Staatsgarantie binnen bereik Erkenning doet goed Garantiefonds AJK Ontwikkeling personeelsbestand en bedrijfsruimte Rood Testhouse drijfsvoering kunnen we zodoende 'in no- time' over de juiste gegevens beschikken.' In de beginperiode waren de buitenlandse activiteiten vooral gericht op West-Duits- land. Nu heeft Rood Testhouse, naast haar Duitse GMBH, vestigingen in Engeland ('81en Frankrijk ('85). Oorspronkelijk ge richt op verkoop van apparatuur, werd de functie van de vestigingen in West-Duits- land en Engeland steeds meer die van ac quisitie en clièntbegeleiding inzake tests. Na een aantal jaren kon de verkoop van ap paratuur geheel gestaakt worden. De licht opgaande spiraal, waarin Rood Testhouse zich bevond, maakte het mogelijk dat het bedrijf zich volledig kon gaan richten op het uitvoeren van geavanceerde tests. De daarvoor benodigde testapparatuur kon langzaam maar zeker worden uitgebreid. Ook het personeelsbestand en de bedrijfs ruimte namen gestaag in omvang toe (zie tabel). Vanwege de groeiende financie ringsbehoefte werd overwogen om, ter versterking van het risicodragend kapitaal, tot een samenwerking te komen met een participatiemaatschappij. Gelet op de sol- vabiliteitsverwachtingen, achtte de Rabo bank Heerde het echter verantwoord om het vreemd vermogen volledig via de bank te fourneren. Hiertoe werd assistentie ver kregen van de afdeling Metazaken van Rabobank Nederland. Wanneer de aard of omvang van een financiering dat nodig maakt, kan een plaatselijke bank een der gelijk samenwerkingsverband aangaan. 'Ook dat is heel soepel verlopen', aldus Weishaupt, 'maar de zekerheid bleef een knelpunt, het eigen vermogen was nog te beperkt. Het idee om een participatiemaat schappij in te schakelen, trok ons niet erg. We hielden de zaken liever volledig in eigen hand.' Pogingen in die tijd om onder steuning te verkrijgen van het ministerie van Economische Zaken liepen echter op niets uit. Weishaupt klinkt wat verbitterd als hij zegt: 'Al die innovatie-subsidiever- halen we kwamen helaas van een kou de kermis thuis. Maandenlang zijn we er over bezig geweest, alles moesten we overleggen en dan blijkt het jammer ge noeg toch op niets uit te lopen. Dan sta je als innoverende ondernemer in de kou.' Vervolgens werden pogingen ondernomen om een Staatsgarantie te verkrijgen en in 1 983 werd die inderdaad afgegeven. Van af dat moment kon Rood Testhouse via de Rabobank Heerde in samenwerking met Metazaken van Rabobank Nederland fi nancieel werkelijk goed lucht krijgen en binnen afzienbare tijd vlogen de resultaten omhoog. Aan de hand van een grafiek (hier opgeno men) loopt Weishaupt nog eens na hoe het allemaal gegaan is. Begin '84 is duidelijk de doorbraak te constateren. Ongeveer 90% van die groei haalt Rood Testhouse uit het buitenland. Inmiddels zijn de bui tenlandse vestigingen en Rood Testhouse BV tot onderdelen geworden van Rood Testhouse Beheer BV. Ook deze wijziging duidt op de enorme groei die er plaats ge vonden heeft. 'Het is nu zaak de onderne ming bestuurbaar te houden', aldus Weis haupt, 'waar we naartoe willen is een volle dig computergestuurde organisatie, waar bij de verwerking en de sturing plaatsvindt via een centrale computer als informatie centrum. Daarvoor laten we nu een softwa- re-pakket samenstellen. In een later sta dium zullen ook de buitenlandse vestigin gen op dat systeem gekoppeld kunnen worden.' Het personeelsbestand bij Rood Testhouse zal nog gestaag verder groeien. Weishaupt en Bijsterbosch denken met name aan verdere uitbreiding van de bui tenlandse inspanningen. Ook denken ze aan een samenwerkingsverband met an dere bedrijven. Niet met bedrijven met ge lijkgerichte, maar met aanvullende activi teiten. 'Aan een fusie denken we bepaald niet', verduidelijkt Weishaupt. De grote in vesteringen in testapparatuur, tot nu toe zo'n slordige f 1 5 miljoen, lopen dit jaar op een eind. Er zal dan een volledig systeem zijn opgebouwd, waarmee de meest ge- avanceerdeen uiteenlopende tests kunnen worden uitgevoerd. Weishaupt: 'Nu onze grootste financieringsproblemen voorbij zijn, krijgen we scherpe offertes van diver se banken. Maar er is geen enkele reden om van bankier te veranderen. Er is weder zijds vertrouwen opgebouwd in de achter liggende jaren.' 'Maar', voegt hij er met een lachje aan toe, 'als er té uitéénlopende verschillen optreden, gaan we een keer praten op de bank. Je moet natuurlijk niet blind gaan varen.' De erkenning die Weis haupt en Bijsterbosch nu ten deel valt, ook door de onderscheiding van de Koning Willem I Stichting, zal zeker een aantal mensen, die in het verleden hun twijfel over de onderneming uitspraken, op het ver- CJ 1 N "l E 3 i i i 1 T 5 -4- 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 keerde been gezet hebben. Die erkenning mag dan ook, zo kan uit Weishaupt's woorden opgemaakt worden, afstralen op de bank in Heerde. In samenwerking met diezelfde bank en Rabobank Nederland (ondermeer de afdelingen Metazaken en Emissies en Syndicaten) worden nu plan nen ontwikkeld om Rood Testhouse Be heer BV medio '86 op de Parallelmarkt te introduceren. Met de enorme groei die het bedrijf achter de rug heeft, en de groei die eraan staat te komen, wordt het nu tijd te komen tot een gezonde spreiding van het risicodragend kapitaal. Rood Testhou se Beheer zal dan een 'gevestigd' bedrijf zijn. Wie had dat zes jaar geleden ver wacht? Tot slot staan we met de heer Weishaupt even stil bij het garantiefonds. Voor het Rood Testhouse uit de beginjaren zou zo'n stimuleringslening toch een uitkomst geweest zijn? 'Dat denk ik wel', zegt hij, 'het is net dat stuk vermogen wat je mist om goed van de grond te komen. En door de achterstelling ben je veel eerder binnen het bereikvandeStaatsgarantie. Dat werkt versterkt door in de verdere financierings mogelijkheden. Ons had het één of twee moeilijke jaren kunnen schelen. Aan de andere kant had het in ons geval ook een behoorlijke versnelling kunnen betekenen. Dat moet je dan wel in de hand hebben.' Weishaupt beseft echter ook dat in de meeste gevallen net die twee moeilijke ja ren een breekpunt voor een start kunnen vormen. Dan kan het garantiefonds goede diensten bewijzen. Mensen met een goed plan voor een onderneming én met vol doende eigen vermogen, dat is een combi natie die men niet vaak aantreft. Er liggen nu betere kansen voor mensen met 'alleen' een goed plan. Mensen als Weishaupt en Bijsterbosch. Jaar Aantal medewerkers Bedrijfsru/m te jan. 1 978 2 250 m2 jan. 1 979 4 jan. 1 980 8 350 m2 jan. 1 981 16 jan. 1 982 31 950 m2 jan. 1 983 36 jan. 1 984 41 1350 m2 jan. 1985 59 thans (incl. buitenlandse vestigingen) 80 1700 m2

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1985 | | pagina 14