n woorden en miljoenen Uit de inhoud Fotografie Coöperatieve Centrale Ra iff eisen-Boerenleenbank B.A. °ostbus 17100. 3500 HG Utrecht AANGESLOTEN BANKEN MUTATIES IN DE MIDDELEN bedragen x f1 miljoen jan. t/m jan. t/m nov. '84 nov. '84 nov. '83 Spaarmiddelen Privé-rekeningen Waardepapieren Rekeningen-courant en deposito's (zakelijk) Totaal Stand ultimo 17 832 - 1156 - 105 588 808 - 77 - 599 - 381 1977 1349 379 2798 620 73938 MUTATIES IN DE KREDIETVERLENING (bedragen x fl miljoen jan. t/m jan. t/m nov. '84 nov. '84 nov. '83 Rekeningen-courant Leningen en beleggingen Totaal Stand ultimo 104 3792 212 2345 386 55913 3896 2557 ORGANISATIE MUTATIES IN DE MIDDELEN (bedragen x fl miljoen) jan. t/m jan. t/m nov. '84 nov. '84 nov. '83 Totaal Stand ultimo - 1164 5047 2445 94225 MUTATIES IN DE KREDIETVERLENING (bedragen x fl miljoen) Verwarmkapinstallatie in de glastuin bouw onderwerp van voortdurende in novatie. In eigen tempo bij de tijd ADCA-Bank: wissels gesteld Kavelruil, nuttig instrument Derde Wereld: ook deel buitenlandbeleid De aan onze aangesloten banken toevertrouwde middelen namen in de afgelopen maand no vember toe met f 379 miljoen. Met name de te goeden op zakelijke re keningen (zowel deposi to's als rekeningen-cou rant) vertoonden op nieuw een sterke stij ging. De saldi op privé-re keningen en de uitstaan de waardepapieren na men af. Spaarmiddelen gaven een geringe groei te zien. In de eerste elf maanden van 1984 na men de toevertrouwde middelen in totaliteit toe met f 2 798 miljoen, te vergelijken met slechts f 620 miljoen in dezelfde periode van 1983. Bij de kredietverlening was eveneens sprake van een verhoudingsge wijs krachtige stijging. De leningen namen toe met f 452 miljoen en de uitstaande debetsaldi in rekening-courant daal den met f 66 miljoen. In de periode januari-no- vember 1984 beliep de toeneming van de totale kredietverlening bij onze aangesloten banken f 3 896 miljoen; dat was in dezelfde periode van 1983 f 2 557 miljoen. jan. t/m jan. t/m nov. '84 nov. '84 nov. '83 Totaal 440 4253 3680 Stand ultimo 78291 SPAARONTWIKKELING BIJ DE VERSCHILLENDE INSTELLINGEN (bedragen x fl miljoen) Spaarverschil jan. t/m jan. t/m sept. '84 sept. '84 sept. '83 Spaartegoed 30 september 1984 bedrag Rabobankorganisatie 58 1000 - 1031 57043 40,4 Algemene spaarbanken - 47 56 - 480 24556 17,4 Rijkspostspaarbank - 131 - 134 192 21518 15,3 Algemene banken* - 46 1043 - 1292 37908 26,9 Totaal - 166 1965 - 2611 141025 100,0 Handelsbanken alsmede niet aangesloten landbouwkredietinstellingen Bron: CBS Ontstaan in 1972 uit fusie tussen de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank fe Utrecht, opgericht in 1898 en de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank re Eindhoven, opgericht in 1898. Aangesloten 942 banken. Voorzitter van de Raad van Beheer nr. O. W. A. Baron van Verschuer. Voorzitter van de Hoofddirectie f. P. J. Lardinois. Redactie telefoon (030) 902811 Hoofdredacteur mr. J. R. Haverkamp Eindredacteur J. Ph. K. Dost Redacteur drs. C. L. de Zwart Bureauredacteur K. de Mol Secretaresse mevr. Th. H. Mutsaers Vormgeving Public Relations Offsetdruk Hoonte-Holland Abonnementenadministratie elefoon (030) 902852 Abonnementsprijs per jaar f 45,- 3 ehele of gedeeltelijke overname ran artikelen alleen met bronvermelding toegestaan. °ag. 1.9. 10. 18.21.22 en 25: Bart Stap; iag. 4: Wim Stegen: pag. 15: ADCA- Bank: pag. 16: Landinrichtingsdienst Utrecht: pag. 29: Jan van der Woning: oag. 33: VEWIN.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1985 | | pagina 36