Uit onze historie Bier en sigaren Ter verhoging van de feestvreugde werden na het sluiten van de ledenvergadering aan de aanwezigen bier en sigaren gepresen teerd, 'zoodat het verdere van den avond een aangenaam verloop had en later allen recht voldaan huiswaarts keerden'. Er staat nergens te lezen dat de thuisgebleven vrouwen ook op een of andere wijze in de feestvreugde konden delen. En aldus vloeit het leven eens gerusten bankmans heen. Er zal toch wel het een en ander bemerkt en beleefd zijn van de eerste wereldoorlog die woedde tot vlak bij de zeer nabijgelegen grens? Er zal toch ook wel iets zijn bemerkt van de veldslagen tussen smokkelaars en douaniers in de jaren vijftig? De crisisjaren zullen aan de bank toch niet ongemerkt voorbijgegaan zijn? Het klonk zakelijk toen het bestuur besloot om tijdens de aanstaande algemene leden vergadering van 8 september 1931 aan elke aanwezige drie consumpties aan te bieden; niet omdat er groot feest was, maar alleen omdat de vergadering in een café gehouden zou worden. Weliswaar hield de bekende heer Verbeeten bij die gelegenheid een rede over het Boerenleen bankwezen, maar van gratis consumpties is toch geen sprake. Dat was vermoedelijk in deze crisistijd werkelijk te kostbaar. Een lastige kwestie Bestuurders zijn ook maar mensen en soms worden zij geconfronteerd met vra gen waarop ook zij geen antwoord weten. Dat bleek in maart 1932. Door directeur voorzitter van het bestuur) Water schoot werden inlichtingen gevraagd om trent gelden die indertijd door het Rode Kruis op de Boerenleenbank waren ge plaatst. Kassier wist zich daarvan wel iets te herinneren: in november 1914, dus al bijna 20 jaar geleden, was door enkele per sonen gecollecteerd om bij eventuele on- Een typisch Brabants plaatje: een rustpauze tijdens de oogst. gevallen, ontstaan in verband met de mo bilisatievan ons leger, de helpende hand te kunnen bieden. Het gecollecteerde bedrag ad f 1 55,- was inmiddels door rente op rente aangegroeid tot f 263,09. Collectanten Schoenmakers, oud-hoofd van een school en J. den Burger, Neder lands Hervormd predikant, waren reeds overleden en pogingen om het boekje af te dragen aan de burgemeester van Hooge- loon bleven zonder resultaat. Een lastig ge val, dat toch wel duidelijk illustreert hoe gewetensvol de bankzaken werden - en nog worden - behartigd. Teneinde alsnog het geld te besteden aan het doel waarvoor het was ingezameld besloten de leden om het bedrag af te dragen aan het plaatselijk crisiscomité te Hoogeloon. Ongetwijfeld heeft het met dit, toen niet onbelangrijke sommetje goed werk kunnen doen. Stoer en wijs volhouden Op de ledenvergadering van 26 december 1 934 werden twee mede-oprichters van de bank gememoreerd: Geestelijk Advi seur Pastoor Valens en 'onzen vo/ijver/gen Directeur de heer A. Waterschoot'. En op 2 april 1936 hield de heer Verbeeten - al weer - zijn lezing over 'De Boerenleen bank'. Daarin liet hij ten overvloede duide lijk uitkomen dat de taak van bestuursle den en leden van de raad van toezicht, die hun functie geheel belangeloos uitoefe nen, niet altijd aangenaam en gemakkelijk is. Dat mocht ook best weer eens gezegd worden. Die taak zou er in de volgende ja ren van oorlog en bezetting, van teruggang en herstel niet gemakkelijker op worden! Stoer en wijs volhouden. Dat deed en doet Rabobank Hoogeloon. Een dergelijke hou ding - zowel in de Kempen als elders - heeft de Rabobankorganisatie gemaakt tot wat zij nu is. Het was een eenvoudig verhaal over Hoo geloon, de Kempen en de Zaligheden. Er werden geen grootse belevenissen van deze bank in de notulen vastgelegd. Geen rumoer of getwist, maar ook geen plotse linge ontwikkelingen in positieve of nega tieve zin. Blijkbaar liep alles langs rechtlij nige banen. Dat wil niet zeggen dat door bestuurders en kassiers niet heel hard ge werkt werd. Wij kunnen ervan overtuigd zijn dat de Rabobank Hoogeloon enorm veel invloed heeft gehad op de ontwikke ling van armoede tot welvaart in dit deel van de Kempen. Wat nu als vanzelfspre kend is aanvaard: de 'opgaande lijn' als symbool van de Rabobankorganisatie en als symbool van de tot stand gekomen welvaart ten plattelande is het resultaat van grote trouw, naastenliefde en toewij ding van de 'werkers in het veld'. Tb. Het elektronisch betalingsverkeer (Vervolg van pagina 26) Rome, artikel 1.10 van de nieuwe Grond wet (verplichting om de privacy-materie bij wet te regelen), artikel 6.1.9.11 Nieuw Burgerlijk Wetboek (erkenning van de mo gelijkheid van immateriële schade bij aan tasting van de persoonlijke levenssfeer), overheidsrichtlijnen inzake bescherming persoonlijke levenssfeer en last but not least het ontwerp WPR (wet op de per soonsregistratie) met in de memorie van toelichting de 'Tien geboden' van de priva cy. Openheid jegens de betrokkene, geheim houding jegens derden, waarborgen met betrekking tot juiste registratie, beveiliging en opslag zijn enkele kernwoorden uit deze 'Tien geboden'. Het wetsontwerp persoonsregistratie dat thans in behandeling is in de Tweede Ka mer heeft inmiddels de nodige vertraging opgelopen. De kritiek in de Tweede Kamer was omvangrijk. De commissie-Van der Grinten heeft een aantal voorstellen voor deregulering gedaan. Het wetsontwerp zou zich meer op het gebruik van gegevens moeten richten in plaats van op het houden van de persoonsregistratie zelf. De inde ling van registraties in categorieën zou complex zijn. Het wetsontwerp zou onvol doende kunnen inspelen op de huidige stand van de techniek, de hedendaagse vormen van gedistribueerde gegevensver werking. Het ontwerp zou te weinig garan ties geven voor een daadwerkelijk be schermde persoonlijke levenssfeer, niet in het minst doordat het ontwerp slechts be trekking heeft op geautomatiseerde per soonsregistraties. Misbruik van persoons gegevens door middel van microcompu ters is niet goed af te handelen. Het zal nog wel enige tijd duren voordat een begin kan worden gemaakt met de invoering van een algemene privacywet. Inmiddels wordt in de literatuur aandacht besteed aan een heel ander type privacy problematiek dat eveneens verband houdt met automatisering: het risico dat ontstaat bij kabelgebruik. Indien kabelnetten wor den gebruikt (bancaire of niet-bancaire toepassingen), wordt daarmee in een aan tal gevallen de mogelijkheid geschapen om extra informatie aangaande personen vast te leggen. Er moeten regels komen om informatie over het kabelgebruik door de individuele consument te beveiligen. Auteurs- en octrooirecht In verband met de automatisering van het betalingsverkeer worden grote bedragen geïnvesteerd in de ontwikkeling van com puterprogramma's. Helaas biedt de Ne derlandse wetgeving weinig of geen be scherming tegen diefstal of ongeoorloofd gebruik van deze programma's. Hetzelfde geldt voor viewdata beelden (Mira, Viditel, teletekst), omdat de juridische status hier van nergens duidelijk is vastgelegd. Het ontbreken van een dergelijke bescherming heeft overigens niet veel consequenties voor het betalingsverkeer zelf.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1983 | | pagina 30