it onze historie Kampen en Wilsum werden Kampen-Wilsum Tijd om eens de Lange Brugge over te steken naar Wilsum, al dus eindigde de vorige aflevering. Wilsum had toen al een Boerenleenbank. Ze werd op 3 maart 1911 opgericht tijdens een vergadering in de School, belegd door het Voorloopige Comité. De 51 aanwezigen kozen uit hun midden tot bestuurs leden de heren R. Rotman, A. Kip en H. B. van Veen en tot leden van de raad van toezicht de heren W. Meyer, H. van 't Veer en H. Fix. Spontaan bleken deleden aanvankelijk be paald niet te zijn. Liever eerst maar eens de kat uit de boom kijken! In februari 1914 moest de voorzitter dan ook nog eens dui delijk op het nut van hun bank wijzen. 'Be sprekend het vertrouwen dat men er in stellen moet en de vrees die nog bij enkele leden bestaat; laat dat geen beletsel zijn om bij het bestuur te komen om voorschot ten te vragen', aldus het verslag. Gelukkig bleek op 10 mei 1915, dat toen de eerste wereldoorlog in augustus 1914 uitbrak, de bank niet door de inleggers werd bestormd, zoals dat bij andere ban ken wél het geval was. Klaarblijkelijk was het vertrouwen in de eigen Boerenleen bank toen wel in ruime mate voorradig. De oorlog was in 1916 niet onvoordelig voor ons neutrale landje. De leden werden eraan herinnerd dat 'het nu een bloeiende en vooruitgaande tijd is voor de landbou wers; een tijd om voorschotten te vragen, waarmee tegenwoordig wat te verdienen is'. Misschien waren de leden wel verdeeld in pro- en contra's ten opzichte van de oor logvoerenden en kwam dat tot uiting in twisten tussen de bevolking van Wilsum en was het daarom datdevoorzitterinapril 1917 aanspoorde 'tot onderlinge ver draagzaamheid in deze zoo treurige tijds omstandigheden'. De oorlog eindigde in 1 91 8 op 11 november. In april 1 921 her-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1985 | | pagina 29