Grote belangstelling Twee jaar later. Het is bijna 1 985. In Am stelveen wordt op feestelijke wijze de eer ste paal geslagen voor het project Midden hoven lllc door wethouder J. F. Eger. De bouwcadans zit er weer in. In Amstelveen tenminste met het project Middenhoven, dat 160 woningen omvat, 110 koop- en 50 huurhuizen. De belangstelling voor de koopwoningen was overweldigend. Er waren meer dan duizend belangstellenden. Na een strenge selectie van gemeentewege bleven er 574 kandidaten over. Een eerlijke verdeling kon alleen door middel van een loting worden bereikt. Het verloop van de loting werd overigens via de kabeltelevisie uitgezon den. Een uitzonderlijk fenomeen, deze geweldi ge belangstelling vooreen eigen huis. Im mers, ook in 1 984 zat de vrije-sector-wo- ningmarkt nog in een diepe put. De koop lust was steeds zeer miniem. Waarom niet voor de 110 koophuizen in Amstelveen? Eenvoudig vanwege de prijs. Alle koop woningen worden in de vrije sector gereali seerd. Zonder een beroep te doen op de centrale overheid wordt voor verschillende inkomensgroepen een koopwoning ge bouwd. Een en ander is mogelijk door een beperking van de stichtingskosten en woonlasten, waaraan alle betrokkenen een bijdrage hebben geleverd. In dit geval: de gemeente, die tegen een gereduceerd fa rief de grond ter beschikking stelde, al thans voor de low-budget woningen; de risicodrager/financier, Vastgoed Rabo Nederland bv en de bouwer, B. A. M. Ver meulen Ontwikkeling bv, die er in slaag den de stichtingskosten te drukken en als derde partij de Rabobank Amstelveen, die tegen scherpe tarieven speciale projectfi nancieringen offreerde. Van de 110 woningen zijn er 50 verkocht voor rond de ton. Nieuwbouwkoopwonin- gen in de vrije sector betaalbaar voor men sen met een inkomen van 35 000 tot 40 000 gulden. Tot voor enkele jaren werd dit voor onmogelijk gehouden. De Activi teit Vastgoed van Rabobank Nederland ontplooide begin 1 983 hiertoe initiatieven die eind 1 983 resulteerden in het slaan van de eerste paal voor 50 huizen in Papen- drecht voor de prijs van een ton. Ook hier voor was veel belangstelling. En ook hier was de plaatselijke bank zeer nauw bij de realisatie van het project betrokken door middel van de hypotheekverstrekking. Het is overigens opmerkelijk dat de goed kope nieuwbouw, twee jaar na de introduc tie, nog steeds weinig navolging van de grote marktpartijen heeft gevonden. Be halve dan door Vastgoed Rabo Nederland bv zelf, die al weer druk aan het rekenen is of ook andere typen vrije-sectorwoningen voor dergelijke uiterst scherpe prijzen mo gelijk zijn. Met behoud van dezelfde kwali teit natuurlijk. CdZ Binnen het directoraat Relatiebeheer en Kredietverlening van Rabobank Nederland bestaat sedert 1978 de activiteit Ontwikkeling Vastgoed. Omdat in de loop der jaren het accent steeds minder op projectontwikkeling en steeds meer op projectfi nanciering met risico-participatie kwam te liggen, is de naam van deze afdeling on langs veranderd in Activiteit Vastgoed. Naast deze activiteit kent Rabobank Nederland sinds 1981 de Vastgoed Ontwikke ling Rabo Nederland bv. Het management is in handen van de leiding van de Activi teit Vastgoed. Deze vennootschap houdt zich bezig met projectmatige financierin gen en participatie in vastgoed-projecten en is daarmee mede-risicodrager in derge lijke projecten. Ook van deze b.v. is de naam veranderd, namelijk in Vastgoed Rabo Nederland bv. De vennootschap heeft momenteel een aantal woningbouwprojec ten onderhanden. Daarbij gaat het in het totaal om ongeveer 1200 woningen. Even als in het geval Amstelveen zijn ook elders plaatselijke banken nauw betrokken bij de projecten door hypotheken aan te bieden tegen scherpe tarieven. 'Met een omzet van ca. 50 miljoen is Vastgoed een nog jong bedrijf, aldus ing. P. Wetselaar. 'Maar', zo voegt hij er onmiddellijk aan toe, 'we hebben ons al een plaats op de markt veroverd. Dat komt omdat we gebruik maken van de natuurlijke kracht van onze organisatie: de decentralisatie en de kennis die elke lokale bank heeft van de plaatselijke situatie en markt. Want juist die plaatselijke marktsituatie bepaalt de mogelijkheden van projectfinanciering met risicoparticipatie.' Directeur drs. S. G. Verbeek van de Rabobank Amstelveen is bijzonder te spreken over de wijze waarop de activiteit Vastgoed in zijn gemeente heeft geopereerd: 'Naast de noodzakelijke kennis en het commercieel inzicht in dit uiterst concurren tiegevoelig marktsegment bezit Vastgoed ook de charme van kleinschaligheid. Ik tref er flexibele en weinig dogmatisch denkende mensen die bereid zijn actief mee te denken in de plaatselijke problematiek.' Wethouder J. F. Eger - in witte olie/as - op weg naar de heiplaats voor het slaan van de eerste paal. Hij wordt geflankeerd door Iv.r.n.ldrs. S. G. Verbeek, directeur Rabobank Amstelveen; de heer G. C. v. d. Kamp, directeur B. A. M. Vermeulen Ontwikkeling BV en ing. P. Wetselaar, Vastgoed Ontwikkeling Rabo Nederland BV.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1985 | | pagina 14