Rabobank op land bouwtentoonstelling in Beijing een nacht ijs en tonen zich onvermoeibare onderhandelaars. In China is men echter op de hoogte van de zeer geavanceerde landbouwmethoden van Nederland waar men graag van wil leren. Ten behoeve van de ontwikkeling van de landbouw heeft China een hogere invoer van technologie voor de bouw van landbouwmachines ge pland. Ook kan gedacht worden aan leve ring door Nederlandse bedrijven van kas sen, zaai- en pootgoed. China stelt voorts belang in landinrichting, waterbeheersing, pluimvee- en melkveehouderij, glastuin bouw en kustvisserij. Na zijn bezoek aan China vorig jaar onder streepte de heer Wijffels dat 'het Verre Oosten wel eens de belangrijkste groei pool in de wereld kon worden'. Voorts meende hij dat 'als de uitgestippelde be leidslijnen 5 a 10 jaar worden voortgezet, China een economische macht van beteke nis wordt. Dat versterkt de ontwikkelingen die in dat deel van de wereld aan de gang zijn, zodat het zaak is voor Nederland daar goede stekken uit te zetten'. Dit geldt ook voor onze Rabobankorganisatie. Zaken doen met China houdt nu eenmaal in, dat de financiering erbij moet worden gele verd. Het Ministerie van Landbouw en Visserij organiseert in samenwerking met de Chi nese overheid in de periode van 16 tot en met 23 mei 1 985 een landbouwten toonstelling in Beijing, het vroegere Pe king. Hieraan zal ook worden deelgeno men door de Rabobank die daarvoor de volledige medewerking zal krijgen van de Volop ruimte voor moderne landbouwmethoden en technologie uit Nederland. Agricultural Bank of China. Van Neder landse zijde zal een groot aantal bedrijven, waaronder een aantal grote coöperaties, kassenbouwbedrijven en andere in de landbouw gespecialiseerde bedrijven deelnemen. Uit onze deelname blijkt dat wij goede ver wachtingen hebben voor Nederlandse in vesteringen in China, alsmede voor sa menwerkingsverbanden en handelsbe trekkingen met name op agrarisch gebied. Maar geduld en doorzettingsvermogen zijn hierbij absoluut noodzakelijk.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1985 | | pagina 18