Jubilea Openingen Inmemoriam Op 29 augustus vierde de heer J. J. Beukema, secretaris van het aestuur van de Rabobank Zuid- lorn, zijn 25-jarig jubileum. Hij Dntving de zilveren draagspeld. De leer A. J. Ritsema, lid van de raad /an toezicht, legde na 1 2 jaar zijn unctie neer. De heer S. L. Veerman, directeur /an de Rabobank Oostermeer, zierde op 1 september zijn 25-ja- ig jubileum. Dp 6 september ontving de heer T J. J. J. de Bont, bestuurslid van de Rabobank De Dongemond en Dud-voorzitter van de kring Breda, er gelegenheid van zijn 25-jarig ubileum de zilveren organisatie- >peld. De heer P. Siegersma, directeur /an de Rabobank Gerkeskloos- ter-Stroobos, vierde op 8 sep tember zijn 25-jarig jubileum. De Rabobank Loppersum nam op 12 september afscheid van de teer J. Kraak. Hij was 10 jaar lid /an de raad van toezicht en vervol gens 20 jaar lid van het bestuur. vJa 34 jaar deel uitgemaakt te lebben van de colleges van de Rabobank Maren namen op 15 september de heren Th. van Sons- Deek en J. van Oorschot afscheid, üij ontvingen de gouden organisa- lespeld. Drs. H. J. Peeters, voorzitter van iet bestuur van de Rabobank Heeze, nam op 1 6 september af scheid. Hij ontving de gouden draagspeld. De Rabobank Voorhout nam op 1 9 september afscheid van dr. A. /V Bots, die ruim 24 jaar voorzit- er van de raad van toezicht was. Hij ontving de zilveren organisa- lespeld Op 20 september nam de Rabo- Dank Ten Boer en Omstreken af scheid van het bestuurslid de heer 4. Schutter en van de leden van de raad van toezicht de heren G. R. [Foxopeus en S. A Sybenga. Na 31 jaaraande Rabobank Loos broek verbonden te zijn geweest ham op 21 september de heer J. M. van Lieshout, voorzitter van het bestuur, afscheid. Hem werd de zilveren organisatiespeld uit gereikt. Op 22 september nam de Rabo bank Cuijk afscheid van de heer J. G. Kroes, lid van de raad van toe zicht. Hij was 1 2 jaar aan de bank verbonden. De Rabobank Wageningen-Rhe- nen nam op 26 september af scheid van de heer L. van Wijn gaarden, voorzitter van de raad van toezicht. In 1981 ontving hij bij zijn 25-jarig jubileum de zilve ren speld. Op 26 september vierde de Rabo bank Schiedam-Vlaardingen het 25-jarig lidmaatschap van de be heerscolleges van de heer A. Keij- zer, voorzitter van het bestuur. Hem werd de onderscheiding in zilver opgespeld. Na 15 jaar lid van het bestuur te zijn geweest nam de heer S. Ne venzei afscheid van de Rabobank Den Ham. Na ruim 33 jaar lid te zijn geweest van de raad van toezicht nam de heer A. J. van Klooster, secretaris van dit college, op 26 september afscheid van de Rabobank Blari- cum. Bij zijn 25-jarig jublileum ontving hij reeds de zilveren re- versspeld. De Rabobank Aardenburg vierde op 26 september het 25-jarig ju bileum van de heer G. F. Bonte, voorzitter van de raad van toe zicht. Hem werd de zilveren orga nisatiespeld uitgereikt. Op 27 september nam de Rabo bank Roodhuis afscheid van de heer J. Schaap, voorzitter van het bestuur. Hij maakte 23 jaar deel uit van de colleges en ontving de zilveren draagspeld. De Rabobank Leeuwarden vierde op 27 september het 25-jarig ju bileum van de heer J. Nauta, lid van het bestuur. Hem werd de zilveren speld uitgereikt. De heer J. L. A. M. Hanssen, voor zitter van het bestuur van de Rabobank Broekhuizenvorst ont ving op 27 september de gouden draagspeld. Hij nam na 38 jaar af scheid van de bank. De Rabobank Terheijden nam op 28 september afscheid van de heer J. Taks, die 38 jaar deel uit heeft gemaakt van de beheerscol- leges. Hem werd de gouden orga nisatiespeld uitgereikt. Op 29 september werd bij de Rabobank Munstergeleen af scheid genomen van de heer J. P. M. Dormans, die 38 jaar direc teur van de bank was. De heer A. J. Boere vierde op 4 ok tober zijn 25-jarig jubileum als di recteur van de Rabobank Oude water. De bank nam afscheid van de heer G. J. Hoogenboom, die 20 jaar deel uitmaakte van de be- heerscolleges. Hem is de zilveren draagspeld uitgereikt. Op 4 oktober nam de Rabobank Molenaarsgraaf afscheid van haar directeur, de heer A. van Rees. Hij maakt gebruik van de VUT-regeling. De Rabobank Oploo nam op 4 ok tober afscheid van de heer J. H. van de Oever. Hij maakte 25 jaar deel uit van de colleges en ontving hiervoor de zilveren organisatie- speld. Op 5 oktober nam de heer D. J. Miltenburg, voorzitter van het be stuur, afscheid van de Rabobank Schalkwijk. De heer W. J. Bosboom nam op 6 oktober afscheid van de Rabo bank Utrecht. Hij maakte 36 jaar deel uit van de beheerscolleges en ontving hiervoor de gouden orga nisatiespeld. De Rabobank De Drieban nam op 7 oktober afscheid van de heer N. Brugman, voorzitter van de raad van toezicht. Hij maakte 26 jaar deel uit van de beheerscolleges. Hij kreeg de zilveren speld uitge reikt. Op 10oktobervierdedeheerA.de Groot, lid van het bestuur van de Rabobank Schaijk zijn 25-jarig jublileum. Hij ontving de zilveren reversspeld. De heer J. Fr. Lambregts, voorzit ter van de raad van toezicht van de Rabobank Etten, vierde op 10 ok tober zijn 25-jarig lidmaatschap van de beheerscolleges. Hem werd de zilveren organisatiespeld uitgereikt. Op 11 oktober vierde de heer M. van Hemert, lid van de raad van toezicht, het feit dat hij 40 jaar deel uitmaakt van de beheerscol leges van de Rabobank Bomme- lerwaard-Zuid. Hij ontving de gouden speld. De Rabobank Heerhugowaard nam op 11 oktober afscheid van de heer J. Kooy, secretaris van het bestuur. Hem werd de zilveren re versspeld uigereikt. De heer L. Dekker nam op 1 1 okto ber afscheid van de Rabobank Maasdijk, waar hij voorzitter van de raad van toezicht was. Hij maakte sinds 1957 deel uit van de colleges van de bank. Bij zijn af scheid ontving hij de eremedaille in goud in de orde van Oranje- Nassau en de zilveren Rabobank- speld. Op 11 oktober nam de Rabobank Heijen afscheid van de voorzitter van het bestuur, de heer G. W. Lintzen. Vanwege zijn 36-jarige lidmaatschap van de colleges van de bank ontving hij de gouden or ganisatiespeld. Tevens kreeg hij de eremedaille in goud in de orde van Oranje Nassau opgespeld. De Rabobank Kloosterburen nam op 12 oktober afscheid van de heren G. van Hoorn, sinds 1955 bestuurslid van de bank, P. Th. Smid, sinds 1951 secretaris van het bestuur en H. Koiter, sinds 1968 voorzitter van de raad van toezicht. De heren Van Hoorn en Smid ontvingen de zilveren re versspeld. Op 1 2 oktober vierde de heer G. J. C. van Loon, lid van het bestuur van de Rabobank Drunen, zijn 25- jarig jubileum. Hem werd de zilve ren organisatiespeld uitgereikt. De Rabobank Schalkhaar nam op 13 oktober afscheid van de heer H. J. Klein Koerkamp, bestuurslid. Hij maakte 1 7 jaar deel uit van de colleges van de bank. De heer Jac. Dekker, secretaris van het bestuur van de Rabobank Ouderkerk-Krimpen, vierde op 1 3 oktober zijn 25-jarig jubileum. Vanwege het bereiken van de sta tutaire leeftijdsgrens verlaat hij te vens onze organisatie. In zijn op volging is voorzien door het toe treden van zijn zoon, H. A. Dekker, tot de raad van toezicht. De jubila ris ontving de zilveren speld De Rabobank Wagenberg vierde op 13 oktober het 25-jarig lid maatschap van de colleges van de bank van de heer C. Wijtvliet. Hij ontving de zilveren organisatie speld. Op 13 oktober vierden de be stuursleden J. Davidse en P. Roo- ze van de Rabobank Middelburg hun 25-jarig jubileum. Beiden ontvingen de zilveren speld. De heer P. Rood, voorzitter van het bestuur van de Rabobank Boven- karspel, nam op 14 oktober af scheid. Hij maakte sinds 1959 deel uit van de colleges van de bank. Hem werd de zilveren re versspeld uitgereikt. Op 23 september opende drs. A. J. Bierings het vernieuwde kantoor van de Rabobank Zeeland. Burgemeester Hehenkamp van Borne opende op 5 oktober het verbouwde hoofdkantoor van de plaatselijke Rabobank. De bank bood de Bornese gemeenschap een film aan over 'één jaar cultu- reel-maatschappelijk leven in Bor ne'. Op 11 oktober opende mr. H. Ma- rijnen, burgemeester van de ge meente Haskerland het geheel verbouwde hoofdkantoor van de Rabobank Joure. Ook op 11 oktober opende zijn collega, mr. J. van Bodegom, bur gemeester van de gemeente Op- sterland, het verbouwde hoofd kantoor van de Rabobank Gorre- dijk. Tijdens zijn openingshande ling opende hij tevens het nieuwe bijkantoor van deze bank in Lip penhuizen. Het verbouwde bijkantoor van de Rabobank Losser in Glanerbrug werd op 1 2 oktober geopend. Tij dens deze opening kwam een tele fonische bommelding binnen, die ontruiming van het gehele ge bouwtot gevolg had. Nadat de po litie van Enschede geconstateerd had dat het vals alarm was werden de feestelijkheden voortgezet. De heer H. v. d. Broek (regiodirec teur Zwolle) opende op 1 2 oktober het verbouwde hoofdkantoor van de Rabobank Nieuwleusen. Op 1 3 oktober werd het nieuwe hoofdkantoor van de Rabobank De Maaslanden in De Lier ge opend door de heer J. van Bochoven, burgemeester van De Lier. Het volledig vernieuwde bankge bouw van de Rabobank Blokker werd op 14 oktober heropend door de heer H. J. Kerkmeester (re giodirecteur Haarlem). De Rabobank Utrecht opende op 14 oktober haar nieuwe bijkantoor Kanaleneiiand. Burgemeester Tops opende op 14 oktober het vernieuwde kantoor van de Rabobank Udenhout. De Rabobank Venlo opendeop 21 oktober haar verbouwde hoofd kantoor. De heer C. G. A. Mertens, vice-voorzitter van de Raad van Beheer van Rabobank Nederland, ontving bij deze gelegenheid een cheque voor de Stichting Steun door Rabobanken. Op 27 oktober vond de opening plaats van een nieuw bijkantoor van de Rabobank Workum- Warns-Staveren in Stavoren. De opening werd verricht door de heer K. Oosterhuis, burgemeester van Stavoren. Mr. H. J. A. E. M. Klarenbeek (vice- voorzitter van de hoofddirectie) opende op 28 oktober het hoofd kantoor van de Rabobank Pijn- acker. Op 28 oktober heropende de heer drs. J. Koekoek (regiodirecteur Groningen) het vernieuwde bank gebouwvan de Rabobank Wedde. Tijdens een Open Huis op 31 ok tober werd de heropening gevierd van de Rabobank Wijnjewoude. Op 1 november hield de Rabobank Tijnje open huis en vierde zo de heropening van het bankkantoor. Op 1 november opende de Rabo bank Noordwest Groningen haar vernieuwde hoofdkantoor te Leens. De heropening werd ver richt door de vier burgemeesters uit het werkgebied van de bank. De Rabobank Horn/Buggenum werd op 4 november heropend. H. de Boer, 67 jaar. Voorzitter van de raad van toezicht van de Rabo bank Hattum-Zalk. J. E. Boerma, 77 jaar. Oud-secre taris van het bestuur van de Rabo bank Oldenhove. H. Creemers, 96 jaar. Oud-be stuurslid van de Rabobank Beek (gem. Ubbergen). W. A. B. Gremmen, 66 jaar. Voor zitter van het bestuur van de Rabobank Horssen. J. Heida, 79 jaar. Oud-directeur van de toenmalige Rabobank Don kerbroek. W. M. Klompe, 79 jaar. Oud-lid van het bestuur van de voormalige Rabobank Colijnsplaat. A. Mulders, 66 jaar. Lid van de raad van toezicht van de Rabo bank Millingen aan de Rijn. A. Peeters, 92 jaar Oud-be stuurslid van de Rabobank Swal- men. G. E. Schuth, 58 jaar. Secretaris van het bestuur van de Rabobank Anloo. Ant. Smits, 74 jaar. Oud-lid van de Raad van Toezicht van de Rabobank te Lith. J. J. M. Suyten, 79 jaar. Oud-be stuurslid van de Rabobank Stompwijk-Zoëterwoude. K. Visscher, 80 jaar. Oud-secreta ris van de Rabobank Nijkerk. G. H. Wermink, 76 jaar. Oud voorzitter van het bestuur van de Rabobank Den Ham. P. S. M. van Winden, secretaris van de Raad van Toezicht van de Rabobank Delft.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1983 | | pagina 39