Onderscheiden ondernem erschap Rood Testhouse Beheer Een onderneming opzetten? Veel Nederlanders zal de gedachte ooit door het hoofd gespeeld hebben. Slechts weinigen komen ertoe de daad bij het woord te voegen. Enkelen slagen erin definitief voet aan de grond te krijgen in ondernemersland. En wanneer een onderneming al slaagt, hoe moet men dan te werk gegaan zijn om ook nog een onderscheiding te verkrijgen van de Koning Willem Stichting, een uiterst gewaardeerde instelling waar het de beoordeling van ondernemerschap betreft? Twee ondernemers uit Heerde lukte dat. In de Haagse Ridderzaal overhandigde ZKH Prins Claus hen op 12 juni ji de bijbehorende Plaquette. nmiddels hangt de Plaquette te ^|H pronken op een niet te missen plek in de hal van Rood Testhouse. Een blik vanger. De beide ondernemers, ing. J. A. Weishaupt en ing. J. H. Bijster- bosch, zijn er zichtbaar mee ingeno- - - men. En terecht, want wie het suc- cesverhaal van deze beide jonge on dernemers verneemt, raakt onder de in druk. Zes jaar geleden met z'n tweeën be gonnen in een oud schoolgebouw in Wa penveld, nu directeuren van een modern, mooi gelegen bedrijf in Heerde met rond de tachtig personeelsleden. Het terrein van het testen van moderne elektronicacom- ponenten en -schakelingen, waar de beide ondernemers zich destijds op begaven, is inderdaad de explosief groeiende markt gebleken die ze verwachtten. Alhoewel ze in de Haagse Ridderzaal bestempeld wer den als 'de jonkies', voelen Weishaupt en Bijsterbosch zich inmiddels doorgewinter de vakspecialisten, die het klappen van de zweep op hun markt goed hebben leren kennen. Op eigen benen De bakermat van Rood Testhouse is C. N. Rood BV, een handelsonderneming te Rijswijk die zich richt op de import van elektronische meetapparatuur voor de Be nelux. Weishaupt was er hoofd van een Voor het oplossen van de De Koning Willem I Stichting is actief sinds 1981 en werd opgericht door een aantal typische problemen van organisaties die betrokken zijn bij het bedrijfsleven. Zij kent onderscheidingen toe een ionae ondernemina' aan ondememin9en die een 9rote bijdrage leveren aan de Nederlandse bedrijvigheid als bron van werkgelegenheid en welvaart. In even jaren reikt deStichting de Koning heette het in de oorkonde. Willem I Prijs uit, in oneven jaren de Koning Willem I Plaquettes. Erevoorzitter is Het verhaal van Rood ZKH Prins Claus, voorzitter is dr. W. F. Duisenberg, President van De Nederlandsche Testhouse Beheer Bank NV. De Stichting heeft met financiële en morele steun van de minister van Eco nomische Zaken een taak op zich genomen die gericht is op het geven van nieuwe impulsen aan onze nationale industrie.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1985 | | pagina 12