Bank met omgeving Steun verlenen vanuit betrokkenheid en verantwoordelijk heid 17 Toegespitst, maar ook in ruimer kader Zorgvuldig afwegen JRH van de Rabobanken niet automatisch ge zien moet worden als een alternatief voor overheidssteun. De overheid blijve op haar eigen terrein haar primaire verantwoorde lijkheid dragen. De ordening tekent zich nog iets verder af. De 'omgeving' van de Rabobanken kan im mers de grenzen van haar werkgebied overschrijden en regionaal van aard wor den. In dat geval is er plaats voor overleg binnen verschillende banken uit de regio om eventueel uit gezamenlijke middelen voor een 'regio-doel' middelen bijeen te brengen. De mogelijkheid is zelfs openge laten, dat die middelen door Rabobank Nederland onder bepaalde voorwaarden worden aangevuld, met name als het erom gaat om alle Rabobanken uit de regio erbij te betrekken. Ten slotte is er de stap naar de nationale omgeving. De Rabobankorganisatie is als geheel een organisatie die het gehele land heid die in een lange reeks van jaren tot uiting kwam in het verlenen van geldelijke steun aan een grote verscheidenheid van initiatieven, die uit de plaatselijke bevol king opkwamen. Bescheiden van omvang misschien, maar dikwijls relatief zeer doel treffend. Iedere Rabobank kan er voorbeel den van geven. Die steunverlening is onder ons dan ook geen punt van discussie (geweest). Zij volgt uit onze aard als 'ondernemer in een omgeving' en uit onze aard van coöperatie ve bank. Ook dat laatste! Sinds jaar en dag staat in onze statuten dat een deel van de jaarlijkse winst, voorzover deze niet aange wend behoeft te worden voor het vormen van een voldoende reserve, mag worden aangewend voor doeleinden van plaatse- lijkof algemeen belang. Dat is eigenlijk een rechtstreekse erfenis van F. W. Raiffeisen, die in zijn tijd nauwelijks durfde dromen van voldoende winst en idem reserves, maar die toch al aangaf dat in dit 'specula tieve' geval de 'gemeenschap' verder ge diend moest worden. Die erfenis is uit de zelfde wortel ontsproten als de Stichting Steun door Rabobanken. Richt deze zich op de ontplooiing van achtergestelde groeperingen in eigen land en in de ontwik kelingslanden, de steunverlening heeft een andere taak. Daar gaat het om het helpen opheffen van bepaalde knelpunten, zodat de bedrijvigheid ter plaatse, regionaal of landelijk wordt gestimuleerd en de Rabo- bank-leden of groepen van leden daarvan (blijvend) profiteren. Niets nieuws dus, maar we zijn ons deze coöperatieve karaktertrek wel meer be wust geworden bij ons beleid over een eventuele financiële ruimte. De steunverle ning is daardoor meer in de aandacht van onze banken geplaatst en tegelijk is een aanzet gegeven die wat geordender te doen plaatsvinden. Spits hem toe op een algemeen economisch omgevingsbelang. Uitgangspunt is en blijft, dat de plaatselijke banken zelf bepalen in welke mate en op welke wijze zij door steunverlening hun coöperatieve karakter willen accentueren. Maar er is wel een aantal criteria aanvaard die richtlijn voor de steunverlening zullen zijn. Er moet een algemeen economisch belang in een bepaalde bedrijfstak, regio of plaats mee gediend zijn en de steun moet mede (direct of indirect) ten goede komen aan (groepen van) leden van de Rabobank. In principe zal het om éénmalige (start)- steun gaan en de resultaten van de steun moeten in beginsel voor alle betrokkenen toegankelijk zijn. Begrijpelijk is, dat steun bestrijkt. Ook landelijke steunverlening kan dus in aanmerking komen. Deze zal in voorkomende gevallen verstrekt worden door Rabobank Nederland. Het is nog te vroeg om concreet aan te ge ven om welke steun het plaatselijk, regio naal of landelijk zal gaan. Van geval tot ge val zal ieder initiatief tot steun of om steun zorgvuldig moeten worden bekeken. Nie mand denke, dat er een open Rabobeurs is, waaruit nu maar uitgedeeld zal worden. Dat zou ook gezien de toch niet ongelimi teerde omvang van de beschikbare bedra gen, alleen maar teleurstelling geven. Maar wel hopen de Rabobanken met die midde len nu hier dan daar, hetzij lokaal, hetzij re gionaal of landelijk, het algemeen econo misch belang te bevorderen. Anders ge zegd: hun steentje bij te dragen aan hun omgeving. In die zin is het te verstaan dat voorzitter Van Verschuer op de algemene vergade ring van onze organisatie de Rabobanken opriep tot actieve steunverlening in het be lang van de plaatselijke gemeenschap. Dat is wat de ondernemende coöperatieve bank voor ogen heeft.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1985 | | pagina 17