Specifieke eigenschappen D'' H' C' D dC BrUyn0 COO binnen de Rabobank niet of nauwelijks lukt. Anders gezegd: in bepaalde situaties kan de computer 'docentvervangend' worden ingezet. Zo is tussen het computerprogramma en de cursist interactie mogelijk. Daardoor kan het programma adequaat reageren op vragen en antwoorden van de cursist. Van wege deze eigenschap is COO vooral een krachtige opleidingsmethodiek tijdens de 'oefenfasen in een leerproces. Goede ant woorden van de cursist worden 'beloond', fouten worden gecorrigeerd, eventueel door middel van aangepaste instructie. Daarnaast maakt COO individualisering van het leerproces mogelijk. Dit kan op ver schillende manieren: individualisering van het tempo, de moeilijkheidsgraad, de leer route, enzovoorts. COO kan daardoor, meer dan 'klassikaal' onderwijs, tegemoet komen aan de individuele behoeften van de cursist. Vooral de individualisering van het leertempo geldt als een belangrijk voordeel: uit allerlei onderzoek is komen vast te staan, dat de variatie in studie tempo tussen cursisten veelal een factor 5 bedraagt. Klassikaal onderwijs gaat daardoor bijna altijd voor een deel van de cursisten te langzaam, en voor een ander deel te snel. COO biedt beide groepen soelaas. COO-lessen zijn doorlopend op de werk plek beschikbaar (en niet afhankelijk van het tijdstip waarop een cursus weer eens gegeven wordt). Dit biedt in allerlei situa ties voordelen: nieuw binnenkomende me- dewerk(st)ers kunnen meteen aan de slag om de beginselen van het vak te leren, part-timers hoeven niet een hele dag naar een regiokantoor om een cursus te volgen, het opfrissen van weggezakte kennis is mogelijk zonder weer opnieuw naar een cursus te moeten, enzovoorts. Studeren achter de computer is niet-be- dreigend voor de cursist. Sommige cursis ten doen tijdens klassikale opleidingen zel den hun mond open uit angst iets'doms' te zeggen en daarop beoordeeld te worden. Bij de computer bestaat dat probleem niet: deze wordt niet 'boos' op de cursist, en 'lacht hem niet uit', hoeveel fouten die ook maakt. Om die reden is COO vooral voor cursisten met faalangst vaak een hele ver ademing. COO leidt gemiddeld genomen tot een aanzienlijke verkorting van de leertijd. De literatuur vermeldt percentages van rond de 30 procent. Bovendien leidt de omstan digheid, dat allerlei cursussen op de werk plek gevolgd kunnen worden die voordien op een regiokantoor moesten plaatsvin den, tot vermindering van reistijd en be sparing op de reis- en verblijfkosten. COO-lessen kunnen relatief eenvoudig geactualiseerd worden. De meeste leer stof verandert met een zekere regelmaat, of liever: een zekere onregelmaat. Een een maal geschreven en gedrukte syllabus of een eenmaal opgenomen videoprogram ma zijn niet eenvoudig aan te passen aan gewijzigde omstandigheden. Ook in dat opzicht is een COO-les in het voordeel. Het opslagmedium - meestal een zogenaam de floppy-disk - is eenvoudig schoon te wissen en opnieuw te 'beschrijven' met de aangepaste leerstof. Na een uitgebreid vooronderzoek besloot de hoofddirectie van Rabobank Nederland begin 1 984 tot de instelling van een eigen ontwikkelafdeling voor COO. De omstan digheden binnen de organisatie leken gun stig voor een dergelijk besluit. Zo kent de Rabobank een bijkans maximale spreiding van haar personeel over het gehele land. COO-lessen kunnen gemakkelijk gedis tribueerd worden, in ieder geval gemak kelijker dan docenten. Ook het feit, dat de organisatie relatief weinig verschillende functietypen kent en - per type - zeer veel functiehouders, is gunstig voor COO. Immers, de ontwikkelkosten liggen in doorsnee hoger dan bij de meeste an dere opleidingsvormen, maar de uitvoe ringskosten zijn praktisch nihil. Hoe meer cursisten per les, hoe beter de ontwikkel kosten uitgesmeerd kunnen worden en hoe goedkoper per saldo de opleiding. Niet onbelangrijk is voorts, dat COO zeer goed past binnen de opleidingsfilosofie van de Rabobank. Deze filosofie bepleit onder meer 'opleiden-op-de-werkplek' en 'integratie tussen leren en werken'. Beide aspecten komen bij COO uitstekend aan hun trekken. Bij de opzet van de afdeling COO werd allereerst gekeken naar bestaande (en toe komstige) 'hardware-omgeving' binnen de organisatie. Het was bekend, dat in de ko mende jaren op steeds grotere schaal ge bruik zou worden gemaakt van de DEC PC als 'werkplek-computer'. Om die reden werd besloten bij die ontwikkeling aan te haken en COO-lessen te gaan ontwerpen die op de DEC PC afspeelbaar zouden zijn. Op dit moment ziet het ernaar uit, dat dat een goede keuze is geweest. De DEC PC bezit over uitstekende grafische mogelijk heden, waarmee zeer aantrekkelijke les situaties te creëren zijn, vooral indien gebruik wordt gemaakt van een kleuren- monitor. Maar belangrijker dan de hardware is na tuurlijk het COO-produkt zelf. Vanaf eind 1 984 is een team van 5 mensen full-time aan de slag gegaan met de ontwikkeling van COO-lesmateriaal. De eerste lessen zijn inmiddels gereedgekomen en bij enke le 'proefbanken' uitgezet. Toch zal het nog wel tot begin 1 986 duren, voor het me dium COO op grotere schaal in de organi satie geïmplementeerd kan worden. Het vergt nu eenmaal tijd om zo'n nieuw oplei dingsmedium als de computer toch is, van allerlei kinderziekten te ontdoen en voorts wordt het voor de aangesloten banken pas echt interessant om hierin te investeren, wanneer er een redelijk aantal lessen 'op de plank' staat. Maar daar wordt momenteel met kracht en enthousiasme aan gewerkt. En de eerste resultaten zien er veelbelovend uit. Als het straks zover komt, dat COO een effectieve en efficiënte opleidingsvorm voor de orga nisatie is, zal de Rabobank ook in dit opzicht haar progressieve image in het Nederlandse bedrijfsleven kleur kunnen blijven geven.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1985 | | pagina 23