'Ferme gezichten met de zweem van een Chinees partijcongres' De sfeer op de Algemene Vergadering was wat anders dan anders. Er was hoog Chinees bezoek te gast, er werden woorden gesproken die 'het ijs deden brekener vonden ge beurtenissen plaats die onverwacht kwamen. Men raak te in de ban, de oren gespitst. Hetapplaudiseren, het lachen, het mompelen, uit alles bleek dat het gebeuren aandachtig gevolgd werd. Het gaf deze Algemene Vergadering iets uit bundigs, iets spranke/ends, iets van royale allure. 'De Rabobank is uit haar lethargie ontwaakt', haalde Baron van Verschuer een scheidende bankier aan, om het vervolgens met be hulp van Van Dale te verta len in 'Gij zijt wakkere jon gens, stoere knapen'. Een gemakkelijker compliment om te incasseren en 'best wel verdiend', aldus Van Verschuer, terugkerend uit het spanningsveld tussen autonomie en democratie binnen de organisatie. Die zelfde dikke Van Dale bleek ook Lardinois goede dien sten bewezen te hebben toen hij melding maakte van Van Verschuers benoe ming tot Kamerheer van H.M. Koningin Beatrix. Te oordelen aan de reactie uit de zaal, werd deze benoe ming, alswel de verhelde rende uitwijding door Lar dinois daarover, ten zeerste gewaardeerd. Tijdens zijn inleiding mocht Lardinois zich vervolgens verheugen in een merkbaar meeden ken. Zo wees bijvoorbeeld het applaus dat volgde op zijn pleidooi voor een ge deelde verantwoordelijk heid inzake opleiden, op aandacht en begrip onder zijn gehoor. Hing er nu een zweem van een Chinees partijcongres over de Algemene Verga dering toen voorman Wang het woord nam? De posi tieve opstelling van de ver gadering tegenover de nieuwe Chinese relatie bleek al direct uit het ap plaus op Wangs eerste (Chinese) woorden, die no ta bene nog onvertolkt wa ren gebleven. Telkens op klinkend applaus en la chende, blije gezichten be geleidden de woorden van de heer Wang. Gaandeweg betrokken die gezichten wat, toen de Chinees, mede door de vertolking, wat lang van stof dreigde te worden. De wens die hij ten slotte uitsprak - dat on ze vriendschap eeuwig mocht bloeien en ruiken als onze tulp en onze samen werking eeuwig mocht du ren als de stroom van hun Yangtze rivier - viel buiten gewoon in de smaak. Al met al een happening die de Algemene Vergadering een extra dimensie gaf. Niet minder enthousiast reageerden de aanwezigen op de dankwoorden van de terugtredende leden van de Raad van Toezicht, de he ren Meijer en Kriellaars. De laatste wist grote begees tering op te wekken door zijn rake schets van het vice-voorzitterschap, met als climax een vergelijking met de functie van Kamer heer. Niettegenstaande zijn terugtreden zou hij ook in de toekomst op het Rabo- gebeuren blijven toezien. Deze woorden gesproken door deze persoon kregen de handen hard op elkaar. Een en ander resulteerde in tijdnood, nopend tot een vlot afwerken van de besluitvorming. Minister Ruding zou 's middags op merken, dat hij, een parallel trekkend met de Minister raad, getroffen was door de efficiency en besluitkracht van de vergadering. Desal niettemin werd er ruim tijd genomen om in te gaan op een vraag van de heer Dudink, voorzitter Bestuur Rabobank Obdam, inzake de presentatie van een ge consolideerde balans die naarzijn mening geen recht doet aan de jaarrekening van de gezamenlijke aan gesloten banken. Tijdens die gezellig massa le lunch vulde de bekende basisruis de immense hal. In de krappe tijd die res teerde voor het middagge deelte bezochten velen de stands, waar weer up-to- date informatie werd ver strekt door een (elk jaar groeiend) aantal afdelingen van Rabobank Nederland. Of ook de aanwezige hen- Prof. dr. F. W. J. Kriellaars blijft toezien nen het leggen van eieren in verband brachten met spaarvormen, was niet af te meten aan de gretigheid waarmee ze het zaad, als gesymboliseerde rente, tot zich namen. Duidelijk onder de indruk van het getal der aanwezi gen hield minister Ruding zijn rede, naar zijn zeggen in het front van die ferme gezichten en met de zorg niet al teveel in het Chinees te willen spreken. Echter niet onbekend met het toe spreken van mensen uit de bankwereld, zij het dan aandeelhouders, slaagde de minister er goed in zijn, helaas ons nog weinig hoop gevende, boodschap over het voetlicht te krijgen. De toespraak van de minis ter vormde een waardig be sluit van een enerverende Algemene Vergadering, die, naar de indruk was, zeker velen met een goed gevoel bankwaarts deed keren. AJK Ir. P. J. Lardinois dankt vice-president Wang Jingshi voor zijn sympathieke woorden.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1985 | | pagina 19