eld- en kapitaalmarkt Gedurende de maand november is de Amerikaanse dollar vrijwel voortdurend in waarde toegenomen. Dat leidde ertoe dat in de tweede helft van de maand de note ring steeds boven f3,- lag. De verklaring voor de sterke dollar moet vooral worden gezocht in de onzekere en politiek gespan nen situatie. De voortdurende spanningen in Libanon, het vastlopen van de Geneefse onderhandelingen omtrent beperking van het aantal nucleaire wapens in Europa en de volstrekte onenigheid binnen de EEG over de toekomst van Europa zijn duidelij ke voorbeelden van zaken, die de vraag naar dollars stimuleerden. De wekelijks gepubliceerde groeicijfers van de eng gedefinieerde geldhoeveelheid, tot voor kort dé oorzaak achter de sterke dollar, vielen voortdurend mee. Aan het begin van de maand betekende een daling van M1 zelfs een tijdelijke onderschrijding van de laagste groeinorm (5 Overigens verwachten marktpartijen niet dat de Fe- deral Reserve Board haar beleid binnen kort zal versoepelen. Een duidelijke daling van de Amerikaanse tarieven wordt dan ook niet verwacht. Eindelijk lijkt men zich ervan bewust dat de Amerikaanse mone taire autoriteiten hun beleid op meer dan alleen M1 baseren. De Amerikaanse eco nomie blijft voorspoedig groeien, waar door bij een eventuele versoepeling van het beleid de kans op een aantrekkende in flatie aanzienlijk zou toenemen. De grote belangstelling voor de dollar be tekende tegelijkertijd dat de D-mark met een bescheiden notering in het Europese Monetaire Stelsel genoegen moest ne men. De verhoudingen binnen dit stelsel wijzigden zich nauwelijks. De Franse frank eiste voortdurend de toppositie voor zich op, onmiddellijk gevolgd door de Deense kroon en het Ierse pond. De gulden nam steeds een comfortabele positie in vlak achter de koplopers. De Duitse mark volg de op ruime afstand en slaagde er mees tentijds niet in z'n spilkoers ten opzichte van de gulden te bereiken. De Belgische frank zat voortdurend helemaal onderin het stelsel en moest regelmatig worden gesteund. Een discontoverhoging met een vol procentpunt door de Belgische mone taire autoriteiten alsmede enige verlaging van het Franse officiële interventietarief boden slechts tijdelijk soelaas. Gezien het gewicht van de Belgische frank in het Europese Monetaire Stelsel alsmede het feit dat zij als enige onderin het stelsel zit is het niet waarschijnlijk dat op korte termijn werkelijk spanningen binnen het stelsel ontstaan. Enige tijd geleden werd vrij algemeen verwacht dat het najaar een nieuwe periode van valutaire spanningen, Drs. G. Zwaan Algemeen Economisch Onderzoek valuta-interventies, discontowijzigingen en uiteindelijk nieuwe spilkoersaanpassin gen zou worden. Thans lijkt dit tot na de winter te zijn uitgesteld. Ook in de maand november was sprake van zeer omvangrijke geldmarkttekorten. Uit de verkorte balans van de Nederland- sche Bank per 7 november kon een geld markttekort van bijna f 1 2,5 miljard wor den berekend, hetgeen de hoogste stand aller tijden was. De belangrijkste oorzaak van de omvangrijke geldmarktekorten is de ontwikkeling van het schatkistsaldo. Dit saldo, dat gewoonlijk in oktober en novem ber al hoge waarden aanneemt als gevolg van belastingafdrachten, liep ditmaal nog verder op doordat medio oktober de stor ting plaatsvond van de zesde Staatslening van dit jaar ten bedrage van f4 miljard. FHet kost uiteraard enige tijd voordat dergelijke bedragen weer naar de markt zijn terugge vloeid. Ook de sociale onrust, die ons land teisterde, miste via een verdere ver groting van de bankbiljettencirculatie z'n invloed op het geldmarkttekort niet. De omvangrijke geldmarkttekorten kon den niet binnen het contingent worden ge dekt. De krachtige positie, die de gulden voortdurend op de valutamarkt innam, stelde de Nederlandsche Bank echter in staat de noodzakelijke tijdelijke markt- steun te verlenen in de vorm van speciale beleningen tegen een rentepercentage, dat voortdurend 5,75% bedroeg en daar mee 0,25 boven de officiële voorschot rente lag. Deze tijdelijke marktsteun zorg de ervoor dat van de ongekende tekorten geen opwaartse druk op de binnenlandse rentetarieven uitging. Het tarief voor 3- maands interbancaire deposito's bedroeg steeds ongeveer 6,25%. Toen medio november de contingentspe riode afliep, stelde de Nederlandsche Bank het bedrag voor de volgende 3-maands periode vast op f6,2 miljard. Dit was welis waar f0,9 miljard meer dan in de vorige periode, maar gezien de omvang van de (verwachte) geldmarkttekorten moest ook het begin van de nieuwe contingentsperio de met tijdelijke marktsteun worden bege leid. Daarbij kan nog worden opgemerkt dat het inschatten van de ontwikkeling van het verwachte geldmarkttekort extra werd bemoeilijkt door het feit dat de belasting betalingen als gevolg van de poststaking tijdelijk achterbleven. Dit leidde tot een lager schatkistsaldo en een geringer geld markttekort. De kapitaalmarktrente is in november in zeer bescheiden mate gedaald. Gaf de middellange rentewijzer aan het begin van de maand een niveau van 8,5% aan, aan het eind was dat 8,3%. Daarmee was de Nederlandse lange rente dicht tot het ni veau van onze oosterburen genaderd. Op de emissiemarkt was het aan het eind van de maand druk. In een tijdsbestek van 1 5 dagen werden niet minder dan vijf forse leningen aangekondigd. Het dakpansy steem, waarbij nog voordat de inschrijving op een lening is gesloten de volgende al weer wordt aangekondigd, moest eraan te pas komen om alles in goede banen te lei den. Dit systeem kon overigens niet voor komen dat op 29 november de inschrijving op twee verschillende leningen gelijktijdig openstond. Naast traditionele leningen van drie ban ken en de EEG, die alle redelijk succesvol verliepen, kon worden ingeschreven op een lening met warrants van de op Curacao gevestigde financieringsmaatschappij van het Ahold-concern. Deze warrants geven gedurende een periode van 3 jaar recht op verwerving van een combinatie van gewo ne aandelen Ahold en participaties in Ahold International. De uitoefenprijs van de warrants bedroeg f178,- per gewoon aandeel Ahold annex participatie. Het ren tepercentage op deze lening bedraagt 5,25 waardoor men in ruil voor het om- wisselingsrecht wel een aanzienlijke rente derft. Gist-Brocades heeft het aangedurfd met een aandelenemissie te komen. Men heeft gekozen voor een claimemissie, waarbij 7 oude aandelen recht geven op een nieuw aandeel van nominaal f20,-. Daarnaast geven twee nieuwe aandelen recht op één warrant, ter verkrijging van een aandeel te gen een speciale koers. Naar verwachting zal de gehele operatie uiteindelijk f150 miljoen opleveren, hetgeen gebruikt zal worden voor expansie van de onderne ming. Bovengenoemde emissies pasten uitste kend in het beeld dat de Amsterdamse Ef fectenbeurs vertoonde. Eind november, begin december bereikten de koersen nieuwe hoogtepunten. De ANP/CBS aan- delenindex bereikte op 2 december een historisch hoogtepunt op 146,9. Belang rijke oorzaak voor de haussestemming op de aandelenmarkt was de ontwikkeling op de beurs in Wall Street, maar het feit dat de ambtenarenstakingen aan het wegebben waren is zeker ook van invloed geweest

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1983 | | pagina 38