SSR-steun voor structureel gezonde werkgelegenheid Veen endaal De Nieuwe De Stichting Steun door Rabobanken (SSR) is op veel fron ten actief om groepen die in een 'welzijnsachterstand' verkeren, te helpen er bovenop te komen. Die hulp moet bij voorkeur van structurele aard zijn, zodat de partij waaraan steun geboden wordt, daar over een lange termijn profijt van heeft. Het stimuleren tot zelfwerkzaamheid is daarbij een middel om dat doel te bereiken. Wie de oorsprong van onze organisatie kent, zal dit als een vertrouwd geluid ervaren. Een dezer weken heeft in Veenendaal de feestelijke over dracht plaatsgevonden van een SSR-dotatie, die helemaal past in het kader van structurele hulp en stimulering tot zelfwerkzaamheid. Met de dotatie van f 100 000,-, overhan digd door drs. H. H. F. Wijffels, wordt de exploitatie sluitend gemaakt van een project dat tot doel heeft beginnende on dernemers bij de moeilijke start te helpen. Tweehonderd arbeidsplaatsen zullen aan het eind van het project ge creëerd moeten zijn. Te oordelen naar de huidige stand van zaken moet dat zeker lukken. Plaatselijk initiatief e activiteiten van de Stichting Steun door Rabobanken zullen al gauw associaties oproepen met hulp in Derde-Wereldlan den en - dichter bij huis - fi nanciering van voorzieningen voor gehandicapten. Toch is het werkterrein van de stich ting breder: dr. D. Wind, secretaris van de SSR spreekt over structurele hulp bij wel- zijnsachterstand als gebied waarbinnen de SSR actief is. Daar hoort nadrukkelijk ook de problematiek van de (jeugdwerkloos heid bij. Toen het project 'ondernemers centrum De Nieuwe Fabriek' in Veenendaal als steunproject bij de SSR in overweging werd gegeven is er positief op gereageerd. Het is een nieuwe vorm waarin de stichting Enkele hoofdpersonen van het Onderne merscentrum Veenendaal. V.l.n.r. de heer H. Bouwman en drs. P. B. Elffers lieden van het Job Creatlon team Veenendaal), Ma riet- te Burgers, secretaresse, drs. H. W. Ponsen, directeur van de landelijke Job Creatlon or ganisatie en de heer G. Verhoef RA, direc teur Rabobank Veenendaal, tevens pen ningmeester van het ondernemerscentrum. if'-T haar bijdrage aan de samenleving kan le veren. Het is daarnaast ook een verant woorde dotatie omdat de kans van slagen van de ondernemers en daarmee de werk gelegenheid door professionele begelei ding wordt geoptimaliseerd. In oktober 1983 is de Stichting Onderne merscentrum Veenendaal opgericht. Het initiatief daartoe was genomen door enke le industriële ondernemingen zoals Firet BV en Kimberly Clark, die zich de proble matiek van de werkloosheid aantrokken. Daarnaast speelden ook de overheid, Vee nendaal en vier actieve omliggende ge meenten een rol. De Stichting zou aan klei ne, beginnende ondernemingen de kans moeten bieden van de grond te komen. Op die manier zou nieuwe werkgelegenheid ontstaan met een permanent karakter. Omdat startende ondernemers echter een kwetsbare groep vormen werd bij het pro-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1985 | | pagina 23