In oude delen van onze binnensteden worden bouwvallige panden in het kader van de stadsvernieuwing grondig onder handen genomen. Het doel ervan is de panden en de buurt ook voor deze tijd leefbaar te houden. Evenzo heeft de wetgever van het Nieuw Burgerlijk Wetboek het nuttig ge vonden een oud en hier en daar verouderd instituut als het hypotheekrecht is, aan een grondige herstelbeurt te onderwerpen. Hierbij heeft hij in het achterhoofd dat het recht rondom verhaal op een onderpand aan de wensen van deze tijd moet zijn aangepast. Vestiging en rangorde Standaardbedingen Renovatie van het hypotheekrecht SM De opleveringstermijn voor het Nieuw Burgerlijk Wetboek nadert met rasse schreden. Medio 1986 is het zover. Het vernieuwde hypotheek recht vertoont hier en daar opmerkelijke wijzigingen. Dit maakt een bezichtiging van het bouwwerk alleszins de moeite waard. Te meer ook daar het recht van hy potheek vaak de hoeksteen is van de zeker heidsconstructie bij bancaire financierin gen. In het huidige recht kennen we een aantal zekerheidsrechten die de financier een be paald voorrecht op de verkoopopbrengst van goederen geven. De meest gehanteer de rechten zijn thans het hypotheekrecht op onroerend goed, de cessie tot zekerheid van vorderingen en de eigendomsover dracht tot zekerheid van roerende goede ren. Hiervan is het recht van hypotheek het Mr. F. A. A. Traa Juridische en fiscale dienst meest aantrekkelijk voor een financier. Het is een vrij eenvoudig, relatief goedkoop en het meest zekere middel om de uitgeleen de gelden terug te krijgen, indien de debi teur niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. In het Nieuw Burgerlijk Wetboek worden de cessie en de eigendomsoverdracht tot zekerheid vervangen door het (bezitloze) pandrecht. Het hypotheekrecht wordt in een nieuw jasje gestoken en zal gelden voor registergoederen. Registergoederen zijn goederen die ingeschreven moeten zijn in de openbare registers. Registergoe deren zijn: wat thans genoemd wordt on roerend goed, de zakelijke genotsrechten daarop zoals erfpacht en opstal, schepen boven een bepaald tonnage en bepaalde luchtvaartuigen. De nieuwe term register- goed houdt voor het hypotheekrecht geen wezenlijke verandering in. Voor de vestiging van het recht van hypo theek moet thans en straks aan een aantal formaliteiten worden voldaan. Er dient tus sen partijen een notariële akte te worden opgemaakt, welke in de openbare registers wordt ingeschreven. Pas dan is het recht van hypotheek ontstaan. De hypotheek akte vermeldt het bedrag in hoofdsom waarvoor hypotheek gevestigd wordt en daarnaast kan thans nog een begroot be drag voor ten hoogste drie jaar rente wor den opgenomen. In het Nieuw Burgerlijk Wetboek kan de rente voor een langere pe riode dan drie jaar worden opgenomen, maar wel moet het maximale bedrag wor den vermeld. Straks bepaalt het tijdstip van de inschrijving van de hypotheekakte de rangorde en niet meer zoals thans de dag van inschrijving. Zijn de tijdstippen hetzelfde dan is het tijdstip van het opma ken van de notariële akte bepalend. Wie het eerst komt, die het eerst maalt. In de praktijk kan de behoefte ontstaan om hypotheken op hetzelfde goed onderling in rang te doen wisselen. De wet geeft hier voor thans geen regels. Nu gebruikt men hiervoor de techniek van het opstaan of lichten. Dit houdt in dat de inschrijvingen met toestemming van alle betrokkenen met behoud van het recht van hypotheek worden doorgehaald en vervolgens in de gewenste volgorde opnieuw worden inge schreven. In het Nieuw Burgerlijk Wetboek wordt de rangwisseling wettelijk geregeld. De rang wisseling vindt plaats door het inschrijven van een daartoe opgemaakte notariële akte. Verder wordt de rangwisseling niet alleen mogelijk tussen hypotheken onder ling, maar ook tussen andere beperkte rechten (bijv. het recht van opstal). De rangwisseling werkt slechts voorzover de belanghebbenden ermee hebben inge stemd. In het huidige recht kennen wij een viertal bedingen die in de hypotheekakte stan daard opgenomen worden: het huurbe-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1983 | | pagina 31