U 'Plastic money' Nadelen van elektronisch betalen de impulsaanko pen zullen toenemen. Het elektronisch betalen zal als volgt in zijn werk gaan. De consument doet een be paalde aankoop, maar in plaats van met contant geld of met een cheque te betalen dient en is afhankelijk van de gegoedheid van de diënt. Het saldo vermindert naar ge lang er aankopen geschieden. De 'smart card' is uitgerust met een chip, heeft de af meting van een betaal pas en kan voor meer dere functies worden gebruikt. Zonder ken nis van de PIN-code is de pas waardeloos. De 'smart card' vereist een afgeschermd ap paraat, zodat alleen de consument zijn res terende saldo kan aflezen. Tot nu toe is dit de minst fraude-gevoelige pas, onder andere doordat de pas niet te dupliceren is. Een pas voorzien van een magneetstrip is meer fraude-gevoelig. Deze pas kan name- elektronische betalingen is de laserpas. Het hierop voorkomende saldo, weergegeven door puntjes, wordt afgetast door een laser- Drs. P. C. C. den Dubbelden Bedrijfstakonderzoek straal. In sommige landen - niet in Neder land - kan deze pas worden gebruikt in Boven: De'smart card' met chip inge bouwd onder het ronde 'vignet'. Het 8K-geheugen is goed voor 200 transacties. Midden: Een openge werkte laserpas. De in de streep- jesbalk aangebrachte code is af leesbaar door een laserstraal. Onder: De pas met magneet strip. Ook de nieuwe Euro- chequekaart is hiervan voor zien. stopt de consument een speciale pas in een apparaat en toetst zijn PIN-code (Per soonlijk Identificatie Nummer) in, waarna de betaling wordt gefiatteerd en uitge voerd. Het te betalen bedrag wordt afge schreven van de rekening van de consu ment en bijgeschreven op de rekening van de ondernemer. Deze pas kan in verschil lende vormen voorkomen: De zogenaamde 'smart card'. Op deze pas komt een saldo voor. Dit saldo wordt er door de bank op geplaatst in overleg met de lijk gekopieerd worden. Ook deze pas is voorzien van een PIN-code. Het afleesappa- raat moet toegang geven tot de geheugens van diverse banken. Bij een directe verbin ding met de computer van de bank kan er controle worden uitgeoefend op het maxi maal toelaatbare krediet, maar een dergelij ke directe verbinding brengt wel hoge kos ten met zich mee. Van de magneetstrippas kan ook gebruik worden gemaakt bij geld automaten. Een derde pas voor het verrichten van telefooncellen. Deze pas werkt niet in com binatie met een PIN-code. Ter voorkoming van misbruik door derden van de pasjes die werken in combinatie met PIN-codes, wordt, nadat driemaal een foutieve PIN-code is ingetoetst, het pasje automatisch ingenomen of ongeldig ge maakt door het apparaat. Aan elektronisch betalen, het betalen met

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1985 | | pagina 13