dankt Stichting Steun door Rabobanken voor de veeteelt. Levensblij en vrolijk teruggegeven. Factoren, die hen in staat Eén van de hoogtepunten den door de rubberhandel. Helaas is de stad na de uitvinding van het synthetische rubber in verval geraakt. We hebben niet kunnen ontdekken waar de bewoners na het wegvallen van de rubber als inkom stenbron nu hun bestaan in vinden. Verder in westelijke richting ligt Tefé, een levendig, wat uit zijn krachten gegroeid plaatsje, dat een handelscentrum is voor de bewoners van de binnenlanden. Zij ko men met hun bootjes, soms niet meer dan een flinke kano, en proberen hun produk- ten in Tefé te slijten. Hier was het dat we Jan Zuidgeest, geboren in Kwintsheul, te gen het lijf liepen. Hij nodigde ons, die voor hem tot op dat moment volslagen onbe kenden waren, spontaan uit mee te varen het binnenland in. Jan Zuidgeest, werk zaam in het onderwijs, pastoraal en sociaal werker, apotheker en halve dokter, bracht ons bij de Marajona's. Zij vormen een Indianenstam, die door de ontsluiting van het Amazonegebied en de verdrijving door de rubbertappers in feite ten dode opge schreven was. Daar kwam verandering in toen, geïnspi reerd door Jan Zuidgeest die zich het lot van deze mensen had aangetrokken, ener zijds in 't Westland vanuit Kwintsheul ten behoeve van deze Indianen de actie 'Ste nen voor rijst' werd opgezet, terwijl ander zijds de Stichting Steun door Rabobanken daarop insprong met een veeproject. Waartoe dergelijke directe hulp kan leiden hebben we daar in ogenschouw kunnen nemen. Van een vertrapte, opgejaagde, ten dode opgeschreven en al sterk gedeci meerde stam was geen sprake meer. Het is nu weer een groeiende groep mensen die leeft op zo'n 250 hectare eigen grond. Hoe de eigendom daarvan is verworven is ons niet bekend. Mogelijk kon dit door de steunacties, of is de regering bijgespron gen. Deze Indianen hebben een gedeelte van de grond in cultuur gebracht. Daarop telen ze landbouwprodukten, waaronder vruchten. Een ander deel wordt gebruikt In het binnenland van het Amazonegebied moet je alle begrippen uit ons westerse denken over welzijn en welvaart laten varen. Dan alleen ben je een beetje in staat de levensomstandigheden van deze men sen op hun juiste waarde te taxeren. Wel nu, op ons kwamen de Marajona's over als een tevreden, in redelijk welzijn verkerende groep, met voldoende voedsel en met le vensblije en vrolijke kinderen, die onder wijs krijgen in hun eigen schooltje en van eigen onderwijzers, die dank zij Jan Zuid geest hun opleiding in Tefé hadden geno ten. Zij drijven handel, onder meer met het voedsel dat ze zelf verbouwen, en leven voorts van wat hun veestapel opbrengt. Het zijn allemaal factoren die deze mensen hun trots en hun eergevoel weer hebben hebben gesteld volgens hun eigen maat staven een menswaardig bestaan te leiden. En dit ondanks het ontbreken van alle wes terse zegeningen, zoals gas, waterleiding en elektrisch licht, om van radio of telefoon nog maar te zwijgen. Hun huisjes, volgens onze begrippen onleefbaar, zijn voor hen een dierbaar bezit. Het viel ons op dat de nederzetting uit twee plateaus bestond. Een laag plateau aan de rivier en een hoger gelegen, wat verderop. De koeien, die met steun van de SSR zijn gekocht, graasden op het lage plateau en zagen er glanzend en welgevoed uit. Er was dan ook voldoende goed gras voor handen. Jan Zuidgeest legde ons uit dat het verschil in waterpeil in de Amazone soms wel 17 meter kan bedragen. Bij hoge waterstand lopen de lage delen onder wa ter. Als het water gaat zakken vallen deze weer droog en zijn ze door achtergebleven Foto boven: een deel van de Marajona-lndianen- stam met pater Jan Zuidgeest (met strooien hoed). Onder: met steun van de SSR gekochte koeien. slibdeeltjes zodanig vruchtbaar geworden, dat daar een redelijke groei verwacht mag worden. Het was de koeien aan te zien! Het bezoek aan de Marajona's was zeker één van de hoogtepunten van onze Brazi- liëreis. En het deed ons zeer veel deugd in die verre uithoek van de wereld onder meer zulke tastbare zegeningen van de Stichting Steun door Rabobanken tegen te komen. Graag voldoen we dan ook aan de op dracht van de stamleider der Marajona's die door Jan Zuidgeest voor ons werd ver taald, om namens deze Indianen de Stich ting Steun door Rabobanken en de mensen van 'Stenen voor rijst' te bedan ken.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1983 | | pagina 37