Bouw bedrijvencentrum gestart Initiatief Rabobank Amsterdam en gemeente Het fenomeen bedrijvencentrum is in Neder/and nog niet zo tang bekend. Pas enkele jaren geleden werden hiertoe de eerste initiatieven ontplooid. Kleine beginnende ondernemers konden zich vestigen in een lege fabriekshal of in een speciaal voor hen neergezet verzamelgebouw. Omdat bedrijvencentra een betrek kelijk nieuw verschijnsel vormen is er nog weinig ervaring opge daan met het functioneren daarvan in de praktijk. Het is nog te vroeg om voorspel lingen te doen over de levensvatbaarheid van de vele initiatieven die overal in den lande door overheden en/of particulieren worden ontplooid. Enthousiasme en vol doende financiële middelen alleen zijn een té smalle basis voor een gezond voortbe staan. Een degelijk marktonderzoek en een grondige studie naar de infrastructuur van het vestigingsgebied behoren ook tot de noodzakelijkheden. De Rabobank Amster dam is zich hiervan in ieder geval terdege bewust geweest. Na twee en een half jaar intensieve voorbereiding kon dan ook be gin december de eerste paal de grond in van het nieuwe bedrijvencentrum 'Basis', een initiatief van Rabobank Amsterdam en de gemeente, ondersteund door Rabobank Nederland. Deze feestelijke gebeurtenis vond plaats op het industrieterrein Bulle- wijk in Amsterdam, in aanwezigheid van de toekomstige huurders, de pers en enkele genodigden van de gemeente Amsterdam en de Rabobankorganisatie. Het slaan van de paal werd eendrachtig verricht door de Amsterdamse wethouder drs. E. Heerma (op foto links) en drs. H. H. F. Wijffels (rechts), lid van onze hoofddirectie. Zonder overdrijving is dit bedrijvencen trum te beschouwen als een dienstverle ning op wens en op maat voor beginnende ondernemers. Tegen een relatief lage huurprijs wordt de starter een ruimte aan geboden, waarin hij zijn activiteiten kan ontplooien. Vanaf mei 1 984. Dan wordt Basis opgeleverd. In overleg met de toekomstige huurders wordt bepaald welke centrale voorzienin gen in het gebouw worden geplaatst. Hier bij valt te denken aan telex, telefoon- beantwoording en meer dergelijke zaken. De bijdrage die hiervoor moet worden be taald is niet in de huurprijs inbegrepen, maar zal hoofdelijk - tegen kostprijs - worden omgeslagen. Gratis is in ieder geval wél de manager die Rabobank Amsterdam de ondernemers in spe ter beschikking stelt. Zonder op de stoel van de ondernemer te gaan zitten, zal hij optreden als adviseur en bemiddelaar op alle mogelijke terreinen. Hierbij valt te denken aan financieringen, belastingen, marketing, aanvragen van vergunningen. In een volgende uitgave komen we nader op het bedrijvencentrum Basis terug. tussenlaag met de hoofdingang herbergt een aantal representatieve functies zoals vergaderzalen, ontvangstruimten en het restaurant. De bovenbouw is het kantoren gedeelte. Daar worden de hoofddirectie, de stafafdelingen, het administratieve ap paraat en het eigen bancaire bedrijf van Rabobank Nederland ondergebracht. Het kantoor in Eindhoven is en blijft het cen trum van het operationele begeleidende apparaat voor de aangesloten banken. Rabobank Nederland heeft voor haar nieu we kantoor de voorkeur gegeven aan een plaats op loopafstand van het centraal sta tion. De bank is dus gemakkelijk met het openbaar vervoer te bereiken. Voor dege nen die toch prefereren met eigen vervoer naar Utrecht te komen is onder het ge bouw een ruime parkeergelegenheid ge creëerd. Hier kunnen 800 auto's worden gestald.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1983 | | pagina 21