De ADCA, een bank met een rijke traditie £ven tevoren was daartoe op het hoofdkantoor van de ADCA aan de Frankfurter Lindenstrasse een overeenkomst getekend met de houdster van dit meerderheidspakket, de Norddeut- sche Landesbank Girozentrale (Nord/LB). Het restant van het aandelenkapitaal is privé-bezit en wordt op de effectenbeur zen van Frankfurt en Düsseldorf verhan deld. De ADCA-Bank AG (balanstotaal DM 2 miljard, garantievermogen DM 200 mil joen, 350 personeelsleden) legt zich vooral toe op het financieren van handels- en werkkapitaal voor middelgrote bedrijven. Ze heeft, naast het hoofdkantoor in Frank furt, vestigingen in Flamburg, Flannover, West Berlijn, Düsseldorf, Bonn, Frankfurt, Stuttgart en München. De overname van ADCA-Bank AG betekent een verdere stap in de geleidelijke ontwik keling van het buitenland-bedrijf van Rabobank Nederland en houdt een verlen ging in van onze bankorganisatie tot in de voornaamste steden van de Bondsrepu bliek Duitsland. Niet zonder trots liet Lardinois in het hartje van de Duitse financiële wereld nog even de revue passeren wat er, ondanks deze geleidelijkheid, de afgelopen drie jaar op het gebied van buitenlandse vestigingen bij onze Rabobankorganisatie tot stand is gebracht. Eerst dus de vertegenwoordi ging in Frankfurt, vervolgens de opening van het kantoor in New-York, uitbreiding van de 'dochters' op Curacao, dit voorjaar de opening van een vertegenwoordiging in Londen, en nu de overname van een com plete Duitse bank. 'En', aldus Lardinois, 'daar komt volgend jaar de opening van een kantoor in Antwerpen bij.' Hij onderstreepte dat de uitbreiding van ons buitenlandbedrijf, bedoeld om de le- De Allgemeine Deutsche Credit-An- stalt. met haar hoofdkantoor in Frank furt en met bijkantoren in de belang rijkste Duitse steden Hamburg, Hanno- i/er. West-Berlijn, Düsseldorf. Bonn, Frankfurt, Stuttgart en München, is een bank met een rijke traditie. Ze werd in 1856 in Leipzig (in de huidige DDR) op gericht bij decreet van koning Johann van Saksen. Tot aan de verwoesting daarvan in 1945 was in Leipzig ook het hoofdkantoor van de bank gevestigd. Na de Tweede Wereldoorlog werd de ADCA op 18 augustus 1945 gesloten en onteigend door de Sovjet-bezet tingsmacht. In de daaraan voorafgaan de 90 jaar was de ADCA uitgegroeid tot de grootste regionale bank van cen traal Duitsland. In 1941 had ze meer dan 160 bijkantoren in 140 plaatsen. In 1 965 hervatte de ADCA haar werk zaamheden, eerst in West-Berlijn, waarna ze vah daaruit bijkantoren en agentschappen vestigde in de grote han delscentra van de Bondsrepubliek Duits land. Ze ging zich vooral toeleggen op han dels- en werkkapitaalfinancieringen aan middelgrote bedrijven. In 1973 volgt een fusie met de Nord- deutsche Kreditbank die op dat moment 22 vestigingen in Bremen en omgeving heeft. Bij de Noordamerikaanse banken ontstaat in het midden van de jaren zeven tig belangstelling om de activiteiten in Europese landen uit te breiden. De Wells Fargo bank uit San Francisco en de Bank of Montreal verwerven elk een belang van 25 procent van de ADCA-Bank. Inmiddels heeft ook de Norddeutsche Landesbank Girozentrale (Nord/LB), Hannover, een aandelenpakket van 34% in de ADCA- Bank verworven. Het restant aandelen be vindt zich in gespreid particulier bezit. De aandelen ADCA worden op verschillende Duitse beurzen genoteerd. Door verminde ring van de economische bedrijvigheid van Amerikaanse en Canadese bedrijven in West-Europa neemt de belangstelling van beide Noordamerikaanse banken voor de ADCA-Bank af en in 1 982 neemt de Nord/ LB hun aandelenpakket over en wordt al dus 'Grossaktionar' (84 procent) van de ADCA-Bank. Op 1 januari 1983 gaat de Nord/LB een door de Duitse overheid gestimuleerde fu sie aan met de Bremer Landesbank en de Staatliche Kreditanstalt en begeeft zich daarmee op het werkterrein van de ADCA- Bank in Bremen en omgeving. Bovendien wordt door de andere Landesbanken in West-Duitsland minder graag gezien dat Een historische foto: de vertegenwoordigers van Rabobank Nederland, Nord/LB en ADCA-Bank AG, poseren bij de ondertekeningsplechtig heid in een van de fraaie vertrekken van het ADCA-gebouw aan de Lindenstrasse in Frankfurt. Staande v.l.n.r. P. Ch. E Palmen, L. J. H. M. Sonnenschein RA thans nog Van Lanschot), dr. W. M. van den Goorbergh, dr. M. van den Adel, F. H. J. Boons RA, A. C. Steketee, W. Schildt (Nord/LB), dr. U. Ziegenhorn (Nord/LB);zittende v.l.n.r. C. G. A. Mertens, mr. O. W. A. Baron van Verschuer, mr. H. J. A. M. Klarenbeek, ir. P. J. Lardinois, dr. B. Thiemann (Nord/LB), dr. G. Dirksen (Nord/LB), K. F. Tappe (ADCA) en W. A. Kress (ADCA).

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1983 | | pagina 9