n woorden en miljoenen Moderne tijd doet intrede En het werd tijd om er aan te denken dat het nuttig en nodig zou kunnen zijn om in de 'nieuwe polders' zitdagen te gaan hou den. Bovendien zal de neonverlichting aan de gevel onder ogen worden gezien. De heer Voerman, het oudste bestuurslid nam op 25 maart 1959 afscheid in een verga dering waar ook dames aanwezig mochten zijn 'wat een vrolijke noot aan de vergade ring geeft'. Voerman kreeg, om te rusten, een fraaie stoel, een fotoboek met oorkon de en de zilveren eremedaille in de orde van Oranje-Nassau. Alles beslist verdiend! Volgende vergaderingen werden, evenals deze, niet in de bank maar in De Hanzestad gehouden, waar in 1960 door de leden gedelibereerd werd of de naam 'Boeren leenbank' gewijzigd zou moeten worden in 'Raiffeisenbank'. Deze verandering werd in 1961 al doorgevoerd voor de gehele Utrechtse organisatie. Nog in 1 962 juichte voorzitter 'het voogdijschap van de centra le bank toe; dit kan alleen de bankten goe de komen', meende hij. Het lid van de raad van toezicht, de heer Koers, moest in 1964 in verband met de leeftijdgrens aftreden. Voor zijn goede werk ontving hij van de centrale bank een tafelaansteker en van de eigen bank een elektrische deken. Het bleek dat het bijkantoor in de Wilhel- minalaan werkelijk aan een behoefte vol deed en de bekende film 'Fanfare' van de cineast Haanstra besloot deze feestelijke bijeenkomst. De ledenvergadering van februari 1965 kon zo vroeg in het jaar gehouden worden wat deels te danken is aan de ingebruikne ming van een boekhoudmachine, waar mee de moderne mechanisatie ook in Kampens bank zijn intree deed. De leden waren bijzonder tevreden met de gang van zaken en gaven daarvan in 1 969 blijk door vrijwel allemaal thuis te blijven. Van de 1219 leden verschenen er 20, plus enkele belangstellende personeelsleden, ter ledenvergadering. Het zal de leden wel hebben teleurgesteld dat het zestigjarig bestaan van de bank te Kampen niet fees telijk zal worden herdacht. In plaats daar van zal een schenking worden gegeven aan een in de regio werkende sociale instelling. Een prijzenswaardig initiatief. En nu wordt het tijd om de Lange Brugge over te steken naar Wilsum. Waarom, dat leest u in een volgende bijdrage. Tb. De aan onze aangesloten banken toevertrouwde middelen namen in deaf- gelopen maand januari toe met f 214 miljoen. De spaarmiddelen en de privé-rekeningen namen respectievelijk met f 146 miljoen en f 188 miljoen toe, terwijl de waardepa pieren afnamen met f 78 miljoen. De zakelijke te goeden (rekening-cou rant en deposito's te za- men) namen af met f 42 miljoen. Debetsaldi in rekening courant vertoonden een stijging met f 196 mil joen en de leningen met f 125 miljoen, zodat de kredietverlening in tota liteit met f 321 miljoen toenam. AANGESLOTEN BANKEN MUTATIES IN DE MIDDELEN Ibedragen xfl miljoen) jan. '85 jan. '84 Spaarmiddelen Privé-rekeningen Waardepapieren Rekeningen-courant en deposito's (zakelijk) Totaal Stand ultimo MUTATIES IN DE KREDIETVERLENING bedragen xfl miljoen) 146 188 78 42 44 206 57 214 74734 201 jan. '85 jan. '84 Rekeningen-courant Leningen en beleggingen Totaal Stand ultimo 196 125 207 237 321 57041 444 ORGANISATIE MUTATIES IN DE MIDDELEN Ibedragen xfl miljoen Totaal Stand ultimo MUTATIES IN DE KREDIETVERLENING f bedragen xfl miljoen) jan. '85 jan. '84 - 30 - 463 94612 Totaal Stand ultimo jan. '85 jan. '84 - 145 - 256 80870 SPAARONTWIKKELING BIJ DE VERSCHILLENDE INSTELLINGEN bedragen xfl miljoen) Spaarverschil Spaartegoed 31 december 1984 jan. t/m jan. t/m dec. '84 dec. '84 dec. '83 bedrag Rabobankorganisatie - 420 878 - 1752 57371 40,5 Algemene spaarbanken - 144 - 312 - 668 24604 17,4 Rijkspostspaarbank - 168 - 429 - 104 21525 15,2 Algemene banken* - 306 811 - 2058 38006 26,9 Totaal - 1038 948 -4582 141506 100,0 Handelsbanken alsmede niet aangesloten landbouwkredietinstellingen Bron: CBS

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1985 | | pagina 35