Markerwaard troffen worden door de milieunormering. Minister Winse- mius van milieu is zich daarvan bewust en is bereid voors hands ruimere normen te aanvaarden dan milieunormen. Op de lange duur moet echter met een strakker beleid re kening worden gehouden. Het Landbouwschap verzet zich tegen bemestingsnor men die een optimale landbouwproduktie in de weg staan. Het lijkt een belangentegenstelling tussen voedselprodu centen, drinkwaterleveranciers en natuurbeschermers. Tussen de eerste twee moet een compromis bereikbaar zijn. Voedsel en drinken zijn niet los van elkaar te zien. De landbouw heeft voor de plantengroei evenzeer schoon water nodig als de dieren en de mensen. Moeilijker zal het worden met de natuurbeschermers. Het ecologisch den ken heeft weinig op met het kenmerk van de economie, de verdeling van de schaarste. Binnen het ministerie van landbouw zijn sinds de kabinetsformatie de ecologie en de economie op gelijkwaardige wijze vertegenwoordigd. Voor minister Braks geen gemakkelijke opgave om deze twee invalshoeken te verenigen. Naast verbetering van het produktievermogen van de grond is er de afgelopen eeuw veel energie gestoken in het vergroten van het landbouwareaal: ontginning van woeste grond en landaanwinning. Wat de landaanwinning be treft biedt de inpoldering van de Markerwaard de moge lijkheid het areaal met circa 38 000 ha uit te breiden (50 000 voetbalvelden). Een kans voor open doel is de in poldering zeker niet. Aanvankelijk waren de bezwaren te gen de inpoldering vooral ingegeven in verband met de zoetwaterbescherming. Experts wezen erop dat een drooggemalen polder deze bufferfunctie ook kan vervul len. Vervolgens werd het recreatiebelang naar voren ge- Om de kwaliteit van het drinkwater te waarborgen is voortdurend onderzoek geboden.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1985 | | pagina 33