voornamelijk gebaseerd op het gebruik van de cheque. De Quick-Che- door de bank van de afnemer, maar in an- deregevallen kan het voldoende zijn om in formatie op de afnemer te trekken en de vorderingen onder te brengen in een kre dietverzekeringspolis. In een geval kon door een voorstel van de Dutch Desk een nieuwe cliënt een jaarlijkse besparing op rente en incassokosten bereiken van onge- veerf 20 000,-. De oorspronkelijke proce dure hield in, dat voor iedere leverantie (en dat waren er heel wat, steeds weer aan de zelfde twee afnemers) een letter-of-credit werd afgegeven. De nieuwe procedure was een combinatie van 'standby L/C's' (bank garantie), een US dollar-rekening in Ne derland en deelname aan het Quick- Cheque-programma.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1985 | | pagina 18