I" 3 uu geld uit nemen AUB GUA en aansprakelijkheid GUA en privacy 3>UU BANK- j PAS UIT NEMEN AUB terst gering. Ervaringen in het buitenland bewijzen dit. De techniek is al jaren be proefd en de apparatuur voldoet aan hoge standaards. Dan is er nog de situatie, waarin de cliënt stelt dat er geld van zijn rekening is afge boekt, terwijl hijzelf geen opname heeft verricht en er ook geen sprake is van dief stal of vermissing van zijn bankpas. De journaalrol en diskette kunnen hierover opheldering verschaffen. Heeft er inder daad een transactie plaatsgehad, dan zijn er drie mogelijkheden: de cliënt vergist zich - al dan niet bewust de bankpas is tijdelijk 'geleend' door iemand die ook het persoonlijk identiteitsnummer kent dat bij gebruik van een GUA moet worden inge toetst; er is sprake van fraude, onafhanke lijk van pas en code. In de eerste twee si tuaties ligt de oorzaak bij de bankpashou der, in het laatste geval kan de bank verwe ten worden een onbetrouwbaar systeem ter beschikking te hebben gesteld. De vraag rijst dan wie de bewijslast heeft: de cliënt of de bank. Voor de bank is het onmogelijk aan te tonen dat de cliënt zijn pas inclusief code heeft uitgeleend, noch dat de cliënt zelf de transactie heeft verricht. Daarom wordt vaak gekozen voor een bewijslastverdeling waarbij de gege vens die in het systeem zijn vastgelegd volledig bewijs opleveren behoudens te- richten, zou het hek van de dam zijn. De be schreven systematiek moet worden bezien tegen de achtergrond van een hoogwaar dige technologie en een langdurige erva ring in het buitenland met geldautomaten. De bewijslastverdeling laat onverlet dat de bank steeds aannemelijk moet maken dat er geen sprake is van inbraak in het GUA- systeem. Ongeautoriseerde GUA-opnamen beho ren niet mogelijk te zijn. Immers, de bank pashouder is de enige die de PIN-code van de pas kent. Bij verlies of diefstal van de pas zal de vinder/dief er weinig profijt van hebben zonder die bijbehorende PIN-code. Met andere woorden: wanneer de cliënt conform de afspraak met zijn bank de code niet bekend maakt en vooral ook niet op zijn pas noteert, kan er niets mis gaan. Wanneer de vermissing of diefstal al of niet inclusief de PIN-code, aan de bank is doorgegeven, dan wordt dit onmiddellijk in het zogenaamde blokkeringsbestand van het Centraal Systeem Apparatieve Toepas singen opgenomen. Maximaal 24 uur later is het dan ook opgenomen in de systemen van alle andere bankinstellingen. De bankpas met de PIN-code is een waar devol iets. Onzorgvuldig gebruik ervan kan schade opleveren. De vraag is dan wie voor die schade aansprakelijk is: de cliënt of de evenwel. De aansprakelijkheid eindigt na melding/bevestiging van diefstal of ver missing. In een aantal gevallen wordt een schriftelijke bevestiging vereist om te voorkomen dat kwaadwillende lieden doorgeven dat de kaart van een ander'mis bruikt' wordt. De Nederlandse banken hebben nog geen exacte invulling van de aansprakelijkheidsregeling. Het is in ieder geval van het grootste be lang dat de PIN-code gescheiden wordt bewaard van de bankpas. Wie toch het nummer op de pas noteert of op een duide lijke plaats in zijn agenda schrijft, riskeert dat door slechtwillende lieden van zijn rekening wordt geprofiteerd. Bij het opnemen van geld aan de balie wor den gegevens schriftelijk vastgelegd. Alle ondertekende stukken worden dertig jaar bewaard met het oog op de verjaringster mijn van dertig jaar uit het Burgerlijk Wet boek. Stukken die geen bewijsrechtelijke functie hebben, dienen soms tien jaar be waard te blijven op grond van andere wet telijke bepalingen. De transactiegegevens worden tijdelijk in geautomatiseerde vorm bewaard. Niet anders is het met de GUA. Ook hier vindt een vastlegging van gegevens plaats in een computerbestand. Wat dat betreft genbewijs. Onder de bewijsmiddelen val len dan dus ook de journaalrol en diskette. Wanneer gekozen zou zijn voor een systeem waarbij de bank dient te bewijzen dat de cliënt zelf de geldopname heeft ver richt, of opzettelijk door derden deed ver- bank. Hiervoor zijn in landen waar al erva ring is opgedaan met GUA's regels opge steld. In het algemeen komen deze erop neer dat de cliënt aansprakelijk is voor de eventuele gevolgen van misbruik. De om vang van de aansprakelijkheid varieert dus geen wijziging in de privacy-aspecten van het opnemen van gelden. Een ander punt is evenwel de blokkeringslijst: een overzicht van bankpassen die niet gebruikt mogen worden. Redenen kunnen zijn: een vermiste, een gestolen, dan wel een inge-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1985 | | pagina 31