Wob Wob Via CAO op de goede weg? De 500ste bank met KTS Wat ons bezighoudt (Vervolg van pagina 3) naamde spaarbankvrijstelling nu komt te vervallen. Dat was één aspect van de inder tijd door de Tweede Kamer aangenomen motie-Van Amelsfoort. Het andere aspect was, dat er directe fiscale voordelen voor de spaarders zouden moeten komen. In derdaad zijn die er, zoals Financiën zal stellen, gekomen. De spaarrente is immers voor f 700 vrijgesteld van inkomstenbe lasting, voorzover zij de verschuldigde de betrente althans overtreft. Financiën weet echter maar al te goed, dat door deze sal- deringsmethode van de spaarrente met debetrente, de vrijstelling voor zeer vele kleine spaarders nauwelijks enig stimule rend effect heeft. De debetrente is maar al te vaak - denk aan woninghypotheken, autoleningen en dergelijke - veel groter dan de creditrente. Het is waar dat de hedendaagse bezuini gingsinspanningen zeer weinig ruimte lij ken te laten voor fiscale tegemoetkomin gen aan de spaarders. Bij nadere beschou wing zou echter wel eens kunnen blijken, dat zo'n tegemoetkoming toch als een zeer verstandige stap van de overheid kan wor den beschouwd. Alleen al uit psycholo gisch oogpunt is het in moeilijke tijden van belang aan de stimulering van het spaar- gedrag onverkort de hand te houden. Inmiddels is bekend geworden dat de zeer populaire jongerenspaarregeling. De Zil vervloot, zonder al te veel averij de bezuini- gingsstorm heeft doorstaan. Daar zijn wij blij om, maar enige schade heeft deze toch wel opgelopen. De periode, waarover men in het kader van De Zilvervloot kan sparen, is korter geworden. Dit betreuren wij. Want als er één regeling is, die naar deelname (meer dan één miljoen spaarders) en naar bijeengespaarde bedragen (meer dan 2 miljard) door de jaren heen als een enorm succes moet worden beschouwd, dan is het wel De Zilvervloot. Spaar- en bankin stellingen hebben die vloot dan ook door hun aanhoudende begeleiding een voor spoedige vaart bezorgd. Met name onze Rabobanken hebben zich daarvoor zeer verdienstelijk gemaakt, hetgeen moge blij ken uit het feit dat in 1 982 de Rabobanken 56% van de jeugdspaarovereenkomsten en 59% van het gespaarde bedrag in hun boeken hadden staan! Budgettaire bezuinigingen zijn onont koombaar, maar de overheid wake ervoor met het badwater ook het kind weg te gooien. Een betere fiscale spaarrenteaftrek zou in vele opzichten een 'zilvervloot-ach- tig' heilzaam effect kunnen hebben op on ze economie. Laat de overheid dit op korte termijn serieus overwegen en daarbij be denken dat het onder alle omstandigheden dom is 'penny-wise, pound-foolish' te zijn. De CAO heeft de neiging doorgaans maar eens per jaar in de belangstelling te staan, namelijk wanneer de CAO-onderhandelin- gen (met meer of minder moeite) uitmon den in een nieuwe collectieve arbeidsover eenkomst. Dit jaar, 1983, vormt daarop een uitzondering. Niet alleen omdat er kort na de officiële be kendmaking van de akkoorden een aanvul lende, gezamenlijke uitleg van bonden en werkgevers verscheen over het nieuwe be grip 'roostervrije dagen', maar ook doordat de uitwerking van die CAO dit keer met zich meebrengt dat de Rabobankorganisa- tie meer als geheel erbij betrokken is. De concrete afspraken over het afsluiten van leer-arbeidsovereenkomsten, het stre ven naar bestrijding van de jeugdwerk loosheid en het stimuleren van deeltijdar beid zijn daar debet aan. Met het nakomen van al die afspraken zijn we als organisatie hard bezig. Zo wint deel tijdarbeid bijvoorbeeld (geruggesteund door een onderzoek naar de ervaringen met en meningen over dit verschijnsel) langzamerhand terrein. En terecht! Het blijkt namelijk dat deeltijdarbeid in veel meer gevallen en voor allerlei soorten func ties mogelijk is. Wanneer we ons met z'n allen bij de werving wat meer richten op de grootste probleemgroep onder de werklo zen (de jongeren) zal deeltijdarbeid z'n ver diende (onderhandelde) en nuttige plaats in de Rabobankorganisatie kunnen inne men. Wat de leer-arbeidsovereenkomsten be treft gaan de gedachten steeds meer in de richting van doorgaan met het afsluiten ervan, ook al verplicht de huidige CAO (of een volgende) ons daar straks misschien niet meer toe. Als bijdrage aan de werk loosheidsbestrijding zou onze organisatie dit middel best kunnen blijven gebruiken. Zorgvuldige bestudering en afweging van de te benaderen doelgroep (welke jonge afgestudeerden met welke opleiding zijn voor onze organisatie - na bijscholing - het meest bruikbaar?) vindt momenteel zelfs al plaats. Maar ook vanuit een ander gezichtspunt dan dat van een CAO-ver plichting zijn de voornoemde zaken en ont wikkelingen voor de Rabobankorganisatie interessant: de kostenbeheersing. Zorgvuldig benutten van de genoemde mogelijkheden en middelen zal er on getwijfeld toe bijdragen dat de (perso- neels-)kostenstijging vermindert. De CAO zelf leverde hieraan een aanzienlijke bijdra ge. Het niet uitbetalen van de prijscompensa tie, het na jarenlange stijgingen dalende personeelsaantal en het schijnbaar nu pas goed doorgedrongen kostenbesef begin nen vruchten af te werpen in de vorm van een 3% kostenstijging ten opzichte van zo'n 14 over dezelfde periode vorig jaar! Al met al signalen dat de ingeslagen weg - inclusief de anderssoortige CAO met (jeugd-)werkgelegenheidsafspraken - de goede kan zijn. We hoeven alleen maar met z'n allen de nodige (verdere) stappen te zetten. Bij de Rabobank Aalst werd vorige maand de zogenaamde KTS-apparatuur in ge bruik gesteld. Dat was de 500ste in een lange rij van onze banken. Daarom is die apparatuur met enige feestelijke plechtig heid in gebruik genomen, getuige de foto hieronder. Terecht! De heer Van Eldik, lid van de hoofddirectie, wees er met trots op dat het gebeuren in Aalst een schakel is in de keten, die reeds in 1977 in het lange-ter- mijnautomatiseringsbeleid voorzien werd. Dat was een beleid met opvolgende fases. De eerste moest onze aangesloten banken toegang geven tot het geheugen van de computer (Key to Storage). Dat het 500ste systeem daarvoor geplaatst is, toont dat we daarmee grote vorderingen hebben ge maakt. Nog groter zelfs dan men zou den ken, want reeds 80 van het totaal aantal girale mutaties of circa 500 miljoen per jaar worden via deze apparatuur verwerkt. Van Eldik verwacht dat eind 1985 alle Rabobanken over KTS-apparatuur zullen

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1983 | | pagina 6