1 2 De woning Vastgoed Ontwikkeling Rabo Nederland BV Met dergelijke woningen kan vanuit particuliere zijde een belangrijke bijdrage worden geleverd tot het betaalbaar houden van de woonlasten zonder dat een beroep wordt gedaan op de rijksoverheid. Alle reden voor staatssecretaris mr. G. Ph. Brokx om met de kopers aanwezig te zijn bij het slaan van de eerste paal voor 50 van deze huizen in de gemeente Papendrecht. In zijn toe spraak besloot hij dan ook met de woor den: 'Ik wens alle betrokkenen, gemeente, bouwer en financier geluk met dit resultaat, waarmee is aangetoond, dat ook in moeilij ke tijden voor de bouw met creativiteit en samenwerking veel kan worden bereikt. De heer F. H. J. Boons, lid van onze hoofd directie, die voor deze gelegenheid even eens namens de aannemer sprak, zei bij deze gelegenheid dat met het project was aangetoond, dat een intensieve samen werking tussen alle betrokkenen heeft ge leid tot een produkt, waaraan de koop- markt behoefte heeft. Een doelmatige wo ning van goede kwaliteit tegen aanvaard bare woonlasten. Hij sprak de hoop uit, dat het initiatief op meer plaatsen in ons land kan worden voortgezet. Medio 1 982 werd binnen de activiteit Ont wikkeling Vastgoed van onze bank door ing. P. Wetselaar een initiatief in gang ge zet, dat een antwoord moest geven op een aantal structurele problemen in de markt van koopwoningen. Enerzijds werd gecon stateerd, dat het ministerie van Volkshuis vesting steeds minder in staat is binnen de in het verleden ontstane financiële rand voorwaarden te opereren, waardoor min der contingenten beschikbaar zijn in de ge subsidieerde woningbouw. Anderzijds werd in de koopwoningenmarkt duidelijk een behoefte gevoeld aan betaalbare nieuwbouwkoopwoningen. Dit heeft ge leid tot een marktonderzoek, dat resulteer de in een programma van eisen, waarin de volgende uitgangspunten voor de inmid dels tot basiswoning gedoopte woning centraal stonden: Plaatsvervangend hoofdingenieur-directeur Provinciale Directie Volkshuisvesting Zuid- Holland, L. van Dijken, sloeg namens staats secretaris Brokx de eerste paal. Er mag geen afbreuk worden gedaan aan de technische kwaliteit. Ten aanzien van de functionele kwaliteit (gebruiksvoorwaarde) moeten randvoor waarden worden gesteld. Zo blijft een royale woonkamer met een redelijke breedte van groot belang. Aan het afwerkingsniveau mogen con cessies worden gedaan met dien verstan de, dat de woning na oplevering direct kan worden betrokken en gebruikt. Veranderbaarheid van de woning tij dens het bouwproces (keuzemogelijkhe den) of na de oplevering wordt gewaar deerd, waarbij een duidelijk 'prijskaartje' van de veranderingen van belang is. Een goede warmte-isolatie is van groot belang. De stichtingskosten dienen zodanig te zijn, dat de netto maandlasten voor de doelgroep circa f 500,- bedragen. Uitgaande van dit programma van eisen werd de zogenaamde basiswoning ont wikkeld, die inclusief grond kan worden aangeboden voor f 99 990 v.o.n. Deze wo ning heeft een royale begane grondver- dieping, waarin een woonkamer en keuken van 35,2 m2, een slaapkamer op de eerste verdieping, alsmede een zolder, met open trap bereikbaar. Voor een geringe extra investering (tijdens de bouw f 5 000) kan de woning worden aangeboden als 'normale' eengezinswoning met 3 slaap kamers op de eerste verdieping. De belangstelling voor de woningen bleek verrassend groot. In de periode juni-au- gustus konden zij alle worden verkocht. Aantallen verkochte woningen van Ontwikkeling Vastgoed 700 600 500 400 300 200 100 0 1980 1981 1982 1983 t/m september nog ruimschoots voor met de bouw was begonnen. De verkoop verliep door inschakeling van het kantoor van de Rabobank Papen drecht, die daarmee 49 van de 50 hypo theken wist te verstrekken. Ing. J. Groeneweg (hoofd van de activiteit Ontwikkeling Vastgoed) geeft desge vraagd een toelichting op de recente activi teiten van deze BV. Door de inzet van de activiteit Ontwikkeling Vastgoed blijkt volgens hem dat een aantal afzetproblemen van aangesloten banken kan worden opgelost. Hij tekent hierbij echter direct aan, dat de mogelijkheden niet onbeperkt zijn. De door de activiteit gehanteerde projectfinancieringsformule is steeds maatwerk. Voorts worden de mo gelijkheden van projectontwikkeling in het algemeen volledig bepaald door de plaat selijke marktsituatie, die buitengewoon kritisch moet worden ingeschat. In de praktijk blijkt steeds dat zorgvuldige en deskundige studie vooraf onontbeerlijk is. Toch maakt de nog jonge activiteit een op merkelijke groei door zoals uit de grafieken moge blijken. Deze groei kan worden toegeschreven aan twee factoren. Enerzijds bestaat toene mende behoefte bij de aangesloten ban ken om te komen tot uitzetting van midde len bij particulieren. Wanneer Ontwikke ling Vastgoed projecten realiseert worden de aangesloten banken steeds met succes bij de nafinanciering betrokken (gemiddel de score 70 Anderzijds is Ontwikke ling Vastgoed erin geslaagd bij projectont wikkeling bestaande risico's middels nau we samenwerking met aannemingsbedrij ven beheersbaar en aanvaardbaar te ma ken, aldus de heer Groeneweg. Oppervlakte in m2 verkochte winkels en bedrijfsgebouwen van Ontwikkeling Vastgoed 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 1980 1981 1982 1983 t/m september

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1983 | | pagina 23