Wob Gemeentegarantie op de tocht Vervolg van pagina 3 de stukken bij de Tweede Kamer. De volks vertegenwoordigers kunnen nu over enige tijd met dit lijvige boekwerk in de hand het wetsontwerp plenair gaan bespreken. Daarmee is de totstandkoming van de Postbank opnieuw in de lentetijd aan de or de. Nieuwe geluiden zijn er in de Memorie van_ Antwoord en de bijgevoegde docu menten echter niet of nauwelijks te be speuren. Het feit dat er wederom een jaar is verstre ken, is naar onze opvatting dan ook het be langrijkste gegeven. Dat betreuren wij. In onze visie moet er zo snel mogelijk een vol waardige Postbank van start gaan. Zoals we reeds eerder in deze kolommen stel den: wij denken de concurrentie aan te kunnen! Wij vinden dat de Postbank vanaf het begin een echte bank moet zijn, niet beperkt in haar bewegingsvrijheid. Ver wacht mag immers worden dat er anders toch naar zal worden gestreefd de thans aanwezige belemmeringen later alsnog ongedaan te maken. Aldus zal het slepen de karakter van de 'Postbank-kwestie' blij ven voortbestaan en zal de Postbank voor lopig een speelbal van de politiek blijven. De Postbank moet volgens ons echter zo onafhankelijk mogelijk van de overheid kunnen opereren. Zij mag niet toegerust worden met concurrentievoordelen ten opzichte van de overige banken, maar moet evenmin onnodige of onhoudbare beperkingen opgelegd krijgen. Als aan de ze voorwaarden is voldaan, mag wat ons betreft de Postbank er komen: liefst nog voor de lente van 1 9861 Het instituut gemeentegarantie heeft als belangrijkste doel om vooral voorde lagere inkomensgroepen het eigen woningbezit te stimuleren en daarmee een zekere ver mogensvorming. Gezegd kan worden, dat men in het bereiken van die doelstelling re delijk is geslaagd. Immers, steeds meer mensen kochten met behulp van gemeen tegarantie een eigen huis, hoewel zij hier voor op grond van strikt bancaire normen niet in aanmerking zouden komen. Dat veel mensen nog steeds graag een eigen woning willen, blijkt uit een recente lijk gehouden onderzoek van de vereniging Eigen Huis. Bijna de helft (47 procent) van alle huurders woont liever in een eigen huis. Daarom is het betreurenswaardig te moe ten constateren, dat veel gemeenten de laatste jaren in toenemende mate nadere normen en voorwaarden voor het verlenen van een gemeentegarantie zijn gaan stel len. Daardoor wordt het voor potentiële ko pers steeds moeilijker een eigen woning te verwerven. De vraag rijst dan, waarom die gemeenten hiertoe zijn overgegaan. Een vraag stellen, is haar beantwoorden. Door de economische crisis, waarin ons land in de jaren zeventig verzeild raakte, kwam er een einde aan de inkomensgroei, terwijl ook in hoog tempo steeds meer mensen werkloos werden en niet meer aan hun financiële verplichtingen konden voldoen. Mede hierdoor waren de finan ciers in bepaalde gevallen genoodzaakt om van het uiterste middel, de openbare ver koop, gebruik te maken. Maar omdat ook de onroerend goed markt inmiddels was ingestort, bleef er vaak na de openbare verkoop een 'gat' zitten tus sen de verkoop-opbrengst en de hypothe caire schuld. Overigens dient hier bena drukt te worden, dat de taxatierapporten die destijds bij de aankoop van de wonin gen zijn afgegeven, niet deden vermoeden, dat er zo'n gat zou vallen. 'Wij pretenderen niet dat wij het antwoord hebben op al uw problemen. Deze zijn te ge compliceerd en te geschakeerd. De onder linge verschillen lopen van land tot land daarvoor te ver uiteen. Kijkt u slechts naar de enorme verschillen, die er op het gebied van het agrarisch krediet in de diverse lan den bestaan. Kijk naar de economische ver schillen en de verschillen in het sociale en Bij hypotheekverstrekkingen met gemeen tegarantie zijn gemeente en overheid elk voor de helft van het geleden verlies aan sprakelijk. Het feit dat de overheid zelf ook 50 procent van het verlies dekt, heeft er wellicht voor gezorgd, dat de problemen rond de gemeentegaranties niet eerder zo manifest zijn geworden. Intussen zijn de gemeenten echter zelf op zoek gegaan naar middelen om de groei van hun ver plichtingen af te remmen. In de praktijk zijn ze steeds vaker eigen, aanvullende voorwaarden en normen gaan hanteren bij het verlenen van gemeentega rantie om zo hun verliesrisico te beper ken. Hierdoor kan nauwelijks nog gespro ken worden van een uniforme garantiere geling. Sommige gemeenten sluiten bijvoorbeeld bepaalde soorten van hypothecaire lenin gen uit van gemeentegarantie. Andere gemeenten laten bepaalde woningen niet voor een financiering met gemeentegaran tie in aanmerking komen. Weer andere ge- politieke klimaat. Wij proberen ook niet de Rabobank-formule te verkopen aan andere landen, ook al heeft die hier al bijna 100 jaar heel goed gewerkt. Wij bieden eenvoudig onze kennis en erva ring aan. Als u op zoek bent naar structuren en systemen gebaseerd op de principes van het coöperatieve agrarische krediet, dan zult u ze hier misschien vinden. De heer C. G. A. Mertens te midden van enkele cursisten. Omdat de heer Mertens op 25 februari voor de vierde maal de Internationale Cursus Agrarisch Crediet en Coöperatief Bankieren in Wageningen opende, verdient hij dit plaatje te midden van 'zijn' cursisten. Hij draagt zijn taak nu over aan de heer Van Verschuer, die hem opvolgt als voorzitter van de Stichting Steun door Rabobanken. De heer Mertens kon deze keer 17 cursisten uit 15 landen welkom heten. Die zullen twee maanden een intensieve theoretische scholing ontvangen en tevens door stage bij Rabobanken de Nederlandse coöperatieve bankpraktijk leren kennen. Ook zij zullen straks, evenals na de vorige drie cursussen is gebleken, hun ervaringen in eigen land uitdragen. Maar Mertens had voor deze cursisten in zijn openingstoe spraak wel een wijs woord:

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1985 | | pagina 6