erslag van een rondreis ioor Brazilië V f Stamhoofd Amazon Brazilië heeft ongeveer 90 miljoen inwoners en is in oppervlakte groter dan heel Europa. Het is een land met veel tegenstellingen ook wat de natuur betreft. Het zuiden is koel met veel re genval, zoveel dat grote ge bieden door overstromingen onder water stonden in de tijd dat wij er waren. In het noor den zijn streken waar al jaren weinig of geen regen is gevallen en het Amazonegebied heeft een tropisch klimaat. Stukje Holland Hoofdstuk apart Oud-voorzitter W. J. M. de Kok van de Rabobank 's-Gravenhage reisde afge lopen zomer samen met zijn vrouw en kele maanden in Brazilië rond. De aan leiding voor de reis vormde de tachtig ste verjaardag van hun neef, pater Jan v. d. Zandt, al veertig jaar werkzaam in Brazilië en nog steeds actief als rector van het ziekenhuis in Seté Lagoas. Ge bruikmakend van zijn kennis en con tacten waren de heer en mevrouw De Kok in de gelegenheid op plaatsen te komen, waar de gemiddelde toerist niet komt. Op hun rondreis kwamen ze onder meer in contact met de coöpera tie Holambra die gesticht is door Ne derlandse boeren, die na de oorlog naar Brazilië emigreerden en waarvoor de voormalige Centrale Boerenleenbank in Eindhoven destijds een lening heeft verstrekt. Ook werden ze - 'misschien omdat we in hoofdzaak onder Nederlandse paters verkeerden' - regelmatig met hulpac ties en projecten die hun oorsprong in Nederland vinden geconfronteerd. Zo bezochten ze de stam van de Marajo- na-lndianen in het hartje van het Ama zonegebied, waarvoor onder meer de Stichting Steun door Rabobanken fi nanciële middelen beschikbaar beeft gesteld. Hier volgt een reisverslag. M «oewel Brazilië beslist geen ach- AiW terlijk land is, is het economisch t gezien één groot raadsel. Behalve door de enorme staatsschulden die het land naar de rand van een bankroet gedre ven hebben en door problemen met het IMF over rente en aflossingen, wordt het land geteisterd door een enorme inflatie. Op een bankdeposito met een looptijd van 3 maanden wordt 28 procent rente uitge keerd. Toch gaat men er dan nog op ach teruit, omdat de inflatie zo'n 1 0 a 1 2 pro cent per maand bedraagt. Men kent twee verschillende koersen: de dollar-cruzeiro- koers 'parallel' en de dollar-cruzeirokoers 'officieel'. Beide koersen worden regelma tig in de dagbladen gepubliceerd. Het verschil in waardebepaling van de dollar op de beide markten is opvallend. We hebben niet kunnen achterhalen of on dernemers, die hun onderneming met vreemd geld financieren, hun lasten nog wel kunnen dragen. Het lijkt erop dat de kleine ondernemers de dupe worden. De laatste twintig jaar is veel aan de ont wikkeling van het land gedaan. Er zijn bij voorbeeld goede verharde wegen aange legd (we zagen een wegwijzer met een af stand van 2014 kilometer erop aange duid). Er zijn stukken land ontsloten en er zijn veel industrieën tot ontwikkeling ge bracht. We kunnen ons afvragen of het soms niet wat te snel is gegaan. Is er niet te veel geld gestoken in (nu nog) onrendabele W. J. M. de Kok Oud-voorzitter Rabobank 's-Gravenhage jaren vijftig op de rand van faillissement. Hier kwamen we op onze reis voor het eerst onze organisatie tegen. Want de Centrale Boerenleenbank te Eindhoven was het ten slotte die het destijds aandurfde om de emigranten na grondige rentabiliteitsbere- keningen een lening te verstrekken. 80 boeren haakten ondertussen af, omdat zij de risico's van de voor die tijd forse lening niet meer aandurfden. Voor de overgeble ven 1 20 agrariërs betekende dit een ver zwaring van hun voornemens. Maar zij zijn toch geslaagd in hun opzet en Holambra I is een stukje welvarend Holland in het hart van Brazilië geworden. In Holambra I wordt nog steeds, ook door de kinderen en kleinkinderen, Nederlands gesproken. Toch is men volledig geïnte greerd in de Braziliaanse samenleving. Hun 'Cooperative', zoals men het daar noemt, is uitgegroeid tot een sterke coöpe ratie. Een coöperatie met pakhuizen, sor- teerinstallaties, koelhuizen en 65 eigen ge koelde vrachtwagens om, behalve in het buitenland, ook een groot gedeelte van de produkten in Brazilië zelf af te zetten. Hun produkten, citrusvruchten, bloemen en potplanten, granen, eieren, slachtkippen, varkens enz., worden met moderne tech nieken voort bracht op moderne bedrijven, aangepast aan klimaat en omstandighe den daar. Hoewel zij, net als wij hier, kampen met problemen in de bedrijfsvoering, kwam het "X* Êk investeringen, zoals de grote krachtcentra le aan de grens met Paraguay, waarvan de capaciteit nog slechts voor een gedeelte wordt benut? Is ook de bouw van de nieu we hoofdstad, Brasilia, soms te duur ge weest? De stad is qua architectuur prach tig om te zien, maar zo steriel dat hij sociaal onleefbaar is. Een pluspunt bij de bouw van deze stad is, dat een gedeelte van het binnenland is ontsloten door de aanleg van nieuwe wegen, waardoor het tot ontwikkeling kon worden gebracht. Op onze reis zijn we enkele dagen te gast geweest bij de familie Van de Broek in de nederzetting Holambra I. Zij is in 1 948 met zo'n 200 andere Nederlandse agrariërs naar Brazilië geëmigreerd. De problemen die zij in de eerste decennia hebben onder vonden zijn met geen pen te beschrijven. De hele kolonie stond in het begin van de geheel op ons over als een sterke leefge meenschap. We mogen concluderen dat de lening van de Centrale Boerenleenbank te Eindhoven goed besteed is geweest. De pioniers hebben hard gewerkt. Laten we hopen dat de jongeren hun offers niet zullen vergeten! Een hoofdstuk apart is het gebied gelegen rond de Amazone en haar vele zijrivieren. De hoofdstroom ontspringt in het Andes- hooggebergte in Peru en mondt na 6400 km uit in de Atlantische oceaan. Het is de grootste rivier van de wereld met in haar monding een eiland dat qua oppervlakte zo groot is als Zwitserland. Vliegend van Belem, dat aan de monding ligt, naar Manaus zien we onder ons het ondoordringbare oerwoud liggen. Het lijkt net een onafzienbaar boerenkoolveld. Ma naus was eens een rijke stad, groot gewor

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1983 | | pagina 36