Nieuw hoofdkantoor opgeleverd Eind vorige maand is officieel het nieu we hoofdkantoor van Rabobank Neder land aan de Croeselaan in Utrecht op geleverd. Nog deze maand wordt be gonnen met de verhuizing. Deze zal in fasen geschieden en ongeveer vier maanden in beslag nemen. Eind maart zullen alle 1750 medewerkers hun in trek in het nieuwe gebouw hebben ge nomen. In het najaar van 1984 vindt de officiële opening plaats. Vier jaar lang is er door circa 550 mensen hard gewerkt aan het negen verdiepingen tellende gebouw. Bij elkaar hebben ze een kleine 60 000 kubieke meter beton ge stort, waarin 8 550 ton staal is verwerkt met een totale lengte van zo'n 5 500 kilometer. Het gebouw heeft een totaal ge wicht van bijna 200 miljoen kilo. Daarmee komt de prijs van één kilo gebouw neer op ongeveer één gulden: de investering be draagt zo'n 200 miljoen gulden. Bijzonde re aandacht is besteed aan energiebespa ring. De muren zijn zo geconstrueerd dat het verbruik van koel- en verwarmings energie wordt gereduceerd tot ongeveer de helft van wat in een normaal gebouw van een dergelijke omvang wordt ver bruikt. Ir. A. J. Fichtinger van het architectenbu reau BV Articon uit Amersfoort tekende het ontwerp. Eén van zijn meest opmerke lijke ideeën is de glasvliesgevelconstructie. Hiervoor is bijna 17 000 vierkante meter glas gebruikt, dat door 43 kilometer stijl en regelwerk op zijn plaats wordt gehou den. Een speciaal ontwikkelde installatie zorgt er voor dat twee mensen in staat zijn om binnen drie weken detotale buiten gevel te reinigen. Dat zal vier keer per jaar gebeuren. Overigens zijn er toch nog heel wat bakstenen in het gebouw verwerkt, bijna 1,5 miljoen stuks. Wanneer al die steentjes achter elkaar worden gelegd, kan de afstand Groningen-Maastricht met ge mak worden overbrugd. Het nieuwe kantoor is te onderscheiden in drie gedeelten: het 'basement', de tussen laag en de bovenbouw. In het basement bevinden zich de ruimten voor de onder steunende afdelingen zoals de postkamer, het archief en de huishoudelijke dienst. De

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1983 | | pagina 20