'Sinds jaren weer groei' Identiteit behouden Na een loopbaan van 27 jaar binnen de Rabobankorganisatie en laatstelijk als lid van de Raad van Bestuur bij Van Lanschotbankheeft de heer L. J. H. M. Sonnenschein op 64-jarige leeftijd een nieuwe uitdaging als directeur bij ADCA-Bank in Duitsland aanvaard. De eerste voor de hand liggende vraag gaat over zijn ervaringen en zijn visie op het bankwezen in Nederland en Duitsland. rustige gevoel, dat de cheque is gedekt. Momenteel worden door Rabobank Ne derland en ADCA-Bank in gezamenlijk overleg instrumenten en procedures ont wikkeld om de afwikkeling van het cheque verkeer nog meer te bespoedigen. Dat kan bijvoorbeeld voor Duitse importeurs of Nederlandse vrachtwagenchauffeurs de mogelijkheid bieden de cheques direct naar de ADCA-kantoren te sturen en/of al daar te bezorgen. De post/transportweg van de cheque naar Nederland valt zo doende weg. Ook al hebben de ontvangers van de che que geen rekening bij ADCA, dan verne men zij - via de Rabobank - van de kanto ren van ADCA of de gelden binnengeko men zijn. Niet alleen bij de afwikkeling van het beta- lings- en chequeverkeer, maarookbij defi- nancieringen in Duitsland heeft de ADCA- Bank voor bedrijfsrelaties van de Rabo- bankorganisatie reeds haar waarde bewe zen. Zo kunnen als gevolg van afspraken tussen Rabobank Nederland en ADCA- Bank bedrijfsrelaties van een plaatselijke Rabobank, voor de financiering van handel en dochterbedrijven in Duitsland van kre dietfaciliteiten gebruik maken, die in Ne derland met de eigen bank zijn overeenge komen. Met vereende krachten is het gelukt de ADCA-Bank klaar te stomen voor het ver werken van het omvangrijke betalingsver keer van de cliënten van de Rabobankorga- nisatie. Vooral de bijkantoren hebben zich hiervoor verhoogde inzet van personeel en apparatuur getroost. Het kantoor van de ADCA-Bank in Düssel- dorf speelt voor de relaties van de Rabo- bankorganisatie een zeer belangrijke rol. Immers Nordrhein-Westfalen, waarvan Düsseldorf de hoofdstad is, vormt een be langrijke afzetmarkt voor de Nederlandse export. Meer dan de helft van de Neder landse uitvoer naar Duitsland komt in deze deelstaat met 1 7 miljoen inwoners terecht. Door de bancaire 'familiebanden' worden op het kantoor waaraan drs. J. I. van der Velde als directeur is verbonden, dagelijks nieuwe cliënten uit Nederland genoteerd. Het feit, dat bankzaken zonder taalbarriè res kunnen worden afgewikkeld, blijkt een niet onbelangrijk voordeel voor veel (be- drijfs- én particuliere) relaties te zijn. Het verkrijgen van een (operationeel) in strument in Duitsland was zeker een be langrijk, doch geenszins het enige, ele ment in de besluitvorming omtrent deelna me in de ADCA-Bank. Daarbij hebben ook andere overwegingen gegolden zoals loka le (debet- en credit) cliëntenrelaties, mede vanwege rentabiliteitsaspecten, diversifi catie van bankzaken en versterking van het bankbedrijf ook in Duitsland. Bewust is ge kozen voor deelneming in een bestaande bank. De betrokken bank en vooral haar in frastructuur diende weliswaar te worden aangepast en met (Nederlandse) zakenvo- lume aangevuld, echter zulks mocht niet ten laste gaan van de identiteit van de bank. Daarenboven dient de bank zelfstandig te voldoen aan de in Duitsland geldende li- quiditeits-, solvabiliteits- en reserve-eisen en een resultaat te behalen, dat voorzienin gen en kapitaaldienst toelaat. Kortom, de bank dient zich te verzekeren van een goe de financiële en organisatorische struc- Ten aanzien van de verschillen zou ik een onderscheid willen maken tussen bankexterne en -interne verschillen. In Duitsland worden de banken met veel wettelijke voorschriften geconfronteerd, zoals deze bijvoorbeeld in het lij vige wetboek 'Kreditwesenge- setz' zijn vastgelegd. Veel handelingen en transacties worden daarin tot in de kleinere details geregeld. Ik moest, komend uit Ne- tuur. Zoals de heer Sonnenschein elders in deze bijdrage stelt, hebben beleidsmatige en organisatorische aspecten de aandacht van de 'Nederlandse inbreng' op het hoofdkantoor getrokken. In goed overleg met de bestuurs- en beheercolleges is een meerjarig beleidsplan (1984-1989) en een activiteitenplan 1985 ontworpen en ingevoerd en zijn de werkzaamheden voor de opbouw van een nieuw en geavanceerd automatiseringsapparaat gestart. Daar mede zijn wissels voor de toekomstige richting van de bank gesteld, de vaart komt er geleidelijk aan in. Of het een behouden vaart wordt, hangt niet alleen af van de in zet van de ADCA-mensen, maar zeker ook van de zakelijke inbreng van de Rabobank organisatie. derland, wel eerst wennen aan deze massa formele voorschriften. Een ander belangrijk verschil met Neder land is de graad van automatisering bij het Duitse bankwezen. Dit geldt met name in het betalingsverkeer. In Duitsland moeten nog steeds bijlagen bij overboekingen van bank tot bank worden getransporteerd. Dit houdt in: veel sortering, post- en transport- werk. Op het terrein van het betalingsver- L. J. H. M. Sonnenschein RA keer bestaat een grote achterstand ten opzichte van Nederland. In deze verschillen moet je je dus eerst een goed inzicht verschaffen, alvorens je in Duitsland echt aan de slag kunt gaan. Daar

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1985 | | pagina 13