Rabobank Nederland SYNDICAAT UNDERWRITING GROUP SELLING GROUP DEBITRICE Mandaat LEAD-MANAGER management group: 5a15banken underwriters: 20 a 100 banken sellers: 50 a 100 banken De vorming van een syndicaat De werking van een syndicaat betalen. Na sluiting van de inschrijving stelt de Staat dan vast welk bedrag uit de markt genomen zal worden en tegen welke inschrijvingskoers. Dit zogenaamde ten dersysteem geeft de Staat een grote flexi biliteit in haar financieringsbeleid, omdat zij zelf het bedrag van de lening kan bepa len. Anderzijds kan de belegger dus een li miet stellen aan de prijs die hij maximaal voor de obligaties wil betalen. Staatsobli gaties worden door het Emissiebedrijf ver kregen door, ten behoeve van de cliënten die via de Rabobank hebben ingeschreven, bij de Staat te 'tenderen' in zo'n lening. De tweede belangrijke categorie van geld- nemers - na de Staat - op de binnenlandse obligatiemarkt wordt gevormd door de banken, waaronder Rabobank Nederland. Het is niet gebruikelijk, hoewel het wei eens voorkomt, dat obligatieleningen van banken door middel van een syndicaat worden geplaatst. Bij de meeste andere emissies wordt ech ter wel een syndicaat samengesteld. Daar bij moet gedacht worden aan obligatiele ningen van buitenlandse geldnemers - zoals supra-nationale instellingen - bui tenlandse overheden en grote onderne mingen. Ook worden syndicaten gevormd in de internationale markt voor obligatie leningen, de zogenaamde Euro-bond markt. Deze leningen luiden meestal in US dollars, ECU's, Duitse marken of guldens. Het syndicaat bestaat dan uit een interna tionale groep banken, terwijl de plaatsing eveneens internationaal gebeurt. Ook bij aandelenemissies en dergelijke worden vaak syndicaten gevormd. Is er eenmaal een syndicaat tot stand gekomen dan komt er in de samenstelling daarvan bij latere emissies van dezelfde debitrice over het al gemeen weinig verandering. Om de werking van een syndicaat duidelijk te maken zullen een paar Engelse termen gebruikt moeten worden, die ook op de binnenlandse emissiemarkt ingeburgerd zijn geraakt. Voor een goed begrip zijn de betrokken partijen in een schema aange geven. De gang van zaken is als volgt. De debitrice, die het geld uit de markt wil ne men, heeft vaak al een veelvuldig en inten sief contact met haar eigen bankier. Wan neer deze dat wenst en daartoe in staat is, kunnen beide tot overeenstemming ko men: de debitrice geeft dan een mandaat aan de bank om een emissie 'op te tuigen'. Daarmee heeft de bank de rol van lead-ma- nager op zich genomen. Zij heeft dan tot exclusieve taak de onderhandelingen met de debitrice over de voorwaarden van de emissie te voeren, de stukken te laten ver vaardigen en het prospectus samen te stel len. Daarna wordt, rekening houdend met de wensen van de debitrice, door de lead- manager een aantal banken uitgenodigd deel te nemen in het syndicaat. Zij vormen dan de zogenaamde management group. De banken, die besloten hebben mee te doen, nemen daarmee de rol van co-mana- ger op zich. De management group geeft meestal de garantie aan de debitrice dat zij de obligaties zal opnemen wanneer de le ning slechts gedeeltelijk geplaatst zou worden. De management group is dus ver antwoordelijk voor het welslagen van de emissie. Een syndicaat bestaat doorgaans uit 5 a 1 5 banken, soms zijn het er meer. De garantie die banken aan de emittent geven wordt underwriting genoemd. Een underwriting kan weieens een fors bedrag betreffen, zo-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1985 | | pagina 9