Rabobank n woorden en miljoenen Maandblad Uit de inhoud Fotografie en illustraties Deze maand werd ons nieuwe hoofd kantoor in Utrecht opgeleverd. Meer hierover op pagina 20/21 Schuldencrisis probleem voor debiteurlanden 11 Arbeidsduur verkort 14 Ondernemen door ondernemers 17 Woningen voor nog geen ton 22 Het recht en het elektronisch betalingsverkeer 24 De aan onze aangesloten banken toevertrouwde middelen namen in de af gelopen maand oktober af met f71 miljoen. Bin nen de toevertrouwde middelen namen de spaarmiddelen, waarde papieren en de zakelijke rekeningen-courant licht af, terwijl de zakelijke deposito's en de tegoe den op privé-rekeningen een kleine stijging te zien gaven. Over de eerste tien maanden gerekend stegen de toevertrouw de middelen met f106 miljoen, te vergelijken met f 2538 miljoen in de zelfde periode van vorig jaar. Het voortgaande herstel in de kredietverlening komt ook in de cijfers over oktober weer duide lijk tot uitdrukking; een toeneming met f578 miljoen. Hiervan kwam f409 miljoen voor reke ning van de uitstaande leningen terwijl de kre dieten in rekening-cou rant met f169 miljoen stegen. In de periode ja nuari tot en met oktober is de kredietverlening toegenomen met f2174 miljoen. In dezelfde pe riode van 1982 was dit f764 miljoen. AANGESLOTEN BANKEN MUTATIES IN DE MIDDELEN (bedragen x f1 miljoen) Spaarmiddelen Privé-rekeningen Waardepapieren Rekeningen-courant en deposito's (zakelijk) Totaal Stand ultimo okt. '83 jan. t/m jan. t/m okt. '83 okt. '82 -33 -1121 1014 51 639 819 - 52 - 330 4 - 37 918 701 - 71 106 2538 70482 MUTATIES IN DE KREDIETVERLENING (bedragen x fl miljoen) Rekeningen-courant Leningen en beleggingen Totaal Stand ultimo ORGANISATIE MUTATIES IN DE MIDDELEN (bedragen x fl miljoen okt. '83 jan. t/m jan. t/m okt. '83 okt. '82 169 358 - 288 409 1816 1052 578 2174 764 50620 okt. '83 jan. t/m jan. t/m okt. '83 okt. '82 Totaal Stand ultimo - 517 86567 807 862 MUTATIES IN DE KREDIETVERLENING (bedragen x fl miljoen) okt. '83 jan. t/m jan. t/m okt. '83 okt. '82 Totaal 1329 3532 119 Stand ultimo 71733 SPAARONTWIKKELING BIJ DE VERSCHILLENDE INSTELLINGEN (bedragen x fl miljoen Spaarverschil Spaartegoed 30 september 1983 jan. t/m jan. t/m sept. '83 sept. '83 sept. '82 bedrag Rabobankorganisatie - 82 - 1031 1312 55076 40,6 Algemene spaarbanken - 43 - 482 676 23620 17,4 Rijkspostspaarbank - 109 176 803 20728 15,3 Algemene banken* - 152 - 1229 730 36397 26,7 Totaal - 386 - 2566 3521 135821 100,0 Handelsbanken alsmede niet aangesloten landbouwkredietinstellingen Bron: CBS Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenhank B A. Ontstaan in 1972 uit fusie tussen de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank te Utrecht, opgericht in 1898 en de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven, opgericht in 1898. Aangesloten 964 banken met ruim 3000 vestigingen. Voorzitter van de Raad van Beheer mr. O. W. A. Baron van Verschuer. Voorzitter van de Hoofddirectie ir. P. J. Lardinois. Redactie telefoon (030/ 362894 Hoofdredacteur mr. J. R. Haverkamp Redacteur J. Ph. K. Dost Bureauredacteur K. de Mol Secretaresse mej. Th. H. Fibbe Vormgeving Studio Hoonte Offsetdruk Hoonte-Holland Abonnementenadministratie telefoon (030) 362886 Abonnementsprijs per jaar f 45.-. Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen alleen met bronvermelding toegestaan. Pag. 1. 20: Sybolt Voeten, pag. 2; Foto Abstede; pag. 4. 17, 19. 21. 24: Bart Stap; pag. 23: Foto Schievink; pag. 11. 12. 13: Rob Brijker Press;pag. 37: W. de Kok; illustraties pag. 22: BAM projekt- ontwikkeling; pag. 26: Marja Knopper.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1983 | | pagina 40