Rectificatie Rectificatie beschikken. Ondertussen is de tweede fase van ons au tomatiseringsbeleid al in volle gang. Daar mee wordt ook het balieverkeer direct aan de computer doorgegeven. Reeds 30 ban ken hebben de daarvoor nodige KIK-appa- ratuur in gebruik (KTS inclusief kasver- keer). De volgende, derde, fase komt ook al aardig aan de horizon: een Rabobank tele communicatienetwerk, dat via het openba re datanet van de PTT in de komende jaren alle Rabobanken met elkaar moet verbin den. Onze in 1977 ingeslagen weg blijkt, zo zei Van Eldik, nog steeds goed aan te sluiten bij de toekomstige ontwikkelingen! Maar Van Eldik voegde daar met nadruk iets aan toe, dat door hem een echt we zenskenmerk van onze Rabobankorgani- satie werd genoemd. Daar mag, zo zei hij, geen enkel misverstand over bestaan. Bij ons zal de geautomatiseerde dienstverle ning nooit in de plaats treden van de per soonlijke dienstverlening. De eerste is aan vullend en vooral bedoeld om de tweede te ondersteunen. Onze banken zullen hun le den en cliënten in persoonlijke zin blijven bedienen. Juist door de automatisering zullen onze medewerk(st)ers aan die per soonlijke benadering meer aandacht kun nen besteden. Het belangrijkste punt voor het al of niet invoeren van nieuwe technie ken blijft voor ons de kwaliteit en de prijs van de dienstverlening aan onze cliënten. Dit vond een verrassende bevestiging in de toespraak van ir. Van Bree, directeur van Philips (een van de twee leveranciers van apparatuur): 'de cliëntgerichte opstelling van de Rabobanken sluit aan bij de Philips- strategie voor de jaren tachtig: 'Return of Personal Service in Banking'. Tot onze spijt is in de WOB 'De Til- burgsche en wij' van de vorige maand abusievelijk vermeld dat de provisie voor nieuwe verstrek kingen van de RHB Vi °/o zou bedra gen. Dit moet zijn 1 V4 Met de bewindvoerders van de Tilburg- sche was overeengekomen, dat de provisie op de helft van dit nor male tarief zou worden gesteld, derhalve op 3/t°/o. Aan de Tilburg- sche is dus door de RHB een lager dan gebruikelijk tarief in rekening gebracht. In het oktobernummer van ons maandblad werd op pag. 33, 34 en 35 het derde NBW-artikel gepubliceerd onder de kop 'Overdracht van goederen.' Daarin is he laas een tweetal storende fouten geslopen. Onder het tussenkopje 'De onwetende der de', op pag. 35 middelste kolom 2e regel van onderen, moet het woord 'beschik kingsbevoegdheid' gelezen worden als be schikkingsonbevoegdheid. In de derde kolom is op de 1 6e regel het woordje 'niet' achter 'Jansen' weggevallen. Sinterklaas had nog maar nauwelijks zijn rug gedraaid of Rabobank Nederland maakte we reldkundig dat de lopende gesprekken met de Norddeutsche Landesbank Girozentra/e had den geleid tot overneming van een 84-procentsbelang in de ADCA-Bank, de A/lgemeine Deutsche Credit-Anstalt AG. Bij de jaarwisseling zal de ADCA-Bank, met vestigingen in Frankfurt, Hamburg, Berlijn, Bonn, Düsseldorf, Hannover, München en Stuttgart, haar intre de doen in de gelederen van de Rabobankorganisatie. Een belangrijke stap op de weg naar een meer volledige bewerktuiging van de Rabobank als bank voor buitenlandzaken, en dus van groot gewicht voor ons binnenlandse kern bed rijf. Ik koppel deze beide heel nadrukkelijk. De aangesloten banken hebben aan het eind van de vorige eeuw een centrale bank in het le ven geroepen, die hen van dienst moet zijn, juist en vooral als bank. De verrichtingen van die centrale bank behoren zo nauw mogelijk aan te sluiten bij het bedrijf van de aangesloten ban ken. Immers, daar wordt het kernbedrijf van onze organisatie uitgeoefend, binnen het werk gebied van de lokale banken, een overwegend binnenlands gebeuren. Hoe uitsluitend bin nenlands, dat hangt af van de horizon waarbinnen hun cliënten hun zaken doen. En wanneer die cliënt (of diens organisatie) met meer of minder regelmaat grensoverschrijdend te werk gaat, dan moeten onze aangesloten banken niet behoeven af te haken. Dan moet de centrale bank haar aanvullende en aansluitende taak opnemen. Verzuimt zij dat, dan loopt de aange sloten bank het risico dat de cliënt bij héér afhaakt. Dat is de negatieve kant van het verhaal. De positieve zijde leert ons dat, naarmate de centrale bank een betere dienstverlening kan bieden op haar aanvullende terrein, de lokale bank sterker staat in haar eigen werkgebied, met meer kracht kan concurreren a/s een meer complete bank. En dat betekent groei voor on ze coöperatieve bankorganisatie. Dat betekent ook dat de centrale bank wel eens moet vooruitlopen, terrein verkennen, voorproeven - maar nooit als eenzaam avontuur, integen deel - steeds bedacht op aankoppelings/ijnen naar het bedrijf van de aangesloten banken en die ten nutte. Wie zich heeft verdiept in de nauwe vervlechting van onze Nederlandse economie en de Westduitse in termen van uitwisseling van diensten en goederen, niet in de laatste plaats agrarische, die zal beseffen dat onze investering in de ADCA -Bank bepaald niet a/s belegging is te beschouwen, maar als een ondernemersbeslissing in lijn met onze strategie. Deze sprong - in goede verstandhouding met het Duitse coöperatieve bankwezen gemaakt - geeft ons met tijdwinst toegang tot een eigen bancair instrument in ons belangrijkste im- en exportland. ADCA beschikt over een fraaie geografische spreiding, een goed bruikbaar dien stenpakket en veel lokale kennis. De bank is niet te groot een balanstotaal van ongeveer DM 2 miljard) en fors gekapitaliseerd. Zij is van eerbiedwaardige komaf, opgericht in i 856, heeft in en na de Tweede Wereldoorlog moeilijke jaren gekend en kan een stevige moeder binding best gebruiken. Wij zullen deze dochter in haar eigen rol moeten bevestigen: Duitse bank in haar eigen markt en tevens loket en bedieningscentrum voor de zaken die haar vanuit de Rabobankorganisatie worden toegevoerd. In het bijzonder voor deze nieuwe taak zal de ADCA-Bank nog wat moeten worden opge tuigd en bijgeschoold. Wij zijn gelukkig dat met name de heer L J. H. M. Sonnenschein daar in een leidende rol wit spelen. Na zijn enorme staat van dienst bij de centrale bank was en is hij sinds 1978 een van de grote motoren, waarachter Van Lanschot zich heeft teruggefietst naar de kop van het peleton van middelgrote banken. Die ervaring en kunde wil hij in de ADCA-Bank nog een keer in praktijk brengen. Zijn handen jeuken, om zo te zeggen, maar u zult hem en de ADCA-ploeg even tijd moeten gunnen. Wij zijn verder van plan zo rechtstreeks mogelijk lijnen vast te leggen tussen de bijkantoren van ADCA en de vestigingen van de aangesloten banken. Het zijn immers hun cliënten die moeten worden bediend, bij voorkeur door middel van directe aankoppeling. Wij hopen daar toe ook ervaren mensen van aangesloten banken bij ADCA te kunnen inschakelen. Kortom, wij hebben alle vertrouwen, dat- na een eerste periode van gewenning en omscha keling deze ondernemingsbeslissing tot een succes is te maken. Succes in dit opzicht is pas verzekerd, wanneer de cliënten van de aangesloten banken, alsook de klantenkring van Rabobank Nederland, aan den lijve ervaren, dat de Rabobank hen met ADCA in West-Duits- Ia nd op de vertrouwde wijze goed en snel bedient, liefst beter dan men elders of voordien ge wend was. Wij gaan onszelf en de ADCA-Bank nu snel op die taak voorbereiden. Nog even en het is weer Sinterklaas. Mr. H. J. A. E. M. K/arenbeek

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1983 | | pagina 7