P. B. Elffers een belangrijke rol. Zij hebben de taak potentiele ondernemers met le vensvatbare ideeën te adviseren en te be geleiden. Dat begint bij de aanmelding van gegadig den voor een nieuw bedrijf in het centrum of tenminste onder de hoede van het Job Creation-project. Uitvoerig wordt met de ondernemer-in-spe gesproken over zijn ideeën en verwachtingen. Dan pas blijkt voor veel geïnteresseerden dat hun plan niet goed was gefundeerd. Zij krijgen in dat geval het advies hun plannen nog eens goed te overdenken ofte laten varen bij ge brek aan perspectief. Als in een volgend gesprek het commerciële en financiële plaatje aan de hand van een ondernemers plan moet worden ingevuld dan blijken soms ook nog leemten aanwezig die een bedreiging vormen voor de levensvatbaar heid. De ondernemers worden daarop ge wezen, terwijl aangegeven wordt, hoe een oplossing kan worden gevonden. De heer Bouwman maakt het als volgt aanschou welijk: 'Een ondernemer moet een schaap zijn met vijf poten, maar de praktijk is dat hij er doorgaans een aantal mist. Wij wij zen hen erop en proberen de ontbrekende poten alsnog te helpen ontwikkelen.' De selectieprocedure is vrij scherp. Uit gangspunt is, dat de ondernemer zelf met een goed commercieel en financieel haal baar plan komt. Op dat criterium struikelt al globaal 85 procent va de geïnteres seerde potentiële starters. Lijkt het onder nemersplan echter haalbaar en kan ook het bestuur van het Ondernemerscentrum zich met de kandidaten verenigen, dan mag de starter rekenen op de steun van Job Crea- tion tijdens de eerste levensfase van hun bedrijf. Dag en nacht staat het Job Crea- tionteam klaar om advies te geven, de weg te wijzen en om als praatpaal te dienen. Maar alleen als de ondernemer daar be hoefte aan blijkt te hebben. Het Job Crea- tionteam wil uitdrukkelijk niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. 'Is een ondernemer pas gevestigd', vertelt de heer Bouwman, 'dan merk je de eerste maanden niets van hem. Hij stort zich vol overgave op zijn zaak, en richt zich daarbij op enkele deelaspecten. Hij is zich dan niet voldoende bewust van andere zaken die beslist ook zijn aandacht nodig hebben. Onvermijdelijk stuit hij dan na enige tijd op problemen. Dan komt voor ons de tijd om assistentie te geven, die graag aanvaard wordt.' Het terrein waar advisering betrekking op kan hebben is erg breed en richt zich vooral op de weg, waarlangs een oplossing kan worden gezocht. Financiering, vergunnin gen en administratie zijn gebieden waarop de ondernemer veel advisering nodig blijkt te hebben. Ook wordt praktische hulp ge boden vanuit het centrale secretariaat. Daar worden door de energieke Mariette Burgers alle telefoontjes opgevangen, en kunnen ondernemers terecht voor kleine klussen in de secretariële sfeer tegen een normale vergoeding. Het ligt in de bedoeling een aantal centrale activiteiten te ontplooien. De heer Elffers noemt in dit verband het instellen van een ondernemersraad en ook het beleggen van thema-avonden waar onderwerpen wor den aangesneden op het terrein van belas tingen, marketing en management. Interessant is het financiële contract dat de Stichting Ondernemerscentrum met Job Creation is aangegaan. De exploitatieopzet voorziet in een vergoeding op kostenbasis gedurende twee jaar. Daarnaast ontvangt Job Creation van de Stichting een uitke ring van f 2000,- per gecreëerde arbeids plaats, althans voorzover deze minimaal twee jaar bestaat. Zo lopen de belangen van de startende ondernemer en zijn advi seur gelijk op. Voor de ondernemer is de begeleiding geheel gratis. Dat is dan ook zijn enige voordeel, want de ondernemer moet onder normale kostenverhoudingen van de grond zien te komen. Hij betaalt een normale huurprijs voor zijn huisvesting, hij ontvangt geen subsidies die een andere ondernemer niet zou krijgen. Zo wordt on gezonde concurrentievervalsing tegenge gaan en zullen geen kasplantjes ontstaan die later toch niet levensvatbaar blijken te zijn. De resultaten geven tot nu toe een uitge sproken positief beeld te zien. Onder bege leiding van het Job Creationteam opereren nu 56 bedrijven waarvan 35 in het centrum gevestigd zijn. Daarmee zijn 107 arbeids plaatsen ontstaan, terwijl de vooruitzich ten zijn dat aan het eind van dit jaar binnen de al gevestigde bedrijven er ten minste 35 plaatsen bijkomen. Het laat zich aanzien dat door de komst van nieuwe starters, de doelstelling van 200 arbeidsplaatsen zeker gehaald zal worden. Doordat 30 procent van de arbeidsplaat sen wordt ingenomen door personen die voordien werkloos waren en een uitkering genoten, wordt een maatschappelijke be sparing gerealiseerd van f 1,4 miljoen. Zo gezien is het bedrag dat de Stichting Steun door Rabobanken en andere sponsors bij een brachten, zeker geen bijdrage a fonds perdu in letterlijke zin. PdMM Drs. P. B. Elffers en de heer H. Bouwman (r): 'Globaal 15 procent van de geïnteresseerden blijkt een realistisch ondernemersplan te hebben'.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1985 | | pagina 25