Kampen en de Lange Brugge De oude, inmiddels door een moderner brug vervangen. Lange Brugge was tot bijna heden toe een verkeersobstakel van de eerste orde. Maar, kwam men vanuit het oosten dan had men op die brug volop gelegenheid om het prachtige 'gezicht' van de oude hanzestad Kampen rustig in zich op te nemen. Die bij gehaaste verkeersdeelnemers zo gehate brug vormde al gedu rende meer dan vijf eeuwen de enige vaste oeververbinding. Sinds enkele jaren is er stroomopwaarts een moderne nieuwe brug, die het verkeer om de stad heenleidt. trokken doch niet ingeleverde kaart. De blokkeringslijst is uitsluitend een verzame ling van gedepersonaliseerde technische gegevens, gericht op het tegengaan van ongewenst pasgebruik. Geen speciale pri- vacy-aspecten aan de GUA derhalve. Zijn er dan helemaal geen extra privacy aspecten aan de GUA? Het bankpassen- uitgiftebeleid wellicht? Nee, want hier is geen situatie die afwijkt van bijvoorbeeld het verstrekken van kredieten of betaal cheques. Vanuit privacy-optiek is er dan ook geen sprake van een grotere bedreiging van het individu bij een GUA dan bij overige opna men. Integendeel. Het 'geweigerd worden' aan de balie is wellicht pijnlijker dan een automaat, die wegens onvoldoende saldo geen geld meer geeft. eeds in 1448 bouwde de wel varende stad van koophandel en internationaal verkeer te wa ter, een houten brug over de IJssel; de eerste brug over een grote rivier in Nederland. Die eerste brug op houten palen werd in een half jaar gebouwd en was voor die tijd een wereldwonder van technisch vernuft. De lotgevallen van deze, herhaaldelijk vernieuwde, verbouwde, ver woeste en opnieuw geconstrueerde brug, werden uitvoerig beschreven in 'De Kam penaren en hun brug', een zeer lezens waardige en rijk geïllustreerde uitgave; even lezenswaardig als de boekjes 'Verha len ronde de lange brugge' en 'Verhalen van een oude hanzestad'. Inderdaad een oude hanzestad, ontstaan uit een zeer bescheiden nederzetting van vissers die, na een waarschijnlijk vrij snelle groei, reeds omstreeks 11 75 al van enige betekenis werd en in het bezit was van een Romaanse Kerk. Omstreeks 1230 werd Kampen tot stad verheven, een 'bevordering' die van het al lergrootste belang zou blijken te zijn. In de tweede helft van de dertiende eeuw was Kampen al een handelsstad met veel over zeese relaties. Het water, de IJssel, waar- De oude glorie van de Lange Brugge overleefde de oorlog niet.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1985 | | pagina 32